2014 Årsrapport

Styrets årsberetning

2014 ble et år med varierende resultater for Ferds forretningsområder. Tre områder oppnådde god absolutt avkastning, men utviklingen i Ferds oljeserviceselskaper og Elopak gjorde at Ferd Capital fikk negativ verdiutvikling. Ferd oppnådde totalt i 2014 en avkastning på ca. 700 millioner kroner eller 2,9 prosent. Ferds verdiutvikling i 2014 var svakere enn aksjemarkedsutviklingen og våre forventninger. I siste fem-årsperiode har Ferds årlige avkastning vært 12,1 prosent, betydelig bedre enn Oslo Børs, men svakere enn verdensindeksen målt i norske kroner (MSCI). Ved utgangen av 2014 var Ferds verdijusterte egenkapital 24,9 milliarder kroner.

2014 ble et år med varierende resultater for Ferds forretningsområder.

I 2014 falt de lange rentene både i Norge og internasjonalt. Lavere aktivitet i olje-næringen var en viktig årsak til at styringsrenten ble redusert i Norge. Norske kroner falt betydelig i verdi, spesielt mot amerikanske dollar men også mot Euro. I underkant av 40 prosent av Ferds investeringer er i norske kroner, 25 prosent i amerikanske dollar og 25 prosent i Euro. Ferd hadde i fjor en valutagevinst på over én milliard kroner. Aksje-markedene i industrilandene hadde generelt en god utvikling i fjor. Det norske markedet hadde imidlertid en oppgang på kun 5 prosent som følge av en nedgang i oljeservice-indeksen på 40 prosent.

I januar 2014 økte Ferd eierandelen i Interwell fra 34 til 58 prosent. På slutten av 2014 kjøpte Ferd Capital 10,1 prosent av seismikkselskapet Petroleum Geo-Services. Ferd Eiendom investerte for ca. 400 millioner kroner i nye eiendommer og eksisterende prosjekter i 2014. Ferd og de fondene Ferd har investert i, gjorde betydelige realisasjoner i 2014. Fra Ferd Spesial Investments og Ferds investeringer i Private Equity fond ble det utbetalt nesten 1,6 milliarder kroner. Ved utgangen av 2014 hadde Ferd AS (morselskapet) tilgjengelig 5,5 milliarder kroner på konsernets lånefasilitet. Fremover vil Ferd derfor ha betydelig kapital tilgjengelig for nye investeringer.

I siste fem-årsperiode har Ferds årlige avkastning vært 12,1 prosent, betydelig bedre enn Oslo Børs, men svakere enn verdensindeksen målt i norske kroner (MSCI).

Fremtidsutsikter
I 2015 er det forventninger om et moderat oppsving i internasjonal økonomi. Utviklingen fremover i verdipapirmarkedene vil blant annet være avhengig av om sentralbankene viderefører den ekspansive pengepolitikken. Den amerikanske sentralbanken reduserer nå likviditetstiltakene, mens europeisk økonomi fremdeles trenger pengepolitiske stimuli. I Norge er det redusert aktivitet i oljesektoren, mens valutasvekkelsen kan føre til høyere vekst for norsk fast­landsøkonomi. I 2015 er det ventet ett til to rentekutt fra Norges Bank. Det er stor usikkerhet om hvor hardt den reduserte aktiviteten i oljesektoren vil ramme norsk økonomi. Gitt dagens prising i aksjemarkedet, spesielt i USA, vil økende inntjening i selskapene være en viktig forutsetning for positiv markedsutvikling.

Fortsatt positiv utvikling i den amerikanske økonomien samt videre forbedring i europeisk økonomi, er derfor viktige forutsetninger for at aksjemarkedene fortsatt skal kunne gi god avkastning.

Ferd Capitals investeringer har hittil, med to unntak, blitt gjort i unoterte selskaper. Ferd Capital vil fremover vurdere nye investeringