2014 Årsrapport

Oppstilling over endring i egenkapitalen

Oppstilling over endring i egenkapitalen
             
                     
2013
                   
Beløp i NOK 1 000
Aksjekapital (se note 22)
Overkurs
Annen innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital
Valuta-omregnings-reserve
Kontantstrøm-sikring
(se note 28)
Opptjent egenkapital
Sum annen egenkapital
Ikke-kontrollerende eierinteresser
Sum
egenkapital
                     
Egenkapital 1.1.2013
183 268
3 057 405
809 905
4 050 578
- 293 837
- 35 830
14 035 302
13 705 635
28 635
17 784 848
       
 
         
 
Totalresultat 2013
 
 
 
 
128 245
4 682
2 710 494
2 843 421
84
2 843 505
       
 
         
 
Eiertransaksjoner
     
 
         
 
Transaksjoner med ikke-kontrollerende interesser
     
 
   
6 625
6 625
- 5 688
937
Utbetalt utbytte *)
     
 
   
- 726 875
- 726 875
- 3 036
- 729 911
Utbetalt konsernbidrag
           
- 18 000
- 18 000
 
- 18 000
Totalt eiertransaksjoner
 
 
 
 
 
 
- 738 250
- 738 250
- 8 724
- 746 974
Egenkapital 31.12.2013
183 268

 

3 057 405
809 905
4 050 578
- 165 592
- 31 148
16 007 546
15 810 806
19 995
19 881 379
                     
*) Ferd AS har i desember 2013 delt ut et tilleggsutbytte til Ferd Holding AS på 700 millioner kroner. Dette utbyttet er i sin helhet benyttet til oppgjør av et mellomværende mellom selskapene.
                     
2014
                   
Beløp i NOK 1 000
Aksjekapital (se note 22)
Overkurs
Annen innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital
Valuta-omregnings-reserve
Kontantstrøm-sikring
(se note 28)
Opptjent egenkapital
Sum annen egenkapital
Ikke-kontrollerende eierinteresser
Sum
egenkapital
                     
Egenkapital 1.1.2014
183 268
3 057 405
809 905
4 050 578
- 165 592
- 31 148
16 007 546
15 810 806
19 995
19 881 379
       
 
         
 
Totalresultat 2014
 
 
 
 
93 566
- 23 397
850 524
920 693
45 229
965 922
       
 
         
 
Eiertransaksjoner
     
 
         
 
Transaksjoner med ikke-kontrollerende interesser
     
 
   
13 664
13 664
626 217
639 881
Utbetalt utbytte *)
     
 
   
- 150 000
- 150 000
- 6 897
- 156 897
Totalt eiertransaksjoner
 
 
 
 
 
 
- 136 336
- 136 336
619 320
482 984
Egenkapital 31.12.2014
183 268
3 057 405
809 905
4 050 578
- 72 026
- 54 545
16 721 734
16 595 163
684 544
21 330 285
                     
*) Ferd AS har i mai 2014 delt ut et tilleggsutbytte til Ferd Holding AS. Dette utbyttet er i sin helhet benyttet til oppgjør av et mellomværende mellom selskapene.
NOTE 1
GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER
 
             
Generell informasjon
           
Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50, Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt eierskap i sterke selskaper med internasjonalt potensial, og finansiell virksomhet gjennom investeringer i et bredt spekter av aktivaklasser.
             
Ferd er eiet av Johan H. Andresen med familie. Andresen er styrets leder.
             
Selskapets regnskaper for 2014 ble vedtatt av styret 24. april 2015.
             
Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet
           
Ferd AS avlegger konsernregnskapet i samsvar med ”International Financial Reporting Standards (IFRS)” som er godkjent av EU.
             
Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene
           
Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelse av konsernregnskapet. Regnskapsprinsippene er konsistente for like transaksjoner i alle presenterte perioder, dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen.
             
Konsolidering og konsernregnskap
           
Konsernregnskapet viser det samlede økonomiske resultatet og den samlede økonomiske stillingen for morselskapet Ferd AS og enheter hvor Ferd direkte eller indirekte har kontroll. Ferd har "Kontroll" over en investering dersom Ferd har beslutningsmakt over foretaket som det er investert i, er eksponert for eller har rettigheter til variabel avkastning fra foretaket, og samtidig har mulighet til å bruke denne beslutningsmakt over foretaket til å påvirke den variable avkastningen.
             
Ikke-kontrollerende eierinteresser i datterselskaper vises som en del av egenkapitalen, men adskilt fra egenkapitalen som kan henføres til aksjonærene i Ferd AS. De ikke-kontrollerende eierinteressene måles enten til virkelig verdi eller til forholdsmessig andel av identifiserte netto eiendeler og gjeld. Prinsipp for måling av ikke-kontrollerende eierinteresser besluttes separat for hver transaksjon.
             
Datterselskaper konsolideres fra og med det tidspunkt konsernet oppnår kontroll og utelates fra konsolidering når kontroll opphører. Ved endring i eierandel i datterselskap uten endring av kontroll, regnskapsføres endringen som en egenkapitaltransaksjon. Differansen mellom vederlag og regnskapsført verdi av de ikke-kontrollerende eierinteresser innregnes direkte i egenkapitalen og henføres til aksjonærene i Ferd AS. Ved tap av kontroll fraregnes datterselskapets eiendeler, gjeld, ikke-kontrollerende eierinteresser og eventuelle akkumulerte omregningsdifferanser. Eventuelle gjenværende eierinteresser på tidspunkt for tap av kontroll måles til virkelig verdi og gevinst eller tap resultatføres.
             
Konserninterne transaksjoner, mellomværender og urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper er eliminert. Regnskap til datterselskaper omarbeides når dette er nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper.
             
Virksomhetssammenslutninger
           
Virksomhetssammenslutninger regnskapsføres i henhold til oppkjøpsmetoden. Oppkjøpsmetoden innebærer identifisering av det overtakende foretak, fastsettelse av overtakelsestidspunktet, innregning og måling av de identifiserbare anskaffede eiendeler, de overtatte forpliktelser og eventuelle ikke-kontrollerende eierinteresser i det overtatte foretaket, og innregning og måling av goodwill eller gevinst fra kjøp på gunstige vilkår.
             
Eiendeler, overtatt gjeld og betingede forpliktelser overtatt eller pådratt vurderes til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. Goodwill innregnes til summen av virkelig verdi av vederlaget, innregnet beløp på de ikke-kontrollerende eierinteressene og virkelig verdi på tidligere eierandeler, fratrukket netto identifiserbare eiendeler i virksomhetssammenslutningen. Direkte kostnader forbundet med oppkjøpet resultatføres.
             
Betingede vederlag fra konsernet innregnes til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Verdiendringer i det betingede vederlaget, som anses å være en finansiell forpliktelse etter IAS 39, innregnes i resultatet løpende. Ved trinnvise virksomhetssammenslutninger måles konsernets tidligere eierandel til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. Verdijusteringen resultatføres.
             
Investeringer i tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet
           
Tilknyttede selskaper er selskaper der konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll. Betydelig innflytelse innebærer at konsernet tar del i strategiske avgjørelser om selskapets økonomi og drift uten å ha kontroll over disse avgjørelsene. Betydelig innflytelse foreligger normalt for investeringer der konsernet har mellom 20 og 50 prosent av stemmeberettiget kapital.
             
Felleskontrollert virksomhet foreligger når virksomheten er regulert ved avtale som krever enstemmighet mellom deltakerne ved strategiske, finansielle og operasjonelle beslutninger.
             
Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet klassifiseres som anleggsmiddel i balansen.
             
Unntaket fra bruk av egenkapitalmetoden i henhold til IAS 28 for investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet som eies av investeringsvirksomheter blir lagt til grunn for presentasjon av investeringene i forretningsområdet Ferd Capital. Disse investeringene innregnes til virkelig verdi med verdiendringer over resultat og klassifiseres som omløpsmidler i balansen.
             
Øvrige investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden. Egenkapitalmetoden innebærer at konsernets andel av årets over- eller underskudd i investeringen presenteres på egen linje i resultatoppstillingen. Balanseført verdi av investeringen tillegges Ferds andel av totalresultatet i investeringen. Korreksjoner gjøres for å tilpasse regnskapsprinsippene til konsernets prinsipper. Balanseført verdi av investeringer i tilknyttede selskaper klassifiseres som ”Investeringer etter egenkapitalmetoden” og inkluderer goodwill identifisert på overtakelsestidspunktet, redusert ved eventuelle senere nedskrivninger.
             
Salgsinntekter
           
Konsernets konsoliderte salgsinntekter stammer i hovedsak fra salg av et bredt spekter av varer både til industrien og til forbruker, leveranser av tjenester til oljesektoren, IT-tjenester og leveranser av emballasje og -systemer.
             
Inntekter fra varesalg regnskapsføres når gevinst- og tapspotensiale fra varen er overført til kunden, inntektene fra salget forventes å tilflyte selskapet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Inntekter ved tjenestesalg regnskapsføres etter hvert som tjenesten utføres, så fremt fremdrift i leveransen og tilhørende inntekter og kostnader kan måles pålitelig. Dersom kontraktene inneholder flere elementer, inntektsføres inntekter fra hvert delelement separat så fremt overgang av risiko og kontroll kan vurderes separat for disse elementene. Kontrakter ved salg av fyllemaskiner og emballasje, henger kommersielt sammen og inntektsføring gjøres derfor for kontrakten samlet.
             
Salgsinntekter vurderes til virkelig verdi av vederlaget og presenteres netto etter fradrag for rabatter, merverdiavgift og andre typer offentlige avgifter.
             
Ved salg av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler beregnes gevinst eller tap ved salget ved å sammenholde salgssum med gjenværende balanseført verdi av det solgte driftsmiddelet. Beregnet gevinst/tap presenteres som del av henholdsvis andre driftsinntekter eller driftskostnader.
             
Omregning av utenlandsk valuta
           
Transaksjoner i utenlandsk valuta i de ulike enhetene i konsernet innregnes og måles i enhetens funksjonelle valuta på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til funksjonell valuta basert på balansedagens kurs. Gevinst og tap som følge av valutakursendringer innregnes i resultatet med unntak av valutaeffekter på lån i utenlandsk valuta som er utpekt som sikring av nettoinvestering, samt konsernmellomværende som anses å være en del av nettoinvesteringen. Disse valutaeffektene innregnes som andre inntekter og kostnader i totalresultatet inntil investeringen avhendes.
             
Konsernregnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som er den funksjonelle valuta til morselskapet. Ved konsolidering av datterselskap i utenlandsk valuta omregnes resultatposter til norske kroner etter en veid gjennomsnittskurs for året. For balanseposter, inklusiv merverdier og goodwill, benyttes valutakurs på balansedagen. Omregningseffekter som oppstår ved konsolidering av utenlandske enheter innregnes som andre inntekter og kostnader i totalresultatet inntil datterselskapet avhendes.
             
Låneutgifter
           
Låneutgifter som er direkte henførbare til anskaffelse, tilvirkning eller produksjon av en eiendel som tar lang tid å ferdigstille for dens tilsiktede bruk, legges til anskaffelseskost for eiendelen. Også for investeringseiendommer som måles til virkelig verdi aktiverer Ferd låneutgifter som påløper i utbyggingsperioden. Ferd aktiverer låneutgifter fra det tidspunkt aktiviteter for å forberede eiendelen for dens tiltenkte bruk er satt i gang og låneutgifter begynner å påløpe. Aktivering fortsetter frem til disse aktivitetene er fullførte. Dersom utviklingsprosjektet midlertidig settes på vent, aktiveres ikke låneutgifter i oppholdsperioden.
             
Klassifisering av finansielle instrumenter
           
Finansielle instrumenter utgjør en vesentlig del av Ferd-konsernets balanse og er av vesentlig betydning for konsernets finansielle stilling og resultat. Finansielle eiendeler og forpliktelser innregnes i balansen når konsernet blir part i instrumentets kontraktsmessige forpliktelser og rettigheter. Alle finansielle instrumenter henføres til en av følgende kategorier, i samsvar med IAS 39, ved første gangs innregning:
             
1)    Finansielle instrumenter som vurderes til virkelig verdi og endringer i verdi inngår i resultatet
2)    Utlån og fordringer
3)    Finansielle forpliktelser
             
Finansielle instrumenter klassifiseres som eiet for handelsformål og inngår i kategori 1 dersom de primært er anskaffet for å oppnå fortjeneste fra kortsiktige kurssvingninger. Derivater klassifiseres til handelsformål, med mindre de er en del av sikring, en annen eiendel eller forpliktelse. Eiendelene i denne kategorien klassifiseres som omløpsmidler.
             
Klassifisering av finansielle instrumenter til virkelig verdi med verdiendringer i resultatet i samsvar med IAS 39 kan også gjøres i henhold til ”virkelig verdi opsjonen” i IAS 28.18. Instrumentet må ved førstegangs innregning vurderes til virkelig verdi med verdiendringer i resultatet og tilfredsstille visse kriterier. Det sentrale grunnlag for anvendelse av ”virkelig verdi opsjonen” er at en gruppe finansielle eiendeler og forpliktelser forvaltes på grunnlag av virkelig verdi og at ledelsen vurderer inntjeningen etter samme prinsipp.
             
Utlån og fordringer er ikke-derivative finansielle eiendeler med faste eller bestemte betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. Utlån og fordringer presenteres som kundefordringer, andre fordringer samt bankinnskudd i balansen.
             
Finansielle forpliktelser som ikke faller inn i kategorien eiet til handelsformål og som ikke vurderes til ”virkelig verdi over resultatet” er klassifisert som andre forpliktelser. Leverandørgjeld og andre forpliktelser blir klassifisert som kortsiktig dersom gjelden forfaller innen ett år eller inngår i den ordinære driftssyklusen. Gjeld som har oppstått ved bruk av Ferds lånefasilitet presenteres som langsiktig gjeld dersom Ferd både har mulighet til og intensjon om å rullere gjelden mer enn 12 måneder.
             
Innregning, måling og presentasjon av finansielle instrumenter i resultat og balanse
Kjøp og salg av finansielle instrumenter regnskapsføres på avtaletidspunktet, som er den dagen konsernet forplikter seg til å kjøpe eller selge instrumentet. Finansielle instrumenter fjernes fra balansen når de avtalte rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller overføres til en annen part. Tilsvarende fjernes finansielle instrumenter fra balansen når konsernet i hovedsak har overført risiko og gevinstpotensialet ved eierskapet.
             
Finansielle instrumenter til ”virkelig verdi over resultatet” innregnes ved anskaffelse til verdi notert i markedet på balansedagen eller beregnet på grunnlag av målbare markedsforhold på balansedagen. Transaksjonsutgiftene resultatføres. I påfølgende perioder måles instrumentene til virkelig verdi i henhold til markedsverdi eller ved bruk av anerkjente beregningsmetoder. Verdiendringer innregnes i resultatet.
             
Utlån og fordringer måles ved første gangs innregning til virkelig verdi tillagt direkte transaksjonskostnader. I senere perioder måles eiendelene og forpliktelsene til amortisert kost ved bruk av effektiv rentes metode, fratrukket eventuelt verdifall. Avsetning for verdifall gjøres for faktiske og mulige tap på krav. Konsernet gjennomgår regelmessig utestående fordringer og utarbeider estimater for tap som danner grunnlag for de regnskapsmessige avsetningene. Tap ved verdifall innregnes i resultatet.
             
Finansielle forpliktelser klassifisert som andre forpliktelser måles til amortisert kost ved bruk av effektiv rentes metode.
             
Gevinst og tap ved realisasjon av finansielle instrumenter,endringer i virkelig verdi samt renteinntekt resultatføres i den perioden de oppstår. Utbytteinntekter innregnes når konsernet har juridisk krav på utbyttet. Netto inntekter knyttet til de finansielle instrumentene klassifiseres som driftsinntekter og presenteres som ”Inntekter fra finansielle investeringer”.
             
Finansielle derivater og sikring
           
Konsernet benytter finansielle derivater for å redusere det økonomiske tapet ved ugunstige bevegelser i valutakurser eller renter. Finansielle derivater knyttet til en svært sannsynlig planlagt transaksjon (kontantstrømsikring) regnskapsføres i henhold til regelverket for sikringsbokføring når sikringsforholdet er dokumentert og oppfyller relevante krav til effektivitet. Ferd praktiserer ikke sikringsbokføring av derivater anskaffet for sikring av risiko i en balanseført eiendel eller forpliktelse. Derivater som ikke kvalifiserer for sikringsbokføring, blir regnskapsført som finansielle instrumenter til virkelig verdi og verdiendringer inngår i resultatet.
             
Kontantstrømsikring presenteres ved at endring i virkelig verdi på det finansielle derivatet som er benyttet som kontantstrømsikring innregnes som andre inntekter og kostnader i totalresultatet inntil den underliggende transaksjonen blir regnskapsført. Den ineffektive delen av sikringen resultatføres løpende.
             
Når sikringsinstrumentet utløper eller selges, den planlagte transaksjonen resultatføres eller når sikringen ikke lenger tilfredsstiller kriteriene for sikringsbokføring, resultatføres akkumulert effekt av sikringsforholdet.
             
Skatter
           
Skattekostnaden i resultatet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Skatt på poster ført mot andre inntekter og kostnader i totalresultatet er også ført mot andre inntekter og kostnader i totalresultatet,og skatt på poster knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen.
             
Betalbar skatt for perioden blir beregnet i samsvar med de lover og regler som er vedtatt av skattemyndighetene på balansedagen. Betalbar skatt for perioden beregnes basert på skattegrunnlaget, som avviker fra Resultat før skatt på grunn av resultatposter som kommer til inntekt eller fradrag i en annen periode (midlertidige forskjeller) eller resultatposter som aldri kommer til beskatning (permanente forskjeller).
             
Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi av eiendeler og gjeld samt skattevirkninger av underskudd til fremføring i konsernregnskapet på balansedagen. Det er ikke balanseført utsatt skatt knyttet til førstegangsinnregning av goodwill ved virksomhetssammenslutninger. Det balanseføres heller ikke utsatt skatt på førstegangsinnregning ved kjøp av investeringseiendommer dersom kjøp av datterforetak med investeringseiendom vurderes som kjøp av enkelteiendel.
             
Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattepliktig inntekt vil foreligge slik at de skattereduserende midlertidige forskjellene kan utnyttes. Ved beregning av utsatt skatt og utsatt skattefordel benyttes vedtatte skattesatser ved slutten av rapporteringsperioden og nominelle beløp. Utsatt skatt og utsatt skattefordel innregnes netto når det foreligger juridisk rett til å motregne eiendeler og forpliktelser.
             
Goodwill
           
Goodwill er forskjellen mellom anskaffelseskost ved kjøp av virksomhet og virkelig verdi av konsernets andel av netto eiendeler i den oppkjøpte virksomheten på oppkjøpstidspunktet. Goodwill ved oppkjøp av datterselskap klassifiseres som immateriell eiendel.
             
Goodwill testes årlig for verdifall, eller oftere hvis det er indikatorer på at beløpene kan ha vært utsatt for verdifall, og balanseføres til anskaffelseskost med fradrag for akkumulerte nedskrivninger. Nedskrivning på goodwill reverseres ikke.
             
Goodwill ved kjøp av andel i tilknyttet selskap er inkludert i investeringen i tilknyttet selskap, og testes for nedskrivning som en del av balanseført verdi på investeringen. Gevinst eller tap ved salg av en virksomhet inkluderer balanseført verdi av goodwill vedrørende den solgte virksomheten.
             
Ved testing av behov for nedskrivning av goodwill, blir denne allokert til aktuelle kontantstrømgenererende enheter. Allokeringen skjer til de kontantstrømgenererende enheter eller grupper av kontantstrømgenererende enheter som forventes å få økonomiske fordeler av oppkjøpet.
             
Immaterielle eiendeler
           
Immaterielle eiendeler som er kjøpt separat balanseføres ved førstegangs innregning til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler som er anskaffet i en virksomhetssammenslutning balanseføres til virkelig verdi på sammenslutningstidspunktet. I etterfølgende perioder regnskapsføres immaterielle eiendeler til kost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger.
             
Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over forventet utnyttbar levetid. Normalt benyttes lineære avskrivningsprofiler, da dette normalt best reflekterer bruken av eiendelene. Dette vil gjelde for immaterielle eiendeler som software, kunderelasjoner, patenter og rettigheter og aktiverte utviklingskostnader. Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke, men testes for nedskrivning årlig. Enkelte av konsernets balanseførte varemerker har ubestemt levetid.
             
Forskning, utvikling og andre internt genererte immaterielle eiendeler
           
Utgifter til forskning kostnadsføres løpende.
             
Internt genererte immaterielle eiendeler fra utvikling balanseføres dersom alle de følgende kriterier er oppfylt:
             
1) Eiendelen kan identifiseres
2) Ferd har både til hensikt og evne til å fullføre den immaterielle eiendelen, herunder at Ferd har tilstrekkelige tekniske, finansielle og andre ressurser til å fullføre utviklingen og til å ta i bruk eller selge den immaterielle eiendelen.
3) De tekniske forutsetningene for å fullføre den immaterielle eiendelen er kjente
4) Det er sannsynlig at eiendelen vil generere fremtidige kontantstrømmer
5) Utviklingskostnadene kan måles pålitelig
             
Internt genererte immaterielle eiendeler avskrives over utnyttbar levetid fra det tidspunkt eiendelene er tilgjengelig for bruk. Når kravet til balanseføring ikke er til stede, kostnadsføres utgiftene i perioden de er påløpt.
             
Varige driftsmidler
           
Investering i varige driftsmidler måles til anskaffelseskost, med fradrag for akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet, herunder lånekostnader. Påfølgende utgifter knyttet til driftsmiddelet balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler vil tilflyte konsernet og utgiften kan måles pålitelig, mens løpende vedlikehold resultatføres.
             
Varige driftsmidler avskrives systematisk over eiendelens utnyttbare levetid, normalt lineært. Varige driftsmidler som er aktivert under en finansiell leasing, blir avskrevet over det korteste av utnyttbar levetid og avtalt leieperioden. Dersom det finnes indikasjoner på at et driftsmiddel har falt i verdi, blir driftsmiddelet testet for nedskrivninger.
             
Nedskrivninger
           
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives, vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at framtidig inntjening ikke kan forsvare balanseført verdi. Dersom det foreligger indikatorer på mulig verdifall, foretas en vurdering av verdifall. Immaterielle eiendeler med udefinert utnyttbar levetid og goodwill avskrives ikke, men vurderes årlig for verdifall.
             
Ved vurdering av verdifall, beregnes eller estimeres først eiendelens gjenvinnbare beløp. Dersom det ikke er mulig å beregne gjenvinnbart beløp for en enkelteiendel, beregnes gjenvinnbart beløp for den kontantgenererende enheten som eiendelen er en del av. En kontantgenererende enhet er den minste identifiserbare gruppen av eiendeler som genererer inngående kontantstrømmer som er uavhengige av inngående kontantstrømmer fra andre eiendeler eller grupper av eiendeler.
             
Gjenvinnbart beløp er det høyeste av eiendelens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter og bruksverdi. Virkelig verdi fratrukket salgsutgifter er det beløp som kan oppnås ved salg av en eiendel i en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter, med fradrag for salgsutgifter. Bruksverdi er nåverdien av fremtidige kontantstrømmer som forventes å skapes av fra en eiendel eller en kontantgenererende enhet. Dersom balanseført verdi overstiger gjenvinnbart beløp, resultatføres differansen som nedskrivning. Nedskrivninger reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.
             
Leieavtaler
           
Leieavtaler behandles enten som operasjonelle eller finansielle leieavtaler basert på det reelle innholdet i avtalene. Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap blir overført til leietaker, klassifiseres som finansielle leieavtaler. Øvrige leieavtaler klassifiseres som operasjonelle.
             
Leieobjekt og leieforpliktelse til utleier i finansielle leieavtaler hvor konsernet er leietaker blir ved leieperiodens begynnelse balanseført til det laveste av objektets virkelige verdi og minsteleiens nåverdi. Leiebetalingene blir fordelt mellom forpliktelsen og finanskostnader for å oppnå en konstant periodisk rente på forpliktelsens gjenstående saldo. Variable og betingede leiebeløp resultatføres som driftskostnader etter hvert som de påløper. Leieobjektet knyttet til finansielle leieavtaler avskrives over den korteste av perioden for eiendelens utnyttbare levetid og leieavtalens løpetid, forutsatt at konsernet ikke overtar eierskapet til objektet på tidspunkt for opphør av leieavtale.
             
Finansielle leieavtaler hvor konsernet er utleier innregnes ved leieperiodens begynnelse som fordring tilsvarende konsernets nettoinvestering i leiekontrakten. Leiebetalingene blir fordelt mellom tilbakebetaling av hovedstol og finansinntekt. Finansinntekten beregnes og innregnes som en konstant periodisk avkastning på nettoinvestering over leieperioden. Direkte kostnader pådratt i forbindelse med å opprette leiekontrakten er inkludert i fordringens verdi.
             
Leievederlaget i operasjonelle leieavtaler resultatføres løpende og klassifiseres som andre driftskostnader.
             
Investeringseiendommer
           
Investeringseiendom er anskaffet for å oppnå langsiktig avkastning på utleie eller for å oppnå verdistigning, eller begge deler. På kjøpstidspunktet verdsettes investeringseiendom til anskaffelseskost inkludert transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres investeringseiendom til antatt virkelig verdi.
             
Virkelig verdi tilsvarer den prisen vi ville oppnådd ved salg av eiendommen i en velordnet transaksjon til en ekstern part, gjennomført på balansedagen. Virkelig verdi fastsettes enten, basert på observerbare markedsverdier, som i realiteten forutsetter bud på eiendommen, eller en beregning som tar hensyn til leieinntekter fra inngåtte leiekontrakter, forutsetning om fremtidig leienivå basert på markedssituasjonen på balansedagen og for øvrig all informasjon vi har tilgjengelig om eiendommen og markedet eiendommen vil omsettes i. Ved beregningen legges til grunn at eiendommen brukes på beste mulige måte, altså den måten som er mest økonomisk lønnsom.
             
Inntekter fra investeringseiendom består av periodens netto verdiendring på investeringseiendommer samt leieinntekter i regnskapsperioden fratrukket eiendomsrelaterte kostnader i samme periode. Inntekter fra investeringseiendom klassifiseres som andre driftsinntekter.
             
Varer
           
Varelager vurderes til laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost for beholdninger er basert på FIFO- metoden. For ferdigtilvirkede varer og varer under tilvirkning består anskaffelseskost av utgifter til produktutforming, materialforbruk, direkte lønnskostnader og andre direkte kostnader. Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris fratrukket variable kostnader for ferdigstillelse og salg.
             
Kontanter og kontantekvivalenter
           
Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, andre kortsiktige og lett omsettelige investeringer med inntil 3 måneder løpetid. Bundne midler inngår også her. Trekk på kassekreditt er i balansen presentert som kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner. I kontantstrømoppstillingen er trekk på kassekreditt inkludert i kontanter og kontantekvivalenter.
             
Pensjonskostnader og pensjonsmidler/-forpliktelser
           
Ytelsesbaserte ordninger
         
En ytelsesplan er en pensjonsordning som definerer den pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonen fastsettes normalt som en andel av den ansattes lønn. Konsernets netto forpliktelse fra ytelsesbaserte pensjonsordninger er beregnet separat for hver plan. Forpliktelsen beregnes av aktuar og er et estimat på framtidige ytelser som ansatte har opptjent på balansedagen som følge av deres tjeneste i inneværende og tidligere perioder. Ytelsene er neddiskontert til nåverdi redusert med virkelig verdi av pensjonsmidler.
             
Den delen av periodens netto pensjonskostnad som består av årets pensjonsopptjening,avkortning og oppgjør av pensjonsordninger,planendringer samt periodisert arbeidsgiveravgift, inkluderes i lønnskostnader i den perioden den ansatte har jobbet og dermed opptjent pensjonsrettighetene, mens netto rentekostnad på pensjonsforpliktelsen fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene resultatføres som finanskostnader i samme periode. Positive og negative estimatavvik føres som andre inntekter og kostnader i totalresultatet i den perioden de er identifisert.
             
Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid når endringene ikke er innvunnet umiddelbart. Gevinster eller tap på avkortning eller oppgjør av en ytelsesbasert pensjonsordning innregnes i resultatet når avkortningen eller oppgjøret inntreffer. En avkortning inntreffer når konsernet vedtar en vesentlig reduksjon av antall ansatte som omfattes av en ordning eller endrer vilkårene for en ytelsesbasert pensjonsordning slik at en vesentlig del av nåværende ansattes fremtidige opptjening ikke lenger kvalifiserer til ytelser eller bare kvalifiserer til reduserte ytelser.
             
Innskuddsbaserte ordninger
       
Forpliktelser til å yte innskudd til innskuddsbaserte pensjonsordninger innregnes som kostnader i resultatet når de ansatte har ytt tjenester som gir dem rett til innskuddet.
             
Avsetninger
           
Konsernet regnskapsfører avsetninger når det eksisterer en forpliktelse som følge av tidligere hendelser, det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsens størrelse kan måles pålitelig. Beløpet som innregnes som regnskapsmessig avsetning er beste estimat på balansedagen for vederlaget som vil kreves for å gjøre opp forpliktelsen, diskontert til nåverdi dersom effekten av diskontering er vesentlig.
             
Utbytte
           
Utbytte som foreslås av styret klassifiseres som egenkapital i regnskapet, og regnskapsføres som forpliktelse først når det er godkjent av aksjonærene i generalforsamling.
             
Segmenter
           
Ferd avlegger segmentrapportering i samsvar med IFRS 8. Ferd er et investeringsselskap og selskapets ledelse fatter beslutninger, følger opp og evaluerer beslutningene basert på verdiutviklingen og virkelig verdi på selskapets investeringer. Ferd skiller mellom forretningsområdene basert på investeringstype / mandat, kapitalallokering, ressursallokering og risikovurdering.
             
Kontantstrømoppstilling
           
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Dette innebærer at man i oppstillingen tar utgangspunkt i konsernets resultat før skattekostnad for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis den ordinære driften, investeringsvirksomheten og finansieringsvirksomheten.
             
Nærstående parter
           
Parter anses å være nærstående hvis en part har kontroll, felles kontroll eller betydelig innflytelse ovenfor den annen part. Parter er også nærstående dersom de er underlagt tredje persons eller foretaks felles kontroll, eventuelt hvor den ene parten er underlagt betydelig innflytelse og den andre felles kontroll. En person eller et nært medlem av en persons familie er nærstående dersom vedkommende har kontroll, felles kontroll eller betydelig innflytelse over foretaket. Selskaper kontrollert eller under felles kontroll av nøkkelpersoner i ledelsen anses også som nærstående part. Alle transaksjoner mellom nærstående parter gjennomføres i henhold til etablerte avtaler og prinsipper.
             
Nye regnskapsstandarder etter IFRS
           
             
Regnskapet er avlagt etter standarder utgitt av International Accounting Standards Board (IASB) og International Financial Reporting Standards - Interpretations Commitee (IFRIC) som har ikrafttredelse for regnskapsår som starter 1.1.2014 eller tidligere.
             
Nye og reviderte standarder som er tatt i bruk av Ferd med virkning fra regnskapsåret 2014:
             
IFRS 10 Konsernregnskap
         
IFRS 10 erstatter de delene av IAS 27 Konsernregnskap og separate finansregnskap som omhandler konsoliderte regnskaper, og SIC-12 Konsolidering – foretak med særskilt formål. IFRS 10 bygger på én enkelt kontrollmodell som skal anvendes for alle enheter. Innholdet i kontrollbegrepet er noe endret fra IAS 27 og legger i større grad vekt på faktisk kontroll enn tidligere regler.
             
IFRS 10 inneholder også et konsolideringsunntak for investeringsselskaper, forutsatt at investeringsselskapet tilfredsstiller gitte kriterier.
             
Implementeringen av IFRS 10 har ikke hatt konsekvenser for Ferd. Det endrede kontrollbegrepet har ikke påvirket hvilke selskaper Ferd konsoliderer. Ferd faller heller ikke inn under unntaket for investeringsselskaper.
             
IFRS 11 Fellesordninger
         
Standarden regulerer regnskapsføringen av virksomhet der Ferd har felles kontroll sammen med andre enheter. Standarden erstatter IAS 31 Andeler i felleskontrollert virksomhet, samt SIC-13 Felleskontrollerte foretak - ikke-monetære overføringer fra deltakere. IFRS 11 gir retningslinjer for regnskapsføring av to ulike typer fellesordninger - felles aktiviteter (joint operations) og felles virksomhet (joint ventures). Det følger av IFRS 11 at felles virksomhet skal regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden i samsvar med IAS 28. Felles aktiviteter skal etter IFRS 11 regnskapsføres ved at investor innregner sin andel av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader i den felleskontrollerte aktiviteten. Ferd er for tiden ikke deltaker i noen arrangementer som kvalifiserer som "felles aktiviteter".
             
Ferd benyttet egenkapitalmetoden på all felleskontrollert virksomhet før implementeringen av IFRS 11 og konsekvensene av å ta i bruk IFRS 11 har derfor vært ubetydelige.
             
IFRS 12 Opplysninger om interesser i andre foretak
     
IFRS 12 gjelder for foretak som har interesser i selskaper som konsolideres,og selskaper som ikke konsolideres, men som foretaket er involvert i. IFRS 12 forener opplysningskravene for datterselskaper, felles kontrollerte virksomheter, tilknyttede foretak og ikke-konsoliderte strukturerte enheter, og samler kravene i én regnskapsstandard.
             
Ferd har tatt i bruk IFRS 12 og implementeringen har hatt enkelte konsekvenser for Ferds noter som følge av det utvidede informasjonskravet.
             
Nye og reviderte standarder som ikke tatt i bruk av Ferd:
           
             
IFRS 9 Finansielle instrumenter
       
IFRS 9 vil erstatte dagens IAS 39. Prosjektet er delt opp i flere faser. Første fase omhandler klassifikasjons- og målereglene. Klassifikasjons- og målereglene for finansielle forpliktelser i IAS 39 videreføres i all hovedsak. Bruk av amortisert kost og virkelig verdi videreføres som grunnlag for måling. Konkrete definerte instrumenter får krav om måling til amortisert kost eller til virkelig verdi med verdiendringer ført mot utvidet resultat. Alle øvrige instrumenter skal måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultat.
             
Fase 2 omhandler nedskrivning av finansielle instrumenter,og med endringene følger en vridning fra å gjøre avsetninger for påløpte tap til forventede tap. Med den nye standarden er det altså ikke lenger behov for en konkret tapshendelse for at det skal gjøres avsetning for kredittap. Det skal gjøre avsetninger for estimerte tap og endringer i disse estimatene skal også løpende resultatføres. Endringen vil særlig ha konsekvenser for banker og utlånsvirksomheter, men også Ferd-konsernet, som har betydelige fordringer fra salg av varer og tjenester forventes berørt til en viss grad.
             
Fase 3 omhandler sikringsbokføring, og reglene i IFRS 9 er betydelig mer fleksible enn i IAS 39. Flere typer instrumenter kvalifiserer som sikringsinstrumenter, flere typer risiko kan sikres,og ikke minst er de strenge effektivitetskravene i IAS 39 lempet på. I stedet for å teste effektiviteten er det i IFRS 9 innført et prinsipp om en kvalitativ økonomisk sammenheng mellom sikringsinstrument, sikringsobjekt og risiko. Til gjengjeld er det innført flere notekrav knyttet til foretakets sikringsstrategi.
             
Implementeringsdato for IFRS 9 er satt for regnskaper som starter 1.1.2018, men EU har ikke godkjent bruk av standarden ennå. Ferd avventer foreløpig IFRS 9, men vil anvende IFRS 9 når den blir pliktig.
             
IFRS 15 Inntektsføring
         
IFRS 15 er en felles standard for regnskapsføring av inntekter fra kunder og erstatter IAS 18 Driftsinntekter, IAS 11 Anleggskontrakter, IFRIC 13 Kundelojalitetsprogrammer, IFRIC 15 Avtaler om bygging av fast eiendom, IFRIC 18 Overføring av eiendeler fra kunder og SIC 31 Byttehandel vedrørende reklametjenester. IFRS 15 omhandler kun inntekter fra kontrakter med kunder. Inntekter knyttet til gjelds- og egenkapitalinstrumenter, som tidligere var omfattet av IAS 18, er lagt under IAS 39 (og IFRS 9 når implementert).
             
Hovedprinsippet i IFRS 15 er at innregning av inntekter skal gjøres på en slik måte at inntektsføringen gir et riktig bilde av hvordan vederlag for leveranse av varer og tjenester tilflyter foretaket. IFRS 15 innfører en fem-trinns modell.
             
Standarden er mye mer omfattende og detaljert enn tidligere regelsett, og standarden inkluderer betydelig med retningslinjer og beskrivende eksempler for å hjelpe brukerne å tolke standarden riktig.
             
Standarden har fått ikrafttredelse for regnskapsår som begynner 1. januar 2017, men standarden er foreløpig ikke godkjent av EU. Implementeringen av standarden forventes å ha størst konsekvenser for de av Ferds datterselskaper som leverer varer og tjenester, hvor leveransen består av sammensatte produkter.
             
Endringer i IAS 16 og IAS 38, klargjøring av akseptable avskrivningsmetoder
 
Det er foretatt endringer i IAS 16 og IAS 38 for å forby bruken av inntektsbaserte avskrivningsmetoder. Avskrivninger av eiendeler skal representere forbruk av de økonomiske fordelene som følger av en eiendel og de er i all hovedsak uavhengig av den inntekt som genereres av den samme eiendelen. Det er derfor gitt et forbud mot inntektsbaserte avskrivningsmetoder, med unntak for enkelte immaterielle eiendeler der det foreligger veldig sterk korrelasjon mellom inntekt og forbruk. Endringen har fått virkning fra 1.1.2016, men antas å ikke ha konsekvenser for Ferd som i all hovedsak avskriver eiendeler basert på den lineære metode.
NOTE 2
ESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER
             
Ledelsen har benyttet estimater og forutsetninger ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Dette gjelder for eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og noteopplysninger. Estimater og forutsetninger som er lagt til grunn for verdsettelse er basert på historisk erfaring og andre faktorer som vurderes å være relevante for estimatet på balansedagen. Estimatene kan avvike fra faktiske resultater. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hovedpostene hvor estimater vil ha stor innvirkning på regnskapsførte verdier er omtalt under. Metode for estimering av virkelig verdi på finansielle eiendeler er også beskrevet under.
             
Ferd er av den oppfatning at estimatene på virkelig verdi reflekterer rimelige estimater og forutsetninger for alle vesentlige faktorer som partene i en uavhengig transaksjon forventes å vektlegge, inkludert de faktorer som har innvirkning på forventet kontantstrøm, og av graden av risiko forbundet med disse.
             
Fastsettelse av virkelig verdi på finansielle eiendeler
           
Ferd - konsernets balanse består av en stor andel finansielle eiendeler som bokføres til virkelig verdi. Måling til virkelig verdi av de finansielle eiendelene vil i ulik grad være påvirket av estimater og forutsetninger knyttet til blant annet fremtidige kontantstrømmer, avkastningskrav og rentenivå. Det er størst usikkerhet knyttet til fastsettelse av virkelig verdi på de unoterte finansielle eiendelene.
             
Noterte aksjer og andeler
           
Virkelig verdi av finansielle eiendeler som omsettes i aktive og likvide markeder fastsettes til noterte markedspriser på balansedagen (markedets offisielle sluttkurs), og verdifastsettelsen innebærer således begrenset estimatusikkerhet.
             
Unoterte aksjer og andeler
           
Posten "Unoterte aksjer og andeler" består av unoterte aksjer og investeringer i Private Equity fond. Virkelig verdi estimeres ved hjelp av anerkjente verdsettelsesmodeller. Bruken av disse modellene krever innleggelse av data som dels består av noterte markedspriser (eksempelvis renter) og dels estimater om fremtidig utvikling, samt vurderinger vedrørende en rekke faktorer som eksisterer på balansedagen.
             
Hedgefond
           
Hedgefondene er eksternt forvaltet. Ferd mottar månedlige, kvartalsvise eller halvårlige estimater på virkelig verdi fra forvalterne. Estimatene blir etterprøvd av uavhengige administratorer. I tillegg utøves det en rimelighetsvurdering av fondenes samlede avkastning mot referanseindekser. Rapportert verdi på hedgefondene som forvaltes i SI-porteføljen må dessuten normalt justeres for en antatt likviditetsrabatt.
             
Renteinvesteringer
           
Virkelig verdi av renteinvesteringer verdsettes ut fra noterte markedskurser. Dersom det ikke finnes markedskurser på renteinvesteringen, verdsettes renteinvesteringen i samsvar med prismodeller basert på gjeldende rentekurve og eksterne kredittratinger.
             
Derivater
           
Virkelig verdi av derivater verdsettes ut fra noterte markedskurser. Der markedskurs ikke er tilgjengelig, beregnes verdien utfra gjeldende rentekurve og andre relevante faktorer.
             
Fastsettelse av virkelig verdi på investeringseiendommer
           
Ferd-konsernet har flere investeringseiendommer som verdsettes til virkelig verdi. Virkelig verdi fastsettes til neddiskontert verdi av fremtidige kontantstrømmer og estimatet vil være påvirket av forventede fremtidige kontantstrømmer og avkastningskrav. Hovedprinsippene for fastsettelse av kontantstrømmer og avkastningskrav er beskrevet under.
             
Fremtidige kontantstrømmer baseres på følgende forhold:
Eksisterende kontrakter
Forventet fremtidig utleie
Forventet ledighet
             
Avkastningskravet fastsettes ved å ta utgangspunkt i et markedsbasert avkastningskrav for eiendommer med antatt beste beliggenhet (prime-yield CBD) tillagt risikopremie for eiendommen.
             
Risikopremien baseres på:
Beliggenhet
Standard
Forventet markedsutvikling
Leienivå sammenlignet med resten av markedet
Kvalitet på leietakers soliditet
Eiendomsspesifikk kunnskap
             
Dersom det er gjort transaksjoner av sammenlignbare eiendommer nært opp mot balansedagen, benyttes disse verdien som en kryssreferanse for verdsettelsen.
             
Eiendommer som inngår i utbyggingsprosjekter verdsettes ved bruk av samme metode, men usikkerheten i estimatene er større. I utbyggingsprosjekter økes verdien av prosjektet etter hvert som definerte milepæler nås.
             
Nedskrivningsvurderinger goodwill
           
Goodwill testes årlig for verdifall. Verdifall testes ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer på den kontantgenererende enheten som goodwill er henført til. Dersom neddiskontert verdi av fremtidige kontantstrømmer er lavere enn bokført verdi, gjennomføres nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Verdifalltestene bygger på forutsetninger om fremtidig forventet kontantstrøm og estimat på diskonteringsrente.
             
Det vises til note 13 for nærmere beskrivelse av nedskrivningsvurderinger for goodwill.
             
Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
           
Bokført verdi av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler med begrenset levetid innregnes til anskaffelseskostnad. Anskaffelseskostnad fratrukket restverdi avskrives over forventet brukstid. De bokførte verdiene vil avhenge av konsernets estimater på brukstid og restverdi. Disse parameterne estimeres på bakgrunn av erfaring, historikk og skjønnsmessige vurderinger. Estimatene justeres dersom det oppstår endringer i forventningene.
             
Ved identifisering av indikator på varig verdifall på varige driftsmidler eller immaterielle eiendeler foretas verdifalltest. Verdifalltestene vil basere seg på estimater og forutsetninger om fremtidige kontantstrømmer og diskonteringsrente.
             
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
           
Beregning av pensjonsforpliktelse innebærer bruk av skjønn og estimater på en rekke økonomiske og demografiske forutsetninger. Det henvises til note 19 for en nærmere beskrivelse av hvilke forutsetninger som er lagt til grunn. Endringer i forutsetninger kan medføre betydelige endringer i balanseførte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.
             
Utsatt skattefordel
           
Utsatt skattefordel av fremførbare underskudd og andre skattereduserende forskjeller balanseføres i den utstrekning det er sannsynlig at utsatt skattefordel vil kunne utnyttes mot framtidig skattepliktige inntekter. Vesentlig skjønn fra ledelsen er påkrevd for å bestemme størrelsen på balanseført utsatt skattefordel. Balanseført utsatt skattefordel baseres på forventning om størrelse på fremtidig skattepliktig inntekt, tidspunkt for forventet bruk av utsatt skattefordelen og fremtidige strategier for skatteplanlegging.
             
Avsetning for tap på fordringer
           
Avsetning for tap på fordringer estimeres på bakgrunn av sannsynligheten for at de utestående fordringene ikke vil bli gjort opp. Vurderingen bygger på historisk erfaring, fordringens alder og motpartens finansielle situasjon.
NOTE 3
DRIFTSSEGMENTER
                   
Ferd avlegger segmentrapportering i samsvar med IFRS 8. Ferd er et investeringsselskap og selskapets ledelse fatter beslutninger, følger opp og evaluerer beslutningene basert på verdiutviklingen og virkelig verdi på selskapets investeringer. Ferd skiller mellom forretningsområdene basert på investeringstype / mandat, kapitalallokering, ressursallokering og risikovurdering. Ferd har følgende 5 forretningsområder:
 
Ferd Capital er en aktiv og langsiktig investor i privateide og børsnoterte selskaper. Dette innebærer at Ferd Capital både vurderer når man skal investere eller selge, og arbeider aktivt med selskapene i eierperioden for å sikre en best mulig verdiutvikling. Ferd Capital utøver aktivt eierskap ved å samarbeide med selskapenes ledelse og gjennom styrearbeid. De selskapene der Ferd Capital har kontroll, er i konsernregnskapet konsolidert og segmentrapporteringen i konsernregnskapet består dermed av de konsoliderte resultatene fra disse selskapene, samt verdiendringene og forvaltningskostnadene på de ikke-konsoliderte selskapene. Verdien av investeringene og verdiendringene fremgår av selskapsregnskapet til Ferd AS, hvor Ferd Capital rapporterer MNOK 1 315 i negativt driftsresultat. Verdien av Ferd Capitals portefølje utgjør MNOK 10 317 pr 31.12.2014 og MNOK 10 847 pr. 31.12.13 målt til virkelig verdi.
Investeringene består av:
                   
- Elopak (100 prosent eierandel) er en av verdens ledende leverandører av emballasjesystemer for flytende næringsmidler. Med en organisasjon og samarbeidspartnere i mer enn 40 land, selges og markedsføres selskapets produkter i over 100 land
 
                   
- Aibel (49 prosent eierandel) er en ledende leverandør til internasjonal oppstrøms olje- og gassindustri med fokus på norsk sokkel. Selskapet står for drift, vedlikehold og modifikasjoner av offshore- og landbaserte anlegg, og leverer også komplette produksjons- og prosessanlegg
 
                   
- TeleComputing (96 prosent eierandel) er en ledende leverandør av IT-tjenester til små og mellomstore bedrifter i Norge og Sverige. Selskapet leverer nettbaserte applikasjoner og kundetilpassede drifts- og outsourcingtjenester.
 
                   
- Interwell (58 prosent eierandel) er en ledende norsk leverandør av høytekonologiske brønnverktøy til den internasjonale olje - og gassindustrien. Selskapets viktigste marked er norsk kontinentalsokkel, men har i de senere årene etablert en tilstedeværelse i flere viktige markeder internasjonalt.
 
                   
- Swix Sport (100 prosent eierandel) utvikler, produserer og markedsfører skismøring, staver, tilbehør og tekstiler til sport og aktiv fritid. Selskapet har en omfattende virksomhet i Norge og utlandet.
 
                   
- Mestergruppen (95 prosent eierandel) er en ledende aktør i det norske byggevaremarkedet med fokus på den profesjonelle delen av markedet. Selskapets virksomhet omfatter salg av byggevarer, tomte- og prosjektutvikling og hus- og hyttekjeder.
 
                   
- Servi (100 prosent eierandel). Servi utvikler og produserer kundespesifikke hydraulikksystemer, sylindre og ventiler til offshore, maritim og landbasert industri.
 
                   
- Petroleum Geo-Services (10,1 prosent eierandel). Petroleum Geo-Services (PGS) leverer blant annet seismikk, elektromagnetiske tjenester og reservoaranalyser til oljeselskaper som driver offshorevirksomhet over hele verden.
 
                   
Ferd Invest investerer i hovedsak i børsnoterte nordiske aksjeselskaper. Ambisjonen er å slå en nordisk aksjeindeks, men investeringsteamet fokuserer ikke på allokeringer mellom land og sektorer eller innholdet i referanseindeksen (MSCI Nordic Mid Cap Index). Ferd Invest er utelukkende opptatt av selskapene de investerer i og utviklingen i disse.
                   
Ferd Special Investments (SI) har et vidt mandat til å gjøre investeringer, men har hittil hovedsakelig kjøpt hedgefondandeler i annenhåndsmarkedet. SI gjør investeringer der Ferd ser muligheter innenfor denne nisjen.
                   
Ferd Hedgefond foretar investeringer i ulike typer hedgefond som forvaltes av hedgefondmiljøer i utlandet. Målsetningen er å oppnå attraktiv risikojustert avkastning, både i absolutt forstand og relativt til hedgefondindeksen (HFRI FoF: Conservative Index).
                   
Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor med ansvar for konsernets eiendomssatsing. Utvikling skjer i hovedsak innenfor boligprosjekter, utvikling og bygging av nye kontorbygg og utvikling av lager/kombinasjonsbygg. Ferd Eiendom gjennomfører prosjekter alene eller i samarbeid med utvalgte partnere. Det gjøres også rene finansielle eiendomsinvesteringer.
                   
Øvrig virksomhet består hovedsakelig av investeringer i eksternt forvaltede private equity fond, som har mindre behov for løpende daglig oppfølging og derfor overvåkes av ledelsen. I Øvrig virksomhet inngår også enkelte finansielle instrumenter ledelsen kan benytte for å justere den samlede risikoeksponering. I tillegg inngår kostnader til selskapets ledelse, stab og internbank.
Ferd Special Investments og Ferd Hedgefond er investert i USD. Valutaomregningseffekter på investeringene regnskapsføres på Øvrig virksomhet gjennom bruk av valutaderivater.
                   
Beløp i NOK 1 000
   
Ferd AS konsern
Ferd Capital
Ferd Invest
Ferd Special Investments
Ferd Hedgefond
Ferd Eiendom
Øvrig virksomhet
Resultat 2014
                 
Salgsinntekter
   
13 127 697
13 126 450
 
 
 
1 247
 
Inntekter fra finansielle investeringer
   
599 704
-1 291 897
665 319
145 705
96 164
78 267
906 145
Andre inntekter
   
277 624
32 206
 
 
48
244 962
407
Driftsinntekter
   
14 005 025
11 866 759
665 319
145 705
96 213
324 476
906 552
                   
Driftskostnader ekskl av- og nedskrivninger
11 924 012
11 793 166
8 694
7 190
8 248
36 779
69 935
EBITDA
   
2 081 013
73 594
656 625
138 515
87 965
287 697
836 617
                   
Av- og nedskrivninger
   
645 898
640 678
40
 
45
3 989
1 146
Driftsresultat
   
1 435 115
- 567 084
656 585
138 515
87 920
283 708
835 471
                   
Inntekt på investeringer etter egenkapitalmetoden
30 367
33 211
 
 
 
- 2 843
 
Resultat før finansposter og skattekostnad
   
1 465 482
- 533 873
656 585
138 515
87 920
280 864
835 471
                   
Balanse 31.12.14
                 
Immaterielle eiendeler
   
4 117 955
4 116 955
 
 
 
1 000
 
Varige driftsmidler og investeringseiendommer
   
4 823 075
2 166 416
 
 
 
2 649 138
7 521
Investeringer etter egenkapitalmetoden
442 250
312 318
 
 
 
129 932
 
Investeringer klassifisert som omløpsmidler
14 361 390
1 438 482
5 645 278
1 898 430
2 869 671
348 035
2 161 494
Bankinnskudd 1)
   
1 320 725
1 520 642
11 390
- 35 300
- 157 173
- 178 796
159 961
Øvrige eiendeler
   
5 819 700
4 607 573
3 770
383 431
146 700
408 314
269 912
Sum eiendeler
   
30 885 095
14 162 386
5 660 439
2 246 562
2 859 197
3 357 622
2 598 888
1) Forretningsområdets netto trekk på bankkontoene er her inkludert
                   
Beløp i NOK 1 000
   
Ferd AS konsern
Ferd Capital
Ferd Invest
Ferd Special Investments
Ferd Hedgefond
Ferd Eiendom
Øvrig virksomhet
Resultat 2013
                 
Salgsinntekter
   
10 958 333
10 956 742
 
 
 
1 591
 
Inntekter fra finansielle investeringer
2 950 881
- 120 834
1 489 658
568 921
196 366
1 013
815 756
Andre inntekter
   
141 334
26 258
 
 
 
114 396
680
Driftsinntekter
   
14 050 548
10 862 166
1 489 658
568 921
196 366
117 000
816 436
                   
Driftskostnader ekskl av- og nedskrivninger
10 155 537
9 998 504
18 378
21 367
4 802
33 485
79 001
EBITDA
   
3 895 010
863 663
1 471 280
547 553
191 564
83 515
737 435
                   
Av- og nedskrivninger
   
439 714
437 719
77
 
92
923
904
Driftsresultat
   
3 455 296
425 944
1 471 203
547 553
191 472
82 592
736 531
                   
Inntekt på investeringer etter egenkapitalmetoden
83 164
29 067
 
 
 
54 097
 
Resultat før finansposter og skattekostnad
3 538 460
455 011
1 471 203
547 553
191 472
136 689
736 531
                   
Balanse 31.12.13
                 
Immaterielle eiendeler
   
2 276 314
2 276 314
 
 
 
 
 
Varige driftsmidler og investeringseiendommer
3 743 985
1 748 692
40
 
350
1 990 754
4 150
Investeringer etter egenkapitalmetoden
647 167
294 414
 
 
 
352 753
 
Investeringer klassifisert som omløpsmidler
15 064 922
2 651 290
4 985 020
2 008 553
2 227 204
13 592
3 179 263
Bankinnskudd 1)
   
1 332 095
1 809 760
53 737
194 897
30 896
57 970
- 815 163
Øvrige eiendeler
   
4 310 855
3 852 716
941
145 238
24 917
245 610
41 434
Sum eiendeler
   
27 375 338
12 633 185
5 039 738
2 348 688
2 283 366
2 660 679
2 409 684
1) Forretningsområdets netto trekk på bankkontoene er her inkludert
NOTE 4
INNTEKTER FRA FINANSIELLE INVESTERINGER
       
Inntekter fra finansielle investeringer fordelt på de ulike aktivaklassene:
     
       
Beløp i NOK 1 000
2014
 
2013
Noterte aksjer og andeler
714 795
 
1 554 631
Unoterte aksjer og andeler
-1 295 073
 
364 188
Hedgefond
1 179 982
 
1 022 015
Renteinvesteringer
   
10 047
Sum inntekter fra finansielle investeringer
599 704
 
2 950 881
NOTE 5
BRUK AV VIRKELIG VERDI OG FINANSIELLE INSTRUMENTER
BRUK AV VIRKELIG VERDI OG FINANSIELLE INSTRUMENTER
                     
Ferds prinsipper ved måling til virkelig verdi, generelt
   
Ferd benytter den verdsettelsesmetode som ansees å gi det mest representative estimatet på en antatt salgsverdi. Et slikt salg forutsettes gjennomført i en velordnet transaksjon på balansedagen. Dette innebærer at for alle eiendeler der det finnes observerbar markedsinformasjon, eller der det nylig er gjennomført en transaksjon, benyttes disse kurser (markedsmetoden). Når en kurs for en identisk eiendel ikke er observerbar, beregnes virkelig verdi ved hjelp av en annen verdsettingsmetode. Ved verdsettingen benytter Ferd relevante og observerbare data i størst mulig grad.
   
                     
For alle investeringer der verdien fastsettes ved bruk av en annen verdsettingsmetode enn markedsmetoden, gjøres det analyser av endringen i verdi fra periode til periode. Det gjennomføres grundige analyser på flere nivåer, både av overordnet i forretningsområdet, av Ferds konsernledelse og til slutt av Ferds styre. Det utarbeides sensitivitetsanalyser for de mest sentrale og kritiske inndata i verdsettingsmodellen, og i enkelte tilfeller foretas kontrollberegninger av verdsettelsen ved bruk av alternative verdsettingsmetoder for å bekrefte den beregnede verdi.
   
                     
Ferd er konsekvent i bruken av verdsettingsmetode, og endrer normalt ikke prinsippene for verdsettelsen. Endring av prinsipper vil gi lav pålitelighet i rapporteringen og svekket sammenlignbarhet fra periode til periode. Prinsipp for verdsettelse og bruk av verdsettingsmetode fastsettes for investeringen før den gjennomføres og endres kun unntaksvis og bare dersom endringen fører til en måling som under omstendighetene er mer representativ for virkelig verdi.
   
                     
Verdsettelsesmetoder
   
Investeringer i børsnoterte aksjer verdsettes ved bruk av markedsmetoden. Børskurs for siste gjennomførte transaksjon på markedsplassen legges til grunn.
   
                     
Investeringer i unoterte aksjer som blir forvaltet internt, verdsettes normalt basert på en inntjeningsmultippel. Ved beregning av verdi (Enterprise Value - EV) benyttes for eksempel EV / EBITDA, EV / EBITA, EV / EBIT og EV / (EBITDA - CAPEX). Ferd innhenter relevante multipler for sammenlignbare selskaper. Multiplene for porteføljeselskapene justeres dersom forutsetningene ikke er like med peer group. Slike forutsetninger kan bestå av kontrollpremie, likviditetsrabatt, vekstforutsetninger, marginer eller tilsvarende. Selskapets resultat som benyttes i verdsettelsen normaliseres for engangseffekter. Til slutt beregnes egenkapitalverdi ved å gjøre fradrag for netto rentebærende gjeld. Dersom det har skjedd en uavhengig transaksjon i verdipapiret, benyttes denne normalt som grunnlag for vår verdsettelse.
   
                     
Verdsettelse av investeringer i eksternt forvaltede private equity- og hedgefond er basert på rapportert verdi fra fondene (NAV). Ferd gjør en kritisk vurdering av om rapportert NAV kan legges til grunn.
   
                     
Special Investments har kjøpt hedgefond i annenhåndsmarkedet, ofte med en betydelig rabatt i forhold til rapportert verdi fra fondene (NAV). Ved måling av disse hedgefondene innhentes anslag fra flere eksterne meglere for å vurdere hvilken rabatt disse hedgefondene omsettes til, sammenlignet med siste rapporterte NAV. Ferd gjør en vurdering av megleranslagene, anslår beste estimat for rabatt og benytter dette estimatet ved verdsettelse av hedgefondene.
   
                     
Utleieeiendommer er verdsatt ved diskontering av fremtidige forventede kontantstrømmer. Verdien av eiendommer som inngår i byggeprosjekter vurderes løpende til antatt salgsverdi. Verdien oppnår ofte et skifte ved oppnådde milepæler. Periodevis sammenlignes våre beregnede verdier mot uavhengige takster.
   
                     
Nedenfor følger en oversikt over bokført verdi og virkelig verdi av konsernets eiendeler og gjeld fordelt etter hvordan de er målt i regnskapet. Tabellen er utgangspunkt for den videre informasjonen om selskapets finansielle risiko og henviser til påfølgende noter.
 
   
     
Investeringer målt til virkelig verdi over resultatet
Investeringer målt til virkelig verdi over utvidet resultat
Finansielle instrumenter målt til amortisert kost
       
Beløp i NOK 1 000
   
Utlån og fordringer
Finansiell forpliktelse
Annen type verdsettelse
SUM
       
Anleggsmidler
                   
Immaterielle eiendeler
         
4 117 955
4 117 955
   
Utsatt skattefordel
         
195 585
195 585
   
Varige driftsmidler
         
2 436 626
2 436 626
   
Investeringer etter egenkapitalmetoden
       
442 250
442 250
   
Investeringseiendom
 
2 386 449
       
2 386 449
   
Pensjonsmidler
         
17 391
17 391
   
Andre finansielle anleggsmidler
   
190 409
 
81 876
272 285
   
Sum 2014
   
2 386 449
 
190 409
 
7 291 683
9 868 541
   
Sum 2013
   
1 828 917
 
58 270
 
5 103 509
6 990 696
   
                     
Omløpsmidler
                 
Varer
           
2 381 419
2 381 419
   
Kortsiktige fordringer
   
11 565
2 766 573
 
174 881
2 953 019
   
Noterte aksjer og andeler
 
6 622 553
       
6 622 553
   
Unoterte aksjer og andeler
3 086 854
       
3 086 854
   
Hedgefond
   
4 651 984
       
4 651 984
   
Renteinvesteringer
 
 
       
 
   
Bankinnskudd
     
1 320 725
   
1 320 725
   
Sum 2014
   
14 361 391
11 565
4 087 298
 
2 556 300
21 016 554
   
Sum 2013
   
15 081 626
11 710
3 227 308
 
2 063 998
20 384 642
   
                     
Langsiktig gjeld
                 
Pensjonsforpliktelser
     
 
 
169 417
169 417
   
Utsatt skatt
           
793 731
793 731
   
Langsiktig rentebærende gjeld
     
3 704 895
- 7 002
3 697 893
   
Annen langsiktig gjeld
   
52 281
 
234 566
7 256
294 103
   
Sum 2014
   
 
52 281
 
3 939 461
963 402
4 955 144
   
Sum 2013
   
 
42 239
 
3 768 531
525 731
4 336 501
   
                     
Kortsiktig gjeld
                 
Kortsiktig rentebærende gjeld
   
 
1 331 041
- 16 975
1 314 066
   
Betalbar skatt
           
277 390
277 390
   
Annen kortsiktig gjeld
 
15 503
58 167
 
2 835 237
99 303
3 008 210
   
Sum 2014
   
15 503
58 167
 
4 166 278
359 718
4 584 163
   
Sum 2013
   
 
49 842
 
2 591 977
515 639
3 157 458
   
                     
Virkelig verdi hierarki - Finansielle eiendeler og forpliktelser
           
                     
Ferd inndeler eiendeler og forpliktelser målt til virkelig verdi i balansen i et hierarki basert på grunnlaget for verdsettelsen. Hierarkiet har følgende nivåer:
   
                     
Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler uten justeringer. Et aktivt marked kjennetegnes ved at det gjøres transaksjoner i markedet i verdipapiret med tilstrekkelig hyppighet og volum. Prisinformasjonen skal være løpende oppdatert og representere forventet salgsvederlag. Kun børsnoterte aksjer blir vurdert som nivå 1 investeringer.
   
                     
Nivå 2: På nivå 2 klassifiseres investeringer hvor det finnes noterte priser, men markedene tilfredsstiller ikke kravene for å regnes som aktive. I tillegg vurderes investeringer hvor verdsettelsen i sin helhet kan avledes fra verdien av andre noterte priser, herunder verdi på underliggende verdipapirer, rentenivå, valutakurs eller lignende. Finansielle derivater som renteswaper og valutaterminer vurderes også som nivå 2 investeringer. Ferds hedgefondportefølje vurderes å tilfredsstille kravene til nivå 2. Disse fondene består av sammensatte porteføljer av aksjer, rentepapirer, råvarer og andre omsettelige derivater. For slike fond rapporteres verdi (NAV) løpende og den rapporterte NAV benyttes ved transaksjoner i fondet.
   
                     
Nivå 3: Alle Ferds øvrige investeringer vurderes på nivå 3. Dette gjelder investeringer der all informasjon eller deler av informasjonen om verdi ikke kan observeres i markedet. Ferd benytter også verdsettelsesmodeller for investeringer der aksjen har liten eller ingen omsetning. Verdipapirer som verdsettes basert på noterte priser eller rapportert verdi (NAV), men hvor det må gjøres vesentlige justeringer vurderes også på nivå 3. For Ferd gjelder dette private equity investeringer og fondsinvesteringer gjort av Special Investments der rapportert NAV må justeres for rabatter. En avstemming i bevegelsen av eiendelene på nivå 3 er vist i en egen tabell.
   
                     
Ferd allokerer hver enkelt investering til sitt respektive nivå i hierarkiet ved anskaffelse. Overføringer fra et nivå til et annet skjer kun unntaksvis og utelukkende dersom det er skjedd endringer av betydning for nivåinndelingen ved den finansielle eiendelen. Dette kan skje eksempelvis ved at en unotert aksje har blitt børsnotert eller tilsvarende. En overføring mellom nivåene vil i så tilfelle gjøres når Ferd er blitt kjent med endringen.
   
                     
Tabellen viser hvilket nivå i verdsettelseshierarkiet de ulike målemetodene for konsernets investeringer målt til virkelig verdi vurderes å befinne seg:
     
                     
Beløp i NOK 1 000
       
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sum 2014
   
Eiendeler
                   
Investeringseiendom
         
2 386 449
2 386 449
   
Kortsiktige fordringer
       
11 565
 
11 565
   
Noterte aksjer og andeler
     
6 622 553
   
6 622 553
   
Unoterte aksjer og andeler
       
3 086 854
3 086 854
   
Hedgefond
         
2 869 671
1 782 313
4 651 984
   
Gjeld
                   
Annen langsiktig gjeld
       
- 52 281
 
- 52 281
   
Annen kortsiktig gjeld
       
- 73 670
 
- 73 670
   
Sum 2014
       
6 622 553
2 755 285
7 255 616
16 633 454
   
                     
Beløp i NOK 1 000
       
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sum 2013
   
Eiendeler
                   
Investeringseiendom
         
1 828 917
1 828 917
   
Kortsiktige fordringer
       
28 414
 
28 414
   
Noterte aksjer og andeler
     
5 241 213
   
5 241 213
   
Unoterte aksjer og andeler
       
5 446 096
5 446 096
   
Hedgefond
         
2 360 531
2 017 082
4 377 613
   
Gjeld
                   
Annen langsiktig gjeld
       
- 42 239
 
- 42 239
   
Annen kortsiktig gjeld
       
- 49 842
 
- 49 842
   
Sum 2013
       
5 241 213
2 296 864
9 292 095
16 830 172
   
                     
Avstemming av bevegelsen i eiendeler på nivå 3
             
Beløp i NOK 1 000
 
IB 1.1.14
Kjøp / emisjon
Salg og utbetalinger fra investeringer *)
Urealiserte gevinster og tap, innregnet i totalresultat
Urealiserte gevinster og tap, innregnet i resultatet
Gevinst og tap innregnet i resultatet
UB 31.12.14
   
Investeringseiendom
1 828 917
390 609
- 2 435
 
169 358
 
2 386 449
   
Unoterte aksjer og andeler
5 446 096
553 599
-1 425 596
 
-1 383 158
- 104 087
3 086 854
   
Hedgefond
 
2 017 082
92 895
- 901 293
 
573 629
 
1 782 313
   
Sum
 
9 292 095
1 037 103
-2 329 324
 
- 640 171
- 104 087
7 255 616
   
                     
*) Blant salg og avganger inngår 686 millioner kroner for Interwell AS, som i 2014 er reklassifisert fra unoterte aksjer målt til virkelig verdi til datterselskap.
                     
Beløp i NOK 1 000
 
IB 1.1.13
Kjøp / emisjon
Salg og utbetalinger fra investeringer
Urealiserte gevinster og tap, innregnet i totalresultat
Urealiserte gevinster og tap, innregnet i resultatet
Gevinst og tap innregnet i resultatet
UB 31.12.13
   
Investeringseiendom
1 981 853
641 408
- 814 807
 
- 11 141
31 604
1 828 917
   
Unoterte aksjer og andeler
8 744 368
235 239
-3 418 186
 
- 151 806
36 481
5 446 096
   
Hedgefond
 
1 477 773
503 208
- 643 837
 
388 679
291 259
2 017 082
   
Sum
 
12 203 994
1 379 855
-4 876 830
 
225 732
359 344
9 292 095
   
                     
Nedenfor presenteres en oversikt over de mest sentrale forutsetninger benyttet ved måling av virkelig verdi av Ferds investeringer, allokert til nivå 3 i hierarkiet. Vi viser også hvor sensitive verdien av investeringene er for endringer i forutsetningene.
 
   
Beløp i NOK 1 000
 
Balanseført verdi per 31.12.14
Benyttede og implisitte
EBITDA multipler
Verdi, dersom multippel reduseres med 10 prosent
Verdi, dersom multippel økes med 10 prosent
Benyttet diskonterings-rente
Verdi, dersom renten økes med 1 prosentpoeng
Verdi, dersom renten reduseres med 1 prosentpoeng
   
Investeringseiendom 1)
 
2 386 449
     
7,5% - 9,0%
2 053 449
2 830 349
   
Unoterte aksjer og andeler sensitive for multippel 2)
1 476 759
7,2 - 13,0
1 065 402
1 888 116
         
Øvrige unoterte aksjer og andeler 2)
 
1 610 095
               
                     
Beløp i NOK 1 000
 
Balanseført verdi per 31.12.14
     
Estimerte rabatter ihht megler (intervall)
Verdi dersom rabatten økes med 10 prosent
Verdi dersom rabatten reduseres med 10 prosent
   
Hedgefond 3)
 
1 782 313
     
11 % - 80 %
1 597 900
1 921 501
   
                     
1) Ca 52 % av Ferd Eiendom AS' portefølje er utleieeiendommer og utviklingsprosjekter og er sensitive for endring i diskonteringsrente.
   
2) Ca 48 % av verdien av unoterte aksjer og andeler er sensitive for endring i multippel. De øvrige investeringene er verdsatt basert på rapportert NAV uten at Ferd har mulighet til å regne på senstiviteten, selv om multipler sannsynligvis er benyttet ved fastsettelsen av NAV.
   
3) Ca 72 % av hedgefondene på nivå 3 er sensitive for endring i rabatt. Disse investeringene er utelukkende gjort av forretningsområdet Special Investments.
   
NOTE 6
RISIKOSTYRING OG INVESTERINGSAKTIVITETER
     
                   
Det har i perioden ikke vært vesentlige endringer knyttet til selskapets risikostyring.
 
                   
VERDIFALLSRISIKO OG ALLOKERING AV KAPITAL
         
                   
Ferds allokering av kapitalen må være i tråd med eiers risikotoleranse. Et mål på denne risikotoleranse er hvor stort verdifall målt i kroner eller prosent eier aksepterer i tilfelle markedene Ferd er eksponert mot skulle oppleve kraftige og raske fall. Ferds totalportefølje skal normalt ha maksimalt 35 prosent verdifallsrisiko. Verdifallsrisikoen legger føringer på hvor stor andel av egenkapitalen som kan være investert i aktiva med høy risiko for verdifall. Dette måles og følges opp ved hjelp av stresstester. Tapsrisikoen blir vurdert som et mulig samlet verdifall uttrykt i kroner og som prosent av egenkapitalen.  Ferds langsiktighet gjør at eier kan akseptere store svingninger i verdijustert egenkapital.
 
                   
KATEGORIER AV FINANSIELL RISIKO
                 
                   
Likviditetsrisiko
               
Ferd har et sterkt fokus på likviditet. Ferd legger til grunn at avkastningen fra finansielle investeringer skal bidra til å dekke løpende renteutgifter.  Det er derfor viktig at Ferds balanse er likvid og at muligheten til å realisere aktiva samsvarer godt med løpetiden på gjelden. Ferd stiller krav om at under normale markedsforhold skal minst 4 milliarder kroner av de finansielle investeringene bestå av aktiva som kan realiseres i løpet av et kvartal.  Dette ivaretas først og fremst gjennom investeringer i børsnoterte aksjer og hedgefond. Forøvrig henvises til informasjon om Ferds lånefasiliteter, herunder oversikt over forfallsstruktur på gjelden, i selskapsregnskapet til Ferd AS i note 16.
 
                   
Valutarisiko
               
Ferd har et bevisst forhold til valutaeksponering. Vi legger til grunn at Ferd alltid vil ha en viss andel av egenkapitalen investert i euro, amerikanske dollar og svenske kroner, og sikrer derfor normalt ikke valutaeksponering til norske kroner. Dersom eksponeringen i en valuta er vurdert som for høy eller lav reguleres valutaeksponeringen gjennom å ha lån på morselskapsnivå i den respektive valuta, eller ved bruk av derivater.
 
                   
Ferd har følgende utestående valutaderivater på morselskapsnivå per 31.12.14:
 
         
Valutakjøp
Valutasalg
 
Beløp i NOK 1 000
       
Valuta
Beløp
Valuta
Beløp
 
         
NOK
2 992 335
USD
- 400 000
 
         
NOK
1 831 789
EUR
- 200 000
 
                   
SENSITIVITETSANALYSE, VERDIFALLSRISIKO INVESTERINGSVIRKSOMHET
     
                   
Stresstesten er basert på en inndeling av Ferds egenkapital i ulike aktivaklasser, som utsettes for verdifall som følger:
 
- Norske aksjemarkedet faller 30 prosent
- Internasjonale aksjemarkeder faller 20 prosent
- Eiendom faller 10 prosent
- Kronekursen styrkes 10 prosent
- Norske aksjemarkedet faller 30 prosent
- Internasjonale aksjemarkeder faller 20 prosent
- Eiendom faller 10 prosent
- Kronekursen styrkes 10 prosent
                   
For å nyansere beregningene gjøres det en vurdering av om Ferds investeringer antas å falle mer eller mindre enn markedet. Det legges for eksempel til grunn at de unoterte investeringene i et stresstestscenario har et verdifall på 1,0- 1,3 ganger det norske aksjemarkedet.
 
                   
Beløp i NOK 1 000
           
2014
2013
 
Kursrisiko: Norske aksjer faller 30 %
           
-4 200 000
-4 500 000
 
Kursrisiko: Internasjonale aksjer faller 20 %
           
-1 700 000
-1 600 000
 
Kursrisiko: Eiendom faller 10 %
           
- 300 000
- 200 000
 
Valutarisiko: Kronekursen styrkes med 10 %
           
-1 100 000
-1 100 000
 
Sum verdifall i verdijustert egenkapital
           
-7 300 000
-7 400 000
 
                   
Verdifall i % av verdijustert egenkapital
           
30%
31%
 
NOTE 7
AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAPER MED EIERANDEL OVER 10 %
             
   
Forretningskontor
Eierandel
 
Metode for måling
 
Datterselskap
           
Elopak AS med datterselskaper
 
Røyken
100,0 %
 
Konsolidert
 
FC Well Invest AS med datterselskaper (Interwell)
 
Bærum
100,0 %
 
Konsolidert
 
FC-Invest AS med datterselskaper (Telecomputing)
 
Bærum
100,0 %
 
Konsolidert
 
Ferd Aibel Holding AS
 
Bærum
100,0 %
 
Konsolidert
 
1912 Top Holding AS med datterselskaper (Servi Gruppen)
 
Bærum
100,0 %
 
Konsolidert
 
Ferd Eiendom AS med datterselskaper
 
Bærum
100,0 %
 
Konsolidert
 
Ferd Malta Holdings Ltd
 
Malta
100,0 %
 
Konsolidert
 
Ferd MG Holding AS med datterselskaper (Mestergruppen)
 
Bærum
100,0 %
 
Konsolidert
 
Ferd Sosiale Entreprenører AS
 
Bærum
100,0 %
 
Konsolidert
 
Norse Crown Company Ltd. AS
 
Bærum
100,0 %
 
Konsolidert
 
Swix Sport AS med datterselskaper
 
Oslo
100,0 %
 
Konsolidert
 
             
Felleskontrollert virksomhet
           
Aibel Holding I AS med datterselskaper (Aibel)
 
Stavanger
50,0 %
 
Virkelig verdi
 
Elocap Ltd
 
Israel
50,0 %
 
Egenkapitalmetoden
 
Frogn Næringspark AS
 
Trondheim
50,0 %
 
Egenkapitalmetoden
 
Impresora del Yaque
 
Santiago De Los Caballeros,
Den Dominikanske Republikk
51,0 %
 
Egenkapitalmetoden
 
             
Tilknyttede selskaper
           
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
 
Riyadh, Saudi-Arabia
49,0 %
 
Egenkapitalmetoden
 
Lala Elopak S.A. de C.V.
 
Gómez Palacio, Mexico
49,0 %
 
Egenkapitalmetoden
 
Tiedemannsbyen DA
 
Oslo
50,0 %
 
Egenkapitalmetoden
 
Lofoten Tomteselskap AS
 
Bodø
35,0 %
 
Egenkapitalmetoden
 
Hafrsby AS
 
Stavanger
14,5 %
 
Egenkapitalmetoden
 
Hunstad Sør Tomteselskap AS
 
Bodø
31,6 %
 
Egenkapitalmetoden
 
Tastarustå Byutvikling AS
 
Stavanger
33,3 %
 
Egenkapitalmetoden
 
Madla Byutvikling AS
 
Stavanger
33,3 %
 
Egenkapitalmetoden
 
Boreal GmbH
 
Tyskland
20,0 %
 
Egenkapitalmetoden
 
Siriskjær AS
 
Stavanger
50,0 %
 
Egenkapitalmetoden
 
Solheim Byutviklingselskap AS
 
Stavanger
33,3 %
 
Egenkapitalmetoden
 
Sporafjell Utviklingsselskap AS
 
Stavanger
50,0 %
 
Egenkapitalmetoden
 
Kråkeland Hytteservice AS
 
Sirdal
33,5 %
 
Egenkapitalmetoden
 
             
Anleggsaksjer og andeler > 10 % eierandel
           
Herkules Capital I AS
   
40,0 %
 
Virkelig verdi
 
             
Omløpsaksjer og andeler > 10 % eierandel
           
Energy Ventures AS
   
31,8 %
 
Virkelig verdi
 
Energy Ventures II AS
   
26,0 %
 
Virkelig verdi
 
Energy Ventures II KS
   
22,1 %
 
Virkelig verdi
 
Energy Ventures III AS
   
25,0 %
 
Virkelig verdi
 
Energy Ventures III GP LP
   
25,0 %
 
Virkelig verdi
 
Energy Ventures III LP
   
18,7 %
 
Virkelig verdi
 
Energy Ventures IS
   
19,1 %
 
Virkelig verdi
 
Harbert European Real Estate Fund II
   
25,9 %
 
Virkelig verdi
 
Harbert European Real Estate Fund III
   
9,8 %
 
Virkelig verdi
 
Herkules Private Equity Fund I (GP-I) Ltd
   
40,0 %
 
Virkelig verdi
 
Herkules Private Equity Fund I (GP-II) Ltd
   
40,0 %
 
Virkelig verdi
 
Herkules Private Equity Fund I (LP-I) Limited
   
76,1 %
 
Virkelig verdi
 
Herkules Private Equity Fund II (GP-I) Ltd
   
40,0 %
 
Virkelig verdi
 
Herkules Private Equity Fund II (GP-II) Ltd
   
40,0 %
 
Virkelig verdi
 
Herkules Private Equity Fund II (LP-I) Limited
   
74,5 %
 
Virkelig verdi
 
Herkules Private Equity Fund III (GP-I) Ltd
   
4,2 %
 
Virkelig verdi
 
Herkules Private Equity Fund III (GP-II) Ltd
   
4,2 %
 
Virkelig verdi
 
Herkules Private Equity Fund III (LP-I) Limited
   
25,1 %
 
Virkelig verdi
 
Intera Fund I
   
12,0 %
 
Virkelig verdi
 
Marical Inc
   
22,4 %
 
Virkelig verdi
 
NMI AS
   
12,5 %
 
Virkelig verdi
 
NMI Frontier
   
12,5 %
 
Virkelig verdi
 
NMI Fund III
   
31,3 %
 
Virkelig verdi
 
NMI Global
   
12,5 %
 
Virkelig verdi
 
NRP Fleetfinance IV D.I.S
   
20,0 %
 
Virkelig verdi
 
SPV Herkules II LP
   
81,5 %
 
Virkelig verdi
 
NOTE 8
INVESTERINGSEIENDOM
               
Investeringseiendom
             
Beløp i NOK 1 000
         
2014
2013
Balanseført verdi 1.1.
         
1 828 917
1 981 853
Tilgang ved kjøp
         
65 450
640 189
Tilgang ved påkostning
         
325 159
1 219
Avgang
         
- 2 435
- 814 807
Netto verdiendring av investeringseiendom
         
169 358
20 463
Balanseført verdi 31.12.
         
2 386 449
1 828 917
               
Inntekter fra investeringseiendom
             
Beløp i NOK 1 000
         
2014
2013
Leieinntekt fra eiendommer
         
73 612
92 071
Direkte eiendomsrelaterte kostnader
         
- 11 226
- 11 449
Netto verdiendring investeringseiendommer
         
169 358
20 463
Sum
         
231 744
101 085
               
Beregning av virkelig verdi av investeringseiendom
             
Investeringseiendommene vurderes til virkelig verdi. Virkelig verdi er det beløp en eiendel kan omsettes for i en transaksjon mellom velinformerte, frivillige parter. Ved fastsettelse av markedsleie og avkastningskrav sees det hen til markedspriser.
               
Alle konsernets utleieeiendommer verdsettes årlig basert på kontantstrømsmodeller. Fremtidige kontantstrømmer beregnes fra inngåtte leiekontrakter, samt fremtidig kontantstrøm basert på en forventet markedsleie. Det er ikke innhentet verdsettelser fra eksterne på utleieeiendommene. Andre investeringseiendommer enn utleieeiendommer, primært tomter til eiendomsutvikling og boligprosjekter, verdsettes basert på takst. Se note 2 for en nærmere beskrivelse av forutsetninger som er benyttet ved beregning av virkelig verdi.
 
NOTE 9
SKATTER
             
Skattekostnad består av
           
Beløp i NOK 1 000
       
2014
2013
             
Betalbar skatt av årets overskudd
           
Årets betalbare skatt
       
295 622
185 767
Justering tidligere perioder
       
13 422
26 804
Sum betalbar skatt
       
309 044
212 571
             
Kostnad ved utsatt skatt
           
Årets resultatførte endring i utsatt skatt
       
151 184
49 067
Virkning av endring i skattesats og skatt tidligere år
       
29 785
5 788
Sum utsatt skatt
       
180 969
54 855
             
Skattekostnad
       
490 013
267 426
             
Betalbar skatt i balansen
           
Beløp i NOK 1 000
       
2014
2013
Årets betalbare skatt
       
295 622
185 767
Skatt på avgitt konsernbidrag
         
- 7 000
Skattegjeld fra tidligere år
       
37 917
84 290
Innbetalt forhåndsskatt
       
- 61 546
- 89 170
Omregningsdifferanser
       
5 397
- 6 838
Betalbar skatt
       
277 390
167 049
             
Avstemming fra nominell til effektiv skattesats
     
Beløp i NOK 1 000
     
2014
2013
Resultat før skattekostnad
       
1 438 358
2 942 821
Forventet skattekostnad etter nominell skattesats (27 %)
       
388 357
823 990
Underskudd og andre fradrag uten nettoeffekt på skatt
       
- 567
- 1 806
Verdijustering utsatt skattefordel
           
Amortisering goodwill
           
Ikke skattepliktige netto inntekter (-) / kostnader (+) fra verdipapirer
       
160 951
- 556 833
Andre ikke skattepliktige inntekter
       
- 19 605
- 40 876
Justering tidligere perioder
       
43 207
32 593
Skatteeffekten av andre permanente forskjeller
       
- 82 330
10 358
Skattekostnad
       
490 013
267 426
             
Effektiv skattesats
       
34,1 %
9,1 %
             
Skatt innregnet direkte i egenkapitalen
           
Beløp i NOK 1 000
       
2014
2013
Aktuarmessige tap på pensjonsforpliktelser (se note 19)
       
2 098
- 3 627
Kontantstrømsikring (se note 28)
       
7 284
- 1 023
Sum skatt innregnet i totalresultat
       
9 382
- 4 650
             
Utsatt skattefordel og utsatt skatt
           
Beløp i NOK 1 000
       
2014
2013
Varer
       
- 8 482
14 335
Fordringer
       
8 479
8 416
Aksjer og andeler
       
- 359 482
- 186 533
Andre forskjeller
       
26 314
13 714
Varige driftsmidler
       
- 112 932
41 868
Investeringseiendommer
       
- 51 402
- 89 051
Immaterielle eiendeler
       
- 273 348
- 146 318
Netto pensjoner
       
53 938
46 635
Skattemessig fremførbare underskudd
       
389 980
311 775
Sum
       
- 326 935
14 841
Nedvurdering av utsatt skattefordel
       
- 271 211
- 243 927
Netto balanseført verdi 31.12 av utsatt skattefordel (+) / skatteforpliktelse (-)
       
- 598 146
- 229 086
             
Balanseført utsatt skattefordel vurderes ved hver balansedag og nedskrives i den grad det ikke lengre er sannsynlig at skattefordelen kan utnyttes mot skattepliktig inntekt.
             
Utsatt skattefordel og -forpliktelse måles basert på forventede skattesatser i den perioden forpliktelsen skal gjøres opp eller eiendelen skal realiseres, som følge av vedtatte eller tilnærmet vedtatte skattesatser og -lover på balansedagen.
             
Brutto skattemessig fremførbare underskudd, utløpstidspunkter
           
Beløp i NOK 1 000
       
2014
 
2015
       
11 575
 
2016
       
16 579
 
2017
       
20 245
 
Etter 2017
       
331 807
 
Uten tidsbegrensning
       
1 423 800
 
Sum skattemessig fremførbare underskudd
       
1 804 006
 
             
Endring i netto balanseført utsatt skatt
           
Beløp i NOK 1 000
       
2014
2013
Netto balanseført verdi 1. januar
       
- 229 086
- 187 243
Omregningsdifferanser
       
- 40 938
3 592
Kjøp og salg av datterselskap
       
- 156 535
14 070
Resultatført i perioden
       
- 180 969
- 54 855
Skatt ført mot totalresultatet
       
9 382
- 4 650
Netto balanseført verdi 31.12
       
- 598 146
- 229 086
             
Som en følge av en uttalelse fra IFRIC har Ferd i 2014 innregnet utsatt skatt på investeringseiendommer. Tidligere ble det ikke innregnet utsatt skatt på de investeringseiendommer som var ventet solgt som aksjeselskap, ettersom slike salg er innenfor fritaksmodellen og derfor skattefritt. Det er Ferds oppfatning at denne skatteforpliktelsen med svært liten sannsynlighet vil komme til forfall. Effekten utgjør ca 84 millioner kroner.
             
Som følge av endret rettstilstand for suksesshonorar (carried interest) i PE-fond endres Ferds skattegrunnlag fra slike investeringer. Beskatningen for perioden tilbake til 2007 vil bli endret med økt fradrag som resultat. Dette økte fradraget blir først hensyntatt i skattegrunnlaget når Ferd får endelig vedtak fra skattemyndighetene.
NOTE 10
GEOGRAFISK FORDELING AV SALGSINNTEKTER
         
         
Beløp i NOK 1 000
2014
2013
   
Norge
5 203 182
4 344 143
   
Tyskland
1 167 291
1 051 213
   
Sverige
1 139 845
1 042 083
   
USA
549 501
417 983
   
Nederland
540 645
504 199
   
Russland
488 551
445 504
   
Canada
455 394
358 719
   
Danmark
413 059
289 451
   
Storbritannia
383 705
226 375
   
Spania
284 621
245 677
   
Østerrike
277 656
365 165
   
Finland
210 081
153 814
   
Frankrike
190 644
191 838
   
Verden for øvrig
1 823 522
1 322 169
   
Sum salgsinntekter
13 127 697
10 958 333
   
         
Salgsinntektene er fordelt basert på kundens hjemstat.
   
NOTE 11
LØNNSKOSTNADER
                   
Beløp i NOK 1 000
     
2014
2013
       
Lønn
     
2 384 921
1 950 286
       
Sosiale avgifter
     
321 620
227 665
       
Pensjonskostnader (se note 19)
     
103 049
75 618
       
Andre ytelser
     
58 838
52 117
       
Sum
     
2 868 428
2 305 685
       
                   
Gjennomsnittlig antall årsverk
     
4 427
3 870
       
                   
Lønn og honorarer til konsernledelsen
         
   
2014
2013
Beløp i NOK 1 000
 
Lønn
Bonus
Naturalytelser
Pensjon
Lønn
Bonus
Naturalytelser
Pensjon
Konsernsjef, John Giverholt
 
3 300
3 276
186
1 062
3 287
2 297
234
1 218
Øvrige medlemmer av konsernledelsen
 
4 550
7 627
501
1 038
4 637
7 898
421
1 664
Sum
 
7 850
10 904
688
2 100
7 924
10 195
655
2 882
                   
Konsernsjefens bonusordning er begrenset oppad til 6,0 mill. Bonus er basert på oppnådde resultater i konsernet.
                   
Konsernsjefen omfattes av Ferds kollektive pensjonsordninger for lønn under 12 G. Dette er en innskuddsordning (se også note 19). Konsernsjefen har dessuten en ytelsesordning for pensjonsgrunnlaget som er høyere enn 12 G men oppad begrenset til ca 2,2 mill , samt en førtidspensjonsordning som gir mulighet til å fratre ved oppnådd 65 års alder.
                   
Konsernsjefen har rett til 9 måneders etterlønn dersom han må fratre sin stilling.
                   
Honorarer til styret
             
Det er ikke utbetalt særskilt honorar for styreverv i Ferd AS.
NOTE 12
IMMATERIELLE EIENDELER
               
Beløp i NOK 1 000
         
2014
2013
Goodwill (se note 13)
         
2 717 241
1 453 289
Andre immaterielle eiendeler
         
1 400 714
823 025
Balanseført verdi 31.12.
       
 
4 117 955
2 276 314
               
2014
             
Beløp i NOK 1 000
 
Software
Varemerker
Patenter og
rettigheter
Aktiverte
utviklingskostnader
Kunde
-relasjoner
Sum
               
Anskaffelseskost 1.1.
 
365 967
165 438
252 896
167 193
555 962
1 507 456
Tilgang ved oppkjøp
 
1 752
 
358 870
52 041
300 222
712 885
Ordinære tilganger
 
23 526
250
65 065
79 359
 
168 200
Avgang
 
- 62 749
       
- 62 749
Omregningsdifferanse
 
27 124
 
18 063
11 000
 
56 187
Anskaffelseskost 31.12.
 
355 620
165 688
694 894
309 593
856 184
2 381 979
               
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
 
310 870
10 720
240 704
3 877
118 260
684 431
Tilgang avskrivninger ved oppkjøp
 
1 765
 
57 175
15 958
50 222
125 120
Årets avskrivninger
 
26 318
4 020
50 734
22 974
84 782
188 828
Avgang
 
- 62 749
       
- 62 749
Omregningsdifferanser
 
28 812
 
15 990
833
 
45 635
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
 
305 016
14 740
364 603
43 642
253 264
981 265
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
           
 
             
 
Balanseført verdi 31.12.
 
50 604
150 948
330 291
265 951
602 920
1 400 714
               
Økonomisk levetid
 
3-5 år
> 20 år til ubegrenset
3-10 år
10 år
10-15 år
 
               
Avskrivningsplan
 
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
 
               
2013
             
Beløp i NOK 1 000
 
Software
Varemerker
Patenter og
rettigheter
Aktiverte
utviklingskostnader
Kunde-
relasjoner
Sum
               
Anskaffelseskost 1.1.
 
308 788
162 738
224 951
110 252
430 550
1 237 279
Tilgang ved oppkjøp
 
8 291
     
120 694
128 985
Ordinære tilganger
 
32 509
2 700
70
41 938
4 718
81 935
Avgang
 
- 16 623
 
 
 
 
- 16 623
Omregningsdifferanse
 
33 002
 
27 875
15 003
 
75 880
Anskaffelseskost 31.12.
 
365 967
165 438
252 896
167 193
555 962
1 507 456
               
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
 
254 085
6 700
188 738
2 234
67 889
519 646
Tilgang avskrivninger ved oppkjøp
 
7 760
       
7 760
Årets avskrivninger
 
27 764
4 020
26 449
1 531
47 719
107 483
Avgang
 
- 7 797
 
 
 
2 652
- 5 145
Omregningsdifferanser
 
29 058
 
25 517
112
 
54 687
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
 
310 870
10 720
240 704
3 877
118 260
684 431
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
 
3 387
       
3 387
             
 
Balanseført verdi 31.12.
 
55 097
154 718
12 192
163 316
437 702
823 025
               
Økonomisk levetid
 
3-5 år
> 20 år til ubegrenset
3-10 år
10 år
10-15 år
 
               
Avskrivningsplan
 
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
 
               
Forskning og utvikling
             
Kostnadsførte utgifter til forskning og utvikling i regnskapsåret 2014 utgjorde 149 millioner kroner. Tilsvarende kostnad for 2013 var 138 millioner kroner.
NOTE 13
GOODWILL OG OPPLYSNINGER OM VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNINGER
GOODWILL OG OPPLYSNINGER OM VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNINGER
                             
I samsvar med IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger, har netto eiendeler for oppkjøpte selskaper blitt vurdert til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Den resterende del av vederlaget etter at kjøpesummen har blitt allokert til identifiserbare eiendeler og gjeld, er behandlet som goodwill. Tabellene under viser verdien og bevegelsene i de ulike goodwillpostene i konsernet:
                             
2014
                           
Beløp i NOK 1000
Interwell
 
Jacilla
(skisporet.no)
 
Servi
Norrwin AB (Lundhags)
 
Alf Valde
 
Elopak Europa
 
Seco Invest (TeleComputing)
 
Sum
Anskaffelseskost 1.1.
 
     
386 289
1 406
 
15 274
 
508 398
 
593 969
 
1 505 336
Tilgang
1 212 016
 
4 330
               
18 638
 
1 234 984
Avgang
         
- 105
             
- 105
Valutaomregningsdifferanser
                 
33 006
     
33 006
Anskaffelseskost 31.12.
1 212 016
 
4 330
 
386 289
1 301
 
15 274
 
541 404
 
612 607
 
2 773 221
                           
 
Akkumulerte nedskrivninger 1.1.
 
     
 
 
 
 
 
52 047
 
 
 
52 047
Tilgang
                         
 
Nedskrivninger
                         
 
Avgang
                         
 
Valutaomregningsdifferanser
                 
3 933
     
3 933
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 980
 
 
 
55 980
                             
Balanseført verdi 31.12.
1 212 016
 
4 330
 
386 289
1 301
 
15 274
 
485 424
 
612 607
 
2 717 241
                             
Endringer i 2014:
                           
I 2014 har Ferd kjøpt seg opp ytterligere fra 34 % til 58 % i Interwell, og dermed oppnådd kontroll over selskapet. Oppkjøpet er gjort med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2014. Gjennom oppkjøpet har Ferd økt patenter og rettigheter med 298 millioner kroner (se note 7), aktiverte utviklingskostnader med 36 millioner kroner, kunderelasjoner med 250 millioner kroner, i tillegg til goodwill på ca 1212 millioner kroner. Goodwillen er ikke skattemessig fradragsberettiget. Kostpris for aksjene i Interwell AS utgjør ca 895 millioner kroner, hvorav 496 millioner er betalt kontant i 2014 og 399 millioner kroner var verdien av aksjeposten før oppkjøpet. Aksjene i Interwell ble frem til oppkjøpet målt til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Det er innregnet 601 millioner kroner i ikke-kontrollerende interesser på oppkjøpstidspunktet, beregnet som deres forholdsmessige andel av foretakets identifiserbare nettoeiendeler. Interwell har påvirket Ferds konsernregnskap med 856 millioner i driftsinntekter og 315 millioner i EBITDA i 2014.
                             
I 2014 har Swix Sport kjøpt 55 % av aksjene i Jacilla AS, som igjen drifter portalen www.skisporet.no. Det ble videre gjennomført en rettet emisjon i oktober som medførte at Swix Sport AS har økt sin eierandel til 61,5%. Oppkjøpet er gjort med regnskapsmessig virkning fra 1.november 2014. Gjennom oppkjøpet har Swix Sport økt goodwill med drøyt 4 millioner kroner. Goodwillen er ikke skattemessig fradragsberettiget. Kostpris for aksjene i Jacilla AS utgjør tkr. 2.775 og er betalt kontant i 2014. Det er innregnet 2 millioner kroner i ikke-kontrollerende interesser på oppkjøpstidspunktet, beregnet som deres forholdsmessige andel av foretakets identifiserbare nettoeiendeler. Jacilla har påvirket Ferds konsernregnskap med tkr. 722 i driftsinntekter og tkr. 44 i EBITDA i 2014.
                             
29. august 2014 inngikk TeleComputing AS avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Alcom AS. Alcom er et selskap tilhørende på Bryne i Rogaland med fokus på varer og tjenester knyttet til IT drift og kommunikasjonsløsninger. Oppkjøpet har gitt Ferd økte merverdier knyttet til patenter med 4 millioner kroner, i tillegg til økt goodwill på drøyt 18 millioner kroner. Kjøpesummen utgjør 28 millioner kroner og deler av oppgjøret for aksjene i Alcom ble gjennomført med aksjer i Seco Invest. Alcom har bidratt med 20 millioner i driftsinntekter og en halv million i EBITDA i eiertiden.
                             
2013
                           
Beløp i NOK 1000
       
Servi
Norrwin AB (Lundhags)
 
Alf Valde
 
Elopak Europa
 
Seco Invest (TeleComputing)
 
Sum
Anskaffelseskost 1.1.
         
1 385
 
16 053
 
448 571
 
593 969
 
1 059 978
Tilgang
       
386 289
21
             
386 310
Avgang
             
- 779
         
- 779
Valutaomregningsdifferanser
                 
59 827
     
59 827
Anskaffelseskost 31.12.
       
386 289
1 406
 
15 274
 
508 398
 
593 969
 
1 505 336
                             
Akkumulerte nedskrivninger 1.1.
             
563
 
45 700
 
 
 
46 263
Nedskrivninger
                     
 
 
 
Avgang
             
- 563
         
- 563
Valutaomregningsdifferanser
                 
6 347
 
 
 
6 347
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
       
 
 
 
 
 
52 047
 
 
 
52 047
                             
Balanseført verdi 31.12.
       
386 289
1 406
 
15 274
 
456 351
 
593 969
 
1 453 289
                             
Endringer i 2013:
                           
I 2013 har Ferd kjøpt Servi Group AS med regnskapsmessig virkning fra 1. august 2013. Gjennom oppkjøpet har Ferd økt kunderelasjoner med 120,7 millioner kroner (se note 7), i tillegg til goodwill på ca 386 millioner kroner. Kostpris for aksjene i Servi Group AS utgjorde ca 672 millioner kroner, hvorav 288 millioner er gjeldsfinansiert. Servi har påvirket Ferds konsernregnskap med 354 millioner i driftsinntekter og 17 millioner i EBITDA i 2013.
                             
Oppkjøpsanalysen på Lundhags og Alf Valde (oppkjøp i 2012) er i 2013 marginalt endret.
                             
Nedskrivningstester for goodwill:
                           
                             
Goodwill allokeres til konsernets kontantgenererende enheter og testes for verdifall årlig, eller oftere hvis det er indikatorer på at beløpene kan ha vært utsatt for verdifall. Testing for verdifall innebærer fastsettelse av gjenvinnbart beløp for den kontantgenererende enheten. Gjenvinnbart beløp blir fastsatt ved å neddiskontere forventede kontantstrømmer, basert på den kontantgenererende enhetens forretningsplaner. Diskonteringsrente benyttet på de fremtidige kontantstrømmene er basert på konsernets vektede gjennomsnittlige kapitalkostnad (WACC), tilpasset markedets oppfatning av risikoforhold for de enkelte kontantstrømsgenererende enheter. Vekstrater er benyttet for å fremskrive kontantstrømmer utover periodene dekket av forretningsplanene.
                             
Kontantgenererende enheter:
                         
Goodwillpostene som er spesifisert over knytter seg til Ferd Capitals investeringer i konsernselskapene Elopak, Telecomputing, Interwell, Servi, samt noen mindre goodwillposter i underkonsernene Swix og Mestergruppen.
                             
Goodwill vedrørende Elopak er allokert til den kontantgenererende enheten Europa, som består av Elopaks europeiske markeder samt den interne produksjons- og forsyningsorganisasjonen. Denne goodwillposten har en bokført verdi på 485 millioner kroner pr. 31.12.2014. Begrunnelsen for å definere Europa som kontantgenererende enhet er dynamikken i det europeiske markedet. Trenden er at kunder slår seg sammen og lett har tilgang på tilbudet i hele Europa. Elopak tilpasser seg kundene ved å fordele produksjon av kartonger for de ulike markedene i henhold til optimal produksjonseffektivitet i Europa. Historiske geografiske kriterier for produksjon og etterspørsel fra kunder er ikke lenger så fremtrengende. Som følge av utviklingen, vil splitten av marginer langs Elopaks verdikjede kunne endres fra et år til et annet, hvilket fører til at samlet europeisk virksomhet blir den beste indikatoren for å vurdere om verdien av goodwill er intakt.
 
Goodwill tilknyttet Telecomputing knytter seg til Telecomputings virksomhet i Norge og Sverige. Goodwillen har en bokført verdi på 613 millioner kroner per 31.12.2014, etter at Telecomputing har ervervet Alcom i 2014 som medførte en økning av goodwill på 19 millioner kroner. Telecomputing er for nedskrivningsformål vurdert som én kontantgenererende enhet som følge av likeartet virksomhet og de synergiene som høstes på tvers av selskapene under Seco Invest AS.
 
Goodwill i Mestergruppen er tilknyttet oppkjøpet av Alf Valde AS (Byggeriet Digernes) gjennomført i 2012. Goodwillen utgjør 15 millioner kroner. Alf Valde er etter oppkjøpet blitt svært godt integrert i Mestergruppens virksomhet, deler kjøps- og salgsbetingelser for alle varer, og Mestergruppens innkjøpsbonuser er dessuten påvirket av hele konsernets samlede innkjøp. Byggeriet Digernes inngår således i hele Mestergruppens samlede virksomhet og vurderes som én felles kontantgenererende enhet ved testing for verdifall.
 
Goodwill i Swix er fra tidligere år knyttet til oppkjøpet av Norrwin AB, med merkevaren Lundhags i Sverige i 2012. Goodwillen utgjør en drøy million per 31.12.14. Norrwin har i tillegg å produsere og selge Lundhags-produkter overtatt som Swix' distributør i det svenske markedet, og selskapet er således svært integrert i Swix' virksomhet. For nedskrivningsformål vurderes derfor Norrwin sammen med Swix forøvrig som en felles kontantgenererende enhet.
 
I 2014 har Swix Sport ervervet 61,5 % av aksjene i Jacilla AS. Gjennom oppkjøpet har Swix Sport økt goodwill med drøyt 4 millioner kroner. Oppkjøpet er gjort med regnskapsmessig virkning fra november 2014, og det er ikke foretatt nedskrivningstest av denne goodwillen i år.
 
Goodwill identifisert ved oppkjøpet av Servi, gjennomført i 2013, med en balanseført verdi pr 31.12.14 på 386 millioner kroner, er allokert til Servi samlet som kontantgenererende enhet. Dette skyldes Servis samordnede og velintegrerte virksomhet.
 
Oppkjøpet av Interwell i 2014 har medført en innregning av goodwill på 345 millioner kroner på Ferd-nivå. Denne goodwillen er allokert til hele Interwell som en felles kontantgenererende enhet, som er det nivået Ferd følger opp Interwell. I Interwell-konsernet eksisterer det imidlertid ytterligere 867 millioner kroner i goodwill fra oppkjøp gjennomført av Interwell. Denne goodwillen er allokert til to separate kontantgenererende enheter, Interwell Norge og Interwell Technology, da disse forretningsområdene genererer inngående kontantstrømmer separat.
                             
Verdifalltest og forutsetninger lagt til grunn:
           
Gjennvinnbart beløp for den kontantgenererende enheten, beregnes basert på nåverdiberegning av forventede kontantstrømmer. Kontantstrømmene som legges til grunn for verdifalltesten er basert på forutsetninger om fremtidige salgsvolum, utsalgspriser og direkte kostnader. Disse forutsetningene baseres på historisk erfaring fra markedet, vedtatte budsjetter og konsernets forventninger om endringer i markedet. Ved gjennomføring av verdifallstest er konsernets forventninger at det ikke vil være vesentlige endringer i dagens handelsnivå, slik at forventet kontantstrøm i stor grad er en videreføring av observerte trender.
                             
Fastsatt kontantstrøm neddiskonteres med diskonteringsrente. Benyttet diskonteringsrente og andre forutsetninger er vist nedenfor.
 
Beregnet gjennvinnbart beløp i verdifallstestene er positive, og basert på testene konkluderes det med at det ikke foreligger verdifall som vil medføre nedskrivning i 2014. Usikkerheten forbundet med forutsetningene testingen for verdifall bygger på er belyst gjennom sensitivitetsanalyser. Konklusjonene er testet for endringer i diskonteringssatsen og vekstratene. Sensitivitetsanalysene viser at det er stor avstand før verdifall er aktuell.
 
Nærmere beskrivelse av forutsetninger benyttet:
                     
                             
 
Diskonteringsrente etter skatt (WACC)
 
Diskonteringsrente før skatt
 
Vekstrate år 2–5
 
Langsiktig vekstrate
 
2014
 
2013
 
2014
2013
 
2014
 
2013
 
2014
 
2013
Elopak Europa
4,0 %
 
4,9 %
 
5,7 %
6,9 %
 
2,0 %
 
2,0 %
 
0,0 %
 
0,0 %
Seco Invest
4,4 %
 
5,8 %
 
5,9 %
6,5 %
 
8,0 %
 
8,0 %
 
0,0 %
 
0,0 %
Servi
       
5,9 %
   
3,5 %
     
2,5 %
   
Alf Valde
9,1 %
 
8,9 %
 
12,0 %
12,0 %
 
2,5 %
 
2,5 %
 
2,5 %
 
2,5 %
Lundhags
7,5 %
 
7,5 %
 
10,0 %
10,0 %
 
2,5 %
 
2,5 %
 
2,5 %
 
2,5 %
Interwell Norge
10,0 %
           
5,0 %
     
2,0 %
   
Interwell Technology
10,0 %
           
25,0 %
     
2,0 %
   
                             
                             
Diskonteringsrenten reflekterer markedets vurdering av risiko knyttet til den kontantgenererende enheten. Diskonteringsrenten er fastsatt basert på gjennomsnittlig vektet kapitalavkastningskrav for bransjen. Denne satsen er ytterligere justert for å reflektere spesifikke risikoforhold knyttet til den kontantgenererende enheten som ikke er reflektert i kontantstrømmene. Ettersom Elopak har funksjonell valuta Euro er det også tatt utgangspunkt i en Euro-rente som ligger en del lavere enn NOK-renter.
 
Gjennomsnittlig vekstrate er i perioden 2 til 5 år basert på Ferds forventninger om markedsutviklingen som virksomheten opererer i. Ferd benytter en stabil vekstrate for å ekstrapolere kontantstrømmer utover 5 år.
 
EBITDA representerer driftsmargin før avskrivinger, og er estimert basert på forventet fremtidig utvikling i markedet. Kommiterte effektivitetsprogrammer for driften er hensyntatt. Endringer i utfallet for disse initiativene kan påvirke fremtidig estimerte EBITDA.
 
Det er tatt hensyn til investeringskostnader nødvendig for å møte forventet vekst i inntektene. Basert på ledelsens vurderinger, inkluderer ikke estimerte investeringskostnader investeringer som forbedrer den nåværende ytelsen til eiendeler. De relaterte kontantstrømmer har blitt behandlet tilsvarende.
NOTE 14
VARIGE DRIFTSMIDLER
VARIGE DRIFTSMIDLER
2014
             
Beløp i NOK 1 000
Bygninger og tomter
 
Maskiner
og anlegg
 
Driftsløsøre og inventar
 
Sum
Anskaffelseskost 1.1.
652 461
 
4 503 762
 
279 758
 
5 435 981
Tilgang ved oppkjøp
   
429 621
 
44 396
 
474 017
Ordinære tilganger
136 057
 
574 131
 
35 390
 
745 578
Avgang
- 14 109
 
- 456 848
 
- 38 964
 
- 509 921
Valutaomregningsdifferanser
35 673
 
233 700
 
8 583
 
277 956
Anskaffelseskost 31.12.
810 082
 
5 284 366
 
329 163
 
6 423 611
               
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
302 377
 
2 990 885
 
227 651
 
3 520 913
Akkumulerte avskrivninger oppkjøp
   
192 060
 
16 357
 
208 417
Årets avskrivninger
21 880
 
399 897
 
28 369
 
450 146
Årets nedskrivninger
   
6 924
     
6 924
Avgang avskrivninger
- 4 693
 
- 391 402
 
- 34 488
 
- 430 583
Valutaomregningsdifferanser
19 558
 
201 666
 
9 944
 
231 168
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
339 122
 
3 400 030
 
247 833
 
3 986 985
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
2 788
 
46 975
 
279
 
50 042
               
Balanseført verdi 31.12.
470 960
 
1 884 336
 
81 330
 
2 436 626
               
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
5-50 år
 
5-15 år
 
3-13 år
   
Avskrivningsplan
Lineær
 
Lineær
 
Lineær
   
Tomter avskrives ikke
             
               
2013
             
Beløp i NOK 1 000
Bygninger og tomter
 
Maskiner
og anlegg
 
Driftsløsøre og inventar
 
Sum
Anskaffelseskost 1.1.
410 487
 
3 697 636
 
230 510
 
4 338 633
Tilgang ved oppkjøp
28 560
 
63 927
 
4 461
 
96 948
Ordinære tilganger
179 922
 
477 799
 
19 405
 
677 126
Avgang
- 7 356
 
- 147 103
 
- 29 856
 
- 184 315
Valutaomregningsdifferanser
40 848
 
411 503
 
55 238
 
507 589
Anskaffelseskost 31.12.
652 461
 
4 503 762
 
279 758
 
5 435 981
               
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
248 148
 
2 505 978
 
188 472
 
2 942 598
Akkumulerte avskrivninger oppkjøp
10 926
 
30 426
 
3 521
 
44 873
Årets avskrivninger
17 158
 
290 586
 
22 343
 
330 087
Årets nedskrivninger
   
3 616
     
3 616
Avgang avskrivninger
- 2 235
 
- 135 272
 
- 19 538
 
- 157 045
Valutaomregningsdifferanser
28 380
 
295 551
 
32 853
 
356 784
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
302 377
 
2 990 885
 
227 651
 
3 520 913
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
2 288
 
33 455
 
268
 
36 011
               
Balanseført verdi 31.12.
350 084
 
1 512 877
 
52 107
 
1 915 068
               
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
5-50 år
 
5-15 år
 
3-13 år
   
Avskrivningsplan
Lineær
 
Lineær
 
Lineær
   
Tomter avskrives ikke
             
NOTE 15
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
         
Beløp i NOK 1 000
 
2014
 
2013
Salgs- og administrasjonskostnader
 
217 841
 
205 906
Leie av bygninger o.l.
 
266 802
 
249 407
Honorarer til revisor, advokater, konsulenter
 
210 874
 
182 866
Reisekostnader
 
183 155
 
153 365
Tap og endring i nedskrivning for verdifall kundefordringer
 
60 117
 
28 052
Andre kostnader
 
430 821
 
328 996
Sum
 
1 369 610
 
1 148 592
NOTE 16
KOSTNADSFØRTE HONORAR TIL REVISORER
                     
Revisjons- og rådgivningsselskapet Ernst & Young AS er Ferds konsernrevisor. Enkelte selskaper i konsernet revideres av andre revisjonsselskaper.
                     
Beløp i NOK 1 000
 
Revisjonshonorar
 
Andre
attestasjonstjenester
 
Skattemessige
tjenester
 
Andre tjenester
utenfor revisjon
 
Sum
2014
                   
Ernst & Young
 
11 313
 
176
 
5 649
 
1 986
 
19 123
Andre
 
2 450
 
9
 
970
 
2 064
 
5 494
Sum
 
13 763
 
185
 
6 619
 
4 050
 
24 617
                     
2013
                   
Ernst & Young
 
10 598
 
435
 
3 508
 
2 893
 
17 434
Andre
 
1 340
 
461
 
886
 
227
 
2 914
Sum
 
11 938
 
896
 
4 394
 
3 120
 
20 348
                     
Andre tjenester utenfor revisjon er i hovedsak due diligence tjenester samt økonomistøtte til de sosiale entreprenørene.
Alle beløp er eks mva.
NOTE 17
INVESTERINGER ETTER EGENKAPITALMETODEN
INVESTERINGER ETTER EGENKAPITALMETODEN
                       
Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter er i Ferd sitt konsernregnskap innregnet i henhold til egenkapitalmetoden.
   
For spesifikasjon av selskaper og eierandel henvises det til oppstilling av investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter i note 15.
   
                       
2014
                     
Beløp i NOK 1 000
   
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
Lala Elopak S.A. de C.V.
Tiedemannsbyen DA
Harbert European Real Estate Fund II
Harbert European Real Estate Fund III
Andre
Sum
   
Eier- og stemmeandel
 
49%
49%
50%
26%
22%
       
                       
Anskaffelseskost 1.1
 
58 325
165 051
106 768
112 002
95 974
106 046
644 165
   
Andel av resultat 1.1
 
82 874
117 986
23 002
82 977
22 236
- 17
329 058
   
Akkumulert nedskrivning av goodwill 1.1
- 12 600
 
 
 
 
- 1 582
- 14 182
   
Overføring fra selskapet
 
- 29 879
- 98 878
- 12 765
- 63 826
- 23 517
- 5 865
- 234 730
   
Omregningsdifferanser/elimineringer
- 29 799
- 28 034
 
- 3 053
- 293
- 15 966
- 77 145
   
Balanseført verdi 01.01
 
68 921
156 125
117 005
128 100
94 400
82 616
647 167
   
                       
Tilgang i løpet av året
           
9 370
9 370
   
Avgang i løpet av året
       
- 131 153
- 94 693
- 20 212
- 246 058
   
Salg i løpet av året
           
- 13 619
- 13 619
   
Andel av årets resultat
 
10 116
16 039
- 2 844
   
7 057
30 367
   
Nedskrivning av goodwill
           
- 359
- 359
   
Overføringer fra selskapet
 
- 7 184
- 15 128
     
 
- 22 312
   
Føringer direkte mot egenkapitalen
- 3 550
       
 
- 3 550
   
Omregningsdifferanser/elimineringer
16 441
12 821
 
3 053
293
8 635
41 244
   
Balanseført verdi 31.12
 
84 744
169 857
114 161
 
 
73 488
442 250
   
                       
Harbert-fondene er fraregnet i oversikten, da fondene er reklassifisert til omløpsinvesteringer verdsatt til virkelig verdi. Ferd har ikke lenger betydelig innflytelse i disse fondene.
     
 
 
             
2013
                     
Beløp i NOK 1 000
   
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
Lala Elopak S.A. de C.V.
Tiedemannsbyen DA
Harbert European Real Estate Fund II
Harbert European Real Estate Fund III
Andre
Sum
   
Eier- og stemmeandel
 
49%
49%
50%
26%
22%
       
                       
Anskaffelseskost 1.1
 
54 100
153 093
106 768
112 002
51 141
101 074
578 177
   
Andel av resultat 1.1
 
76 742
100 900
8 973
54 093
11 052
- 5 721
246 039
   
Akkumulert nedskrivning av goodwill 1.1
- 12 600
 
 
 
 
- 1 085
- 13 685
   
Overføring fra selskapet
 
- 29 879
- 84 963
 
- 13 342
 
- 5 865
- 134 049
   
Omregningsdifferanser/elimineringer
- 30 016
- 29 406
 
- 3 053
- 293
- 14 394
- 77 162
   
Balanseført verdi 01.01
 
58 347
139 624
115 741
149 700
61 900
74 009
599 321
   
                       
Tilgang i løpet av året
 
4 225
11 958
   
44 833
4 338
65 354
   
Avgang i løpet av året
           
- 8
- 8
   
Salg i løpet av året
           
 
 
   
Andel av årets resultat
 
6 132
17 086
14 029
28 884
11 184
6 346
83 661
   
Nedskrivning av goodwill
           
- 497
- 497
   
Overføringer fra selskapet
   
- 13 915
- 12 765
- 50 484
- 23 517
 
- 100 681
   
Føringer direkte mot egenkapitalen
- 1 333
- 184
     
 
- 1 517
   
Omregningsdifferanser/elimineringer
1 550
1 556
     
- 1 572
1 534
   
Balanseført verdi 31.12
 
68 921
156 125
117 005
128 100
94 400
82 616
647 167
   
                       
Oppstillingen nedenfor viser en oversikt over finansiell informasjon knyttet til Ferds største investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollerte virksomheter på 100 prosent basis. Oppgitte tall representerer regnskapsåret 2014. Tallene er ikke revidert.
   
                       
Beløp i NOK 1 000
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
Lala Elopak S.A. de C.V.
Tiedemanns-byen DA
               
Driftsinntekt
399 446
518 320
1 734
               
Driftsresultat
30 379
44 699
- 533
               
Resultat etter skatt og minoritet
20 491
32 749
- 6 260
               
Sum eiendeler
344 369
461 737
447 559
               
Sum gjeld
200 645
177 980
219 237
               
                       
- Al-Obeikan Elopak er en kartongprodusent med fabrikk I Saudi-Arabia som selger kartong til kunder I midt-østen og nordafrika.
   
- Lala Elopak er en kartongprodusent med fabrikk i Mexico som selger kartonger til markedet i nord- og søramerika.
   
- Tiedemannsbyen DA eies av Ferd og Skanska og utvikler boligeiendommer på den gamle fabrikktomten til Tiedemanns tobakksfabrikker på Ensjø.
   
                       
Eierandel, transaksjoner og mellomværende med selskap behandlet etter egenkapitalmetoden
       
   
Eierandel/ Stemmeandel
Salg fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet til Ferd
Ferds kortsiktige fordringer / (gjeld) netto mot tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Ferds garantier for tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Beløp i NOK 1 000
 
2014
2014
2013
2014
2013
2014
2013
Al-Obeikan Elopak factory for Packaging Co
 
49,0 %
 
 
4 068
129
140 346
115 268
Boreal GmbH
 
20,0 %
 
 
 
 
 
 
Elocap Ltd.
 
50,0 %
8 587
253 820
 
- 8 513
   
Frogn Næringspark AS
 
50,0 %
           
Hafrsby AS
 
14,5 %
           
Hunstad Sør Tomteselskap AS
 
31,6 %
 
425
10 712
 
 
 
Impresora Del Yaque
 
51,0 %
23 607
2 498
1 368
686
   
Kråkeland Hytteservice AS
 
33,5 %
 
 
 
 
 
 
Lala Elopak S.A. de C.V.
 
49,0 %
15 044
20 487
1 701
2 235
 
 
Lofoten Tomteselskap AS
 
35,0 %
 
32
1 610
 
 
 
Madla Byutvikling AS
 
33,3 %
 
 
 
 
 
 
Siriskjær AS
 
50,0 %
   
59
     
Solheim Byutviklingselskap AS
 
33,1 %
 
 
 
 
 
 
Sporafjell Utviklingsselskap AS
 
50,0 %
   
5 262
     
Tastarustå Byutvikling AS
 
33,3 %
 
 
 
 
 
 
Tiedemannsbyen DA
 
50,0 %
1 375
5 500
4 172
4 365
 
 
Sum
   
48 613
282 762
28 952
- 1 098
140 346
115 268
NOTE 18
SPESIFIKASJON AV FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
     
Finansinntekter
   
Beløp i NOK 1 000
2014
2013
Renteinntekter fra bankinnskudd
46 635
71 663
Renteinntekter fra nærstående parter
21 596
11 453
Andre renteinntekter
7 440
1 032
Agio og andre finansinntekter
466 907
228 710
Sum
542 578
312 858
     
Finanskostnader
   
Beløp i NOK 1 000
2014
2013
Rentekostnader til kredittinstitusjoner
150 966
147 131
Rentekostnader til nærstående parter
26 158
35 797
Andre rentekostnader
48 748
48 467
Disagio og andre finanskostnader
343 830
677 102
Sum
569 702
908 497
     
Ingen av disse finanspostene er resultat fra finansielle instrumenter målt etter virkelig verdi.
NOTE 19
PENSJONSKOSTNADER OG FORPLIKTELSER
     
                 
KONSERNETS PENSJONSORDNINGER
 
Konsernets selskaper har etablert pensjonsordninger i samsvar med lokale lover. Ansatte i konsernets selskaper i Norge deltar i ytelsesbaserte eller innskuddsbaserte pensjonsordninger som tilfredsstiller krav til obligatorisk tjenestepensjon.
                 
Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Ytelsesbaserte pensjonsordninger gir de ansatte rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser. Konsernets netto forpliktelse med hensyn på ytelsesbaserte pensjonsordninger er beregnet separat for hver pensjonsordning. Forpliktelsen er et estimat for fremtidige ytelser som ansatte har opptjent basert på antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ytelsene neddiskonteres til nåverdi og balanseført forpliktelse reduseres med virkelig verdi av pensjonsmidler for fondsbaserte pensjonsordninger. Endring i forutsetninger, medlemsbestand og avvik mellom estimert og faktisk lønnsøkning og avkastning på midler medfører aktuarielle gevinster og tap. Aktuarmessige gevinster og tap, samt gevinster og tap som følge av avkortning eller avslutning av pensjonsordninger innregnes umiddelbart i totalresultatet.
                 
De ytelsesbaserte pensjonsordningene består av kollektive ordninger samt enkelte tilleggsordninger som blant annet omfatter ansatte med pensjonsgrunnlag over 12 G og AFP.
                 
Innskuddsbaserte pensjonsordninger
Ved innskuddsbaserte pensjonsordninger begrenser konsernets forpliktelser seg til å innbetale spesifikke innskudd. Forpliktelser til å yte innskudd til innskuddsbaserte pensjonsordninger innregnes som kostnader i resultatregnskapet når de ansatte har ytt tjenester som gir dem rett til innskuddet.
                 
Andre langsiktige ytelser som følge av tjeneste
Ferd har i tillegg til pensjonsordningene beskrevet over forpliktelser knyttet til fremtidige helseytelser for enkelte grupper av ansatte i USA.
                 
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER
               
Ferd har ytelsesordninger i flere land med varierende økonomiske forhold som vil påvirke forutsetningene som legges til grunn ved beregning av pensjonsforpliktelser. Fastsettelsen av parametre er tilpasset forhold i det enkelte land. Diskonteringsrenten fastsettes som et veid gjennomsnitt av avkastningen på balansedagen på minst AA-ratede selskapsobligasjoner, eller statsobligasjoner i de tilfeller hvor det ikke er noe marked for AA-ratede selskapsobligasjoner. Det er benyttet statsobligasjonsrenten for norske ordninger. I den grad obligasjonen ikke har samme forfallstid som forpliktelsen, justeres diskonteringsrenten. Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring lagt til grunn. Fremtidig dødelighet er basert på statistikk og dødelighetstabeller (K2013).
 
Økonomiske forutsetninger i norske selskaper per 31. desember
               
             
2014
2013
Diskonteringsrente
           
2,70%
3,30%
Forventet lønnsvekst
           
3,25%
3,75%
Fremtidig forventet pensjonsregulering
           
1,75%
1,75%
Forventet regulering av G
           
3,00%
3,50%
                 
Intervall for øknomiske forutsetninger i utenlandske selskaper per 31. desember
     
             
2014
2013
Diskonteringsrente
           
1.1 - 4.52
2.00 - 4.10
Forventet lønnsvekst
           
0.00 - 3.75
0.00 - 1.00
Fremtidig forventet pensjonsregulering
           
0.00 - 1.75
0.00 - 0,60
                 
PENSJONSFORPLIKTELSER
 
               
Avstemming av netto pensjonsforpliktelse mot balanse
               
Beløp i NOK 1 000
           
2014
2013
Pensjonsforpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger
           
- 169 417
- 146 973
Pensjonsfordringer for ytelsesbaserte pensjonsordninger
           
17 391
9 805
Sum ytelsesbasert forpliktelse som er innregnet i konsernets balanse
           
- 152 026
- 137 168
                 
YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER
               
Spesifikasjon av innregnet forpliktelse
               
Beløp i NOK 1 000
           
2014
2013
Nåverdi av ikke-fondsbaserte pensjonsforpliktelser
           
- 56 988
- 51 737
Nåverdi av helt eller delvis fondsbaserte pensjonsforpliktelser
           
- 556 128
- 617 516
Sum nåverdi av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser
           
- 613 116
- 669 253
Virkelig verdi av pensjonsmidler
           
461 090
532 085
Sum ytelsesbasert forpliktelse som er innregnet i konsernets balanse
           
- 152 026
- 137 168
                 
Bevegelse i forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger
               
Beløp i NOK 1 000
           
2014
2013
Forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger per 1.1
           
669 253
539 091
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
           
17 655
25 031
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
           
17 359
23 286
Demografiske estimatavvik på pensjonsforpliktelsen
           
3 214
28 063
Økonomiske estimatavvik på pensjonsforpliktelsen
           
70 510
- 40 622
Oppgjør pensjonsordinger
           
- 200 726
- 42 097
Avkorting av pensjonsordninger
           
- 15 612
- 48 907
Endring i pensjonsforpliktelsen ved kjøp/salg av datterselskap
           
9 167
191 228
Utbetalte ytelser
           
- 22 416
- 40 255
Arbeidsgiveravgift
           
73
1 148
Valutaeffekt av utenlandske pensjonsplaner
           
64 639
33 287
Forpliktelser for ytelsesbaserte pensjonsordninger per 31.12.
           
613 116
669 253
                 
Forventet utbetaling av pensjonsforpliktelsene
               
Beløp i NOK 1 000
           
2014
 
Ytelsespensjon som forventes å forfalle år 1-5
           
203 581
 
Ytelsespensjon som forventes å forfalle år 6-10
           
201 686
 
Ytelsespensjon som forventes å forfalle år 11-20
           
198 957
 
Ytelsespensjon som forventes å forfalle år 21-30
           
8 892
 
Total ytelsespensjon til forfall
           
613 116
 
                 
Bevegelse i virkelig verdi på pensjonsmidler for ytelsesbaserte pensjonsordninger
               
Beløp i NOK 1 000
           
2014
2013
Virkelig verdi på pensjonsmidler per 1.1.
           
532 085
337 068
Forventet avkastning på pensjonsmidler
           
13 317
15 976
Økonomiske estimatavvik på pensjonsmidlene
           
19 034
26 251
Bidrag fra arbeidsgiver
           
10 285
34 826
Administrasjonskostnader
           
- 1 604
- 1 681
Tilskudd fra ansatte
           
1 320
 
Økning i pensjonsmidler ved kjøp av datterselskaper
           
8 297
157 744
Oppgjør
           
- 154 268
- 32 021
Utbetalte ytelser
           
- 18 535
- 34 896
Valutaeffekt av utenlandske pensjonsplaner
           
51 159
28 818
Virkelig verdi på pensjonsmidler per 31.12.
           
461 090
532 085
                 
Pensjonsmidler innbefatter følgende
               
Beløp i NOK 1 000
       
Hvorav aktivt marked:
 
2014
2013
Egenkapitalinstrumenter
       
95 461
 
96 343
100 459
Statsobligasjoner
       
211 195
 
271 396
180 650
Bedriftsobligasjoner
       
4 915
 
58 276
78 653
Andre gjeldsinstrumenter, herunder strukturert gjeld
       
361
 
4 279
57 814
Eiendomsinvesteringer
       
1 415
 
24 102
35 899
Bankinnskudd
           
1 602
21 415
Andre eiendeler
       
1 692
 
5 092
57 195
Sum pensjonsmidler
       
315 039
 
461 090
532 085
                 
Estimatavvik innregnet i totalresultat
               
Beløp i NOK 1 000
           
2014
2013
Årets estimatavvik på pensjonsforpliktelsen (ytelsesbaserte ordninger)
           
- 73 724
12 559
Årets estimatavvik på pensjonsmidler (ytelsesbaserte ordninger)
           
19 034
26 251
Skatteeffekt (se note 9)
           
2 098
- 3 627
Netto estimatavvik for ytelsesbaserte ordninger
           
- 52 592
35 183
                 
PENSJONSKOSTNADER
               
Beløp i NOK 1 000
           
2014
2013
Ytelsesbaserte pensjonsordninger
           
- 28 071
- 24 824
Innskuddsbaserte pensjonsordninger
           
131 120
100 442
Sum pensjonskostnader inkludert i årets lønnskostnad
           
103 049
75 618
                 
PENSJONSKOSTNADER YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER
               
Pensjonskostnad innregnet i resultatregnskap
               
Beløp i NOK 1 000
           
2014
2013
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
           
17 655
25 031
Tilskudd fra ansatte
           
- 1 320
 
Avkorting av pensjonsordninger og planendringer
           
- 46 083
- 52 684
Arbeidsgiveravgift
           
73
1 148
Administrasjonskostnader
           
1 604
1 681
Sum pensjonskostnader fra ytelsesordninger innregnet i lønnskostnader
           
- 28 071
- 24 824
                 
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
           
17 359
23 286
Forventet avkastning på pensjonsmidler
           
- 13 317
- 15 976
Sum pensjonskostnader fra ytelsesordninger innregnet i finanskostnader
           
4 042
7 310
NOTE 20
VARER
                 
2014
               
Beløp i NOK 1 000

 

Råvarer
 
Varer under
tilvirkning
 
Ferdigvarer
 
Sum varer
Kostpris 31.12.
 
421 481
 
858 501
 
1 257 741
 
2 537 723
Ukurans per 1.1.
 
9 528
 
 
 
122 591
 
132 119
Tilgang ved kjøp av datterselskap
 
5 313
         
5 313
Nedskrivning
 
2 054
 
21 069
 
19 709
 
42 832
Reversert nedskrivning
 
- 4 997
     
- 25 628
 
- 30 625
Valutaomregning
 
252
     
6 413
 
6 665
Ukurans per 31.12.
 
12 150
 
21 069
 
123 085
 
156 304
Balanseført verdi 31.12.
 
409 331
 
837 432
 
1 134 656
 
2 381 419
                 
2013
               
Beløp i NOK 1 000
 
Råvarer
 
Varer under
tilvirkning
 
Ferdigvarer
 
Sum varer
Kostpris 31.12.
 
447 337
 
643 456
 
1 105 324
 
2 196 117
Ukurans per 1.1.
 
13 017
 
1 280
 
126 027
 
140 324
Nedskrivning
 
3 843
     
36 307
 
40 150
Reversert nedskrivning
 
- 8 600
 
- 1 280
 
- 52 678
 
- 62 558
Valutaomregning
 
1 268
     
12 935
 
14 203
Ukurans per 31.12.
 
9 528
 
 
 
122 591
 
132 119
Balanseført verdi 31.12.
 
437 809
 
643 456
 
982 733
 
2 063 998
NOTE 21
KORTSIKTIGE FORDRINGER
           
Beløp i NOK 1 000
   
2014
 
2013
Forskuddsbetalinger
   
114 737
 
75 337
Mva og skattefordringer
   
116 382
 
125 235
Kortsiktige rentebærende fordringer
   
1 098
 
41 764
Andre kortsiktige fordringer
   
1 047 303
 
475 538
Balanseført verdi 31.12.
   
1 279 520
 
717 874
           
Beløp i NOK 1000
   
2014
 
2013
Kundefordringer brutto
   
1 714 512
 
1 257 292
Nedskrivninger kundefordringer
   
- 41 013
 
- 51 539
Balanseført verdi 31.12.
   
1 673 499
 
1 205 753
           
Sum kortsiktige fordringer
   
2 953 019
 
1 923 627
           
Forfalte kundefordringer etter alder
         
Beløp i NOK 1000
   
2014
 
2013
Opp til 30 dager
   
207 049
 
171 445
30 til 60 dager
   
68 377
 
53 778
60 til 90 dager
   
80 524
 
72 235
Over 90 dager
   
77 167
 
41 301
Sum
   
433 117
 
338 759
NOTE 22
AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
         
             
Aksjekapitalen i selskapet per 31.12.14 består av 183.267.630 aksjer med pålydende NOK 1,-.
             
Eierstruktur
           
             
Aksjonærene i selskapet per 31.12.14 var:
           
         
Antall aksjer
Eierandel
Ferd Holding AS
       
183 267 630
100,00%
Totalt antall aksjer
       
183 267 630
100,00%
             
Ferd AS er datterselskap av Ferd Holding AS som igjen er datterselskap av Ferd JHA AS. Ferd deler forretningskontor med sine morselskap på Lysaker i Bærum. For konsernregnskapet til Ferd JHA AS, ta kontakt med Ferd.
             
Aksjer eid indirekte av daglig leder og styremedlemmer i Ferd AS:
Rolle
Stemmeandel
Eierandel
Johan H. Andresen
     
Styrets leder
69,94%
15,20%
             
Barna til Johan H. Andresen eier 84,8 % av Ferd AS indirekte gjennom aksjeeie i Ferd Holding AS.
NOTE 23
Ikke-kontrollerende interesser
                 
Datterselskap
     
Interwell AS
 
Mestergruppen AS
 
Totaler
Forretningskontor
     
Stavanger
 
Oslo
   
Ferds eierandel og stemmeandel
     
58,1 %
 
94,5 %
   
Ikke-kontrollerende andel
     
41,9 %
 
5,5 %
   
                 
Beløp i NOK 1 000
               
Ikke-kontrollerende interesse 01.01.2014
         
19 995
 
19 995
Tilgang ved kjøp av nye datterselskaper
     
610 480
     
610 480
Utbytter og kapitalendringer
     
- 6 224
 
- 673
 
- 6 897
Transaksjoner med ikke-kontrollerende interesser
     
16 070
 
- 333
 
15 737
Totalresultat tilordnet ikke-kontrollerende interesser
     
46 997
 
- 1 768
 
45 229
Ikke-kontrollerende interesse 31.12.2014
     
667 323
 
17 221
 
684 544
                 
Sammendrag av finansiell informasjon fra datterforetakene:
               
Beløp i NOK 1 000
     
Interwell AS
 
Mestergruppen AS
   
Driftsinntekt
     
856 287
 
2 842 544
   
Driftsresultat
     
152 821
 
59 639
   
Resultat etter skatt
     
136 617
 
28 563
   
Anleggsmidler
     
1 430 201
 
212 066
   
Omløpsmidler
     
474 538
 
850 517
   
Langsiktig gjeld
     
326 097
 
377 779
   
Kortsiktig gjeld
     
211 086
 
444 378
   
NOTE 24
LANGSIKTIG GJELD
               
Langsiktig rentebærende gjeld
             
Beløp i NOK 1 000
   
Lånebeløp
i valuta 2014
 
Lånebeløp i NOK 2014
 
Lånebeløp i NOK 2013
NOK
   
1 876 019
 
1 876 019
 
1 617 918
USD
   
1 500
 
11 111
 
12 167
EUR
   
138 103
 
1 242 927
 
1 286 110
DKK
   
349 583
 
418 623
 
320 253
SEK
   
169 890
 
136 748
 
257 279
CHF
   
2 600
 
19 467
 
23 250
Balanseførte lånekostnader
       
- 7 002
 
- 8 373
Balanseført verdi 31.12.
       
3 697 893
 
3 508 604
               
Øvrig langsiktig gjeld
       
294 103
 
301 204
Sum langsiktige forpliktelser
       
3 991 996
 
3 809 808
               
Kontraktsmessige avdrag
       
Beløp i NOK 1 000
       
2014
   
2016
       
276 929
   
2017
       
216 855
   
2018
       
453 699
   
2019
       
1 987 880
   
2020 eller senere
       
1 063 635
   
Sum
       
3 998 998
   
               
Første års avdrag av langsiktig gjeld er presentert som del av kortsiktig rentebærende gjeld.
NOTE 25
ANNEN KORTSIKTIG GJELD
         
Beløp i NOK 1 000
 
2014
 
2013
Leverandørgjeld
 
1 500 253
 
1 074 147
Skyldige offentlige avgifter
 
260 265
 
218 230
Annen kortsiktig gjeld
 
1 247 692
 
1 172 188
Sum
 
3 008 210
 
2 464 565
NOTE 26
PANTSTILLELSER, GARANTIER OG BETINGEDE FORPLIKTELSER
               
Bokført gjeld som er sikret ved pant
             
Beløp i NOK 1 000
         
2014
2013
Lånefasiliteter
         
2 793 173
1 845 942
Faktoring
         
24 525
8 383
Sum
         
2 817 698
1 854 325
               
Lånefasiliteter består av ulike kredittfasiliteter i konsernet. Disse er typisk sikret ved fordringer, varelager, driftsmidler og investeringseiendom. Rentebetingelsene er flytende renter.
               
Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet
             
Beløp i NOK 1 000
         
2014
2013
Investeringseiendom
         
1 499 663
1 222 094
Andre varige driftsmidler
         
618 578
136 928
Varelager
         
876 988
497 486
Fordringer
         
840 472
519 078
Sum
         
3 835 701
2 375 586
               
Maksimal eksponering på ovennevnte eiendeler
3 835 701
2 375 586
               
Garantiansvar og ikke balanseførte forpliktelser
             
Beløp i NOK 1 000
         
2014
2013
Kommitert kapital til fondsinvesteringer
         
655 462
903 209
Kommiterte egenkapitalinnskudd i selskapsinvesteringer
         
397 614
 
Garantiansvar uten sikkerhet
         
939 783
923 476
Klausuler vedrørende minimumskjøp i avtaler med leverandør
         
255 789
187 190
Andre forpliktelser 1)
         
130 285
108 369
Sum
         
2 378 933
2 122 244
               
1) Andre forpliktelser knytter seg hovedsakelig til tilbakekjøpsforpliktelser på salg av maskiner, samt investeringsforpliktelser knyttet til utvikling av investeringseiendom og bygging av produksjonsanlegg.
NOTE 27
RISIKOSTYRING - OPERASJONELL DRIFT
             
Risikostyring vedrørende investeringsvirksomheten i Ferd er omtalt i note 6.
             
Valutarisiko
           
Kontrakterte valutastrømmer fra operasjonell drift sikres normalt i sin helhet, og prognostiserte kontantstrømmer sikres i en viss utstrekning. Renteutbetalinger relatert til konsernets lån i utenlandsk valuta sikres langt på vei av motgående kontantstrømmer fra konsernets virksomhet. Instrumenter som valutaterminkontrakter, valutabytteavtaler og opsjoner kan benyttes for å styre konsernets valutaeksponering.
             
Utestående valutaterminforretninger knyttet til operasjonell drift:
     
Valutakjøp
Valutasalg
Beløp i NOK 1 000
   
Valuta
Beløp
Valuta
Beløp
     
NOK
325 716
EUR
- 38 180
     
NOK
27 175
EUR
- 3 000
     
EUR
15 400
CAD
- 22 104
     
EUR
200
CHF
- 240
     
EUR
10
CZK
- 276
     
EUR
3 000
DKK
- 22 319
     
EUR
3 000
GBP
- 2 381
     
EUR
2 686
JPY
- 380 000
     
EUR
3 680
NOK
- 31 415
     
EUR
4 700
RUB
- 367 141
     
EUR
1 500
SEK
- 14 315
     
EUR
600
USD
- 731
     
JPY
6 506 298
EUR
- 48 518
     
PLN
2 962
EUR
- 700
     
RUB
26 388
EUR
- 300
     
SEK
4 766
EUR
- 500
     
USD
2 300
CAD
- 2 516
     
USD
30 401
EUR
- 24 400
             
Ca 80 % av terminforretningene med kjøp av JPY / salg av EUR forfaller i 2016 og 2017. Alle øvrige valutaterminforretningene forfaller i løpet av 2015.
             
Renterisiko
           
Konsernet har kortsiktig rentebinding på langsiktige innlån i overensstemmelse med egne retningslinjer. Dette gjelder for lån i norske kroner så vel som i utenlandsk valuta. Konsernet benytter renteswapper for å redusere renteeksponeringen ved å bytte fra flytende renter til faste renter for en del av lånene.
             
Utestående renteswapper
           
Beløp i NOK 1 000
 
Valuta
Beløp
Mottar
Betaler
Gjenstående løpetid
   
DKK
100 000
6M CIBOR
Fast 2.97% - 4.15%
0.7 - 2.5 år
   
EUR
100 000
3M EURIBOR
Fast 0.77% - 2.88%
1.2 - 5.0 år
   
USD
1 089
3M LIBOR
Fast 1.27%
1.25 år
   
NOK
16 916
3M NIBOR
Fast 3.3%
1.25 år
   
CHF
2 178
3M LIBOR
Fast 0.82%
1.25 år
             
Tabellen inkluderer derivater for sikring
             
Kredittrisiko
           
Kredittrisiko er risikoen for at en motpart vil misligholde sine kontraktsmessige forpliktelser som resulterer i økonomisk tap for konsernet. Konsernet har vedtatt en policy om å kun være eksponert mot kredittverdige motparter, og innhenter uavhengige kreditanalyser for alle vesentlige motparter der dette er tilgjengelig. I de tilfeller dette ikke er tilgjengelig benytter konsernet annen offentlig tilgjengelig finansiell informasjon og egen handel for å vurdere kredittverdigheten.
NOTE 28
SIKRINGSBOKFØRING - OPERASJONELL DRIFT
SIKRINGSBOKFØRING - OPERASJONELL DRIFT
                     
Sikringsreserven består av den effektive delen av akkumulerte netto endringer i virkelig verdi av kontantstrømsikring relatert til sikrede transaksjoner som foreløpig ikke har funnet sted. Bevegelser i sikringsreserven er beskrevet i tabellen nedenfor.
     
2014
2013
Beløp i NOK 1 000
Rente-swapper
Valuta-terminer
Råvare-derivater
Sum
Rente-swapper
Valuta-terminer
Råvare-derivater
Sum
Inngående balanse
   
- 7 728
- 25 002
- 2 997
- 35 726
- 27 989
- 8 482
640
- 35 830
Gevinst/tap på konstantstrømsikring
   
- 27 090
- 15 161
- 13 583
- 55 834
54 115
- 10 546
- 4 679
38 890
Resultatført inntekt/kostnad
   
10 884
7 226
3 550
21 660
- 25 922
- 7 855
593
- 33 185
Valutaomregning
   
- 1 238
921
- 733
- 1 050
- 162
- 3 673
- 743
- 4 579
Utsatt skatt (se note 9)
   
3 337
1 885
2 062
7 284
- 7 770
5 555
1 192
- 1 023
Effekt av kontantstrømsikring i totalresultat
   
- 14 106
- 5 130
- 8 703
- 27 940
20 261
- 16 520
- 3 637
104
Utgående balanse
   
- 21 834
- 30 132
- 11 700
- 63 666
- 7 728
- 25 002
- 2 997
- 35 726
Negative beløp representerer en forpliktelse og en reduksjon i egenkapitalen.
                     
Gevinst/tap overført fra andre inntekter og kostnader i resultatregnskapet i perioden er inkludert i følgende poster i resultatregnskapet:
     
Beløp i NOK 1 000
     
2014
2013
     
Varekostnader
         
- 6 307
9 060
     
Andre driftskostnader
         
- 5 947
- 1 179
     
Netto finansresultat
         
- 9 406
25 304
     
Sum
         
- 21 660
33 185
     
Negative beløp representerer inntekt.
NOTE 29
LIKVIDITETSRISIKO
                 
Likviditetsrisiko- operasjonell drift
Likviditetsrisiko i operasjonell drift knytter seg hovedsakelig til risikoen for at Elopak, Telecomputing, Mestergruppen, Servi og Swix ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Den operasjonelle likviditetsrisikoen styres ved å ha tilstrekkelige likviditetsreserver og trekkmuligheter på bankfasiliteter og lånerammer, samt ved kontinuerlig overvåkning av fremtidige og faktiske kontantstrømmer.
Følgende tabeller gir en oversikt over konsernets kontraktsmessige løpetid for finansielle forpliktelser etter forfall. Tabellene er utarbeidet basert på den tidligste datoen konsernet kan bli pålagt å betale.
                 
31.12.14
               
Beløp i NOK 1 000
       
Mindre enn 1 år
1-3 år
3-5 år
Sum
Kredittinstitusjoner
       
1 331 032
324 828
2 359 894
4 015 754
Leverandørgjeld
       
1 500 253
   
1 500 253
Øvrig langsiktig gjeld
         
151 847
162 703
314 550
Offentlige avgifter og annen kortsiktig gjeld
       
1 247 394
   
1 247 394
Sum 1)
       
4 078 679
476 675
2 522 597
7 077 951
                 
31.12.13
               
Beløp i NOK 1 000
       
Mindre enn 1 år
1-3 år
3-5 år
Sum
Kredittinstitusjoner
       
525 844
324 049
3 192 937
4 042 830
Leverandørgjeld
       
1 074 147
   
1 074 147
Øvrig langsiktig gjeld
         
256 120
45 084
301 204
Offentlige avgifter og annen kortsiktig gjeld
       
935 883
   
935 883
Sum 1)
       
2 535 874
580 169
3 238 021
6 354 064
1) Tabellen inkluderer ikke leieforpliktelser, garantiforpliktelser og ikke balanseførte forpliktelser. Se nærmere beskrivelse av disse i note 26 og note 30.
                 
Tabellen nedenfor viser forventede inn- og utbetalinger på derivater:
31.12.14
               
Beløp i NOK 1 000
       
Mindre enn 1 år
1-3 år
Over 3 år
Sum
Netto oppgjør
             
 
    Renteswapper
       
- 1 202
22 313
- 2 088
19 023
    Valutaterminer
       
- 38 659
- 22 761
 
- 61 420
    Råvarederivater
       
- 14 634
   
- 14 634
Sum
       
- 54 495
- 448
- 2 088
- 57 031
                 
31.12.13
               
Beløp i NOK 1 000
       
Mindre enn 1 år
1-3 år
Over 3 år
Sum
Netto oppgjør
             
 
    Renteswapper
       
1 915
5 750
18 022
25 687
    Valutaterminer
       
- 35 969
- 19 892
- 3 437
- 59 298
    Råvarederivater
       
 
   
 
Sum
       
- 34 054
- 14 142
14 585
- 33 611
                 
Trekkfasiliteter
               
Tabellen under viser en oversikt over benyttet og ubenyttede trekkfasiliteter pr 31.12.
       
2014
 
2013
       
Benyttet
Ubenyttet
 
Benyttet
Ubenyttet
Kassekreditt
               
    Sikret
     
175 351
251 149
 
122 925
256 587
    Usikret
     
114 813
694 233
 
163 744
526 438
Lånefasiliteter
               
    Sikret
     
2 701 490
7 578 816
 
2 300 529
7 716 123
    Usikret
               
Faktoring
               
    Sikret
     
20 376
4 149
 
514 191
268 634
    Usikret
     
703 872
236 412
   
 
Sum sikret
     
2 897 217
7 834 114
 
2 937 645
8 241 344
Sum usikret
     
818 685
930 645
 
163 744
526 438
NOTE 30
OPERASJONELLE OG FINANSIELLE LEIEAVTALER
               
Konsernet som utleier, operasjonell leasing
               
Konsernet leier ut utstyr og anlegg ved operasjonelle leieavtaler. I hovedsak leies maskiner ut til kunder av Elopak som benytter de i sin egen produksjon.
Spesifikasjon av årets leieinntekter fra operasjonelle leasingavtaler
   
2014
2013
           
Samlet variabel leie innregnet som inntekt
110 555
101 495
Minimumsleie (herunder fast leie) innregnet som inntekt
 
3 933
Sum
110 555
105 428
               
På balansedagen har konsernet kontrahert følgende fremtidige minimumsleier:
2014
2013
Totalt forfall neste år
93 034
80 291
Totalt forfall 2-5 år
282 959
225 228
Totalt forfall etter 5 år
31 356
41 095
Sum
407 349
346 614
Beløp er oppgitt i ikke-neddiskonterte tall.
               
Konsernet som utleier, finansiell leasing
               
Spesifikasjon av årets leieinntekter fra finansielle leasingavtaler
2014
2013
Samlet variabel leie innregnet som inntekt
17 617
6 019
Finansinntekter innregnet fra avtaler om finansiell leasing
   
Totale inntekter fra finansiell lease
17 617
6 019
               
Forholdet mellom bruttoinvesteringen og nåverdi av utestående minimumsleie:
2014
2013
Brutto fordringer fra leieavtaler
17 617
27 528
Ikke-opptjent finansinntekt
- 2 439
- 3 303
Nettoinvestering fra finansiell lease (nåverdi)
15 178
24 225
               
Konsernet som leietaker, operasjonell leasing
               
Spesifikasjon av årets leiekostnader fra operasjonelle leasingavtaler
2014
2013
Samlet variabel leie innregnet som kostnad
158 824
153 379
Minimumsleie (herunder fast leie) innregnet som kostnad
183 310
151 328
Fremleieinnbetalinger innregnet som kostnadsreduksjoner
- 171
- 934
Totale leiekostnader
341 963
303 773
               
Forfaller til betaling
2014
2013
Totale kostnader neste år
338 231
280 803
Totale kostnader 2-5 år
947 479
887 725
Totale kostnader etter 5 år
822 811
426 201
Total
2 108 521
1 594 729
Beløp er oppgitt i ikke-neddiskonterte tall.
               
Fordeling av den samme leieforpliktelsen på leieobjekt
2014
2013
Bygninger og tomter
1 799 654
1 308 512
Maskiner og anlegg
207 495
193 384
Driftsløsøre, transportmidler og inventar
101 372
92 833
Totale leieforpliktelser knyttet til operasjonell innleie
2 108 521
1 594 729
               
Konsernet som leietaker - finansiell leasing
               
Spesifikasjon av årets leiekostnader
2014
2013
Samlet variabel leie innregnet som kostnad
6 610
8 922
Totale leiekostnader
8 922
8 922
               
Oversikt over fremtidig minsteleie og tilhørende nåverdi, fordelt på forfallstidspunkter:
Minsteleie
Beregnet rente
Nåverdi
Samlede forfall i løpet av ett år
1 077
25
1 052
Samlede forfall i år 2-5
131
8
123
Samlede forfall etter 5 år
     
Totale leieforpliktelser knyttet til finansiell innleie
1 208
33
1 175
               
Netto balanseført verdi av leasede eiendeler, fordelt på anleggsklasse.
2014
2013
Driftsløsøre, transportmidler og inventar
4 005
15 447
Total balanseført verdi av leasede eiendeler
4 005
15 447
Driftsmidlene inngår også i driftsmiddelnoten (note 14).
NOTE 31
NÆRSTÅENDE PARTER
               
Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Transaksjoner med tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet er beskrevet i note 12.
 
Styret og ledende ansatte
 
Rettigheter og forpliktelser som styremedlem fremgår av selskapets vedtekter og norsk lov. Selskapet har ingen vesentlige avtaler med foretak hvor et styremedlem har betydelig interesse. Eierandeler i Ferd AS eid av styremedlemmer fremkommer av note 22. Informasjon om honorar til styremedlemmer og ledende ansatte fremkommer av note 11.
NOTE 32
HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
               
Ferd AS har etter balansedagen avgitt ytterligere garantier overfor tredjepart for inntil 350 MNOK. Garantien kan bli gjort gjeldende dersom den Ferd har garantert for ikke oppfyller sine leveringsforpliktelser. Garantien har en varighet på inntil fire år.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2015 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS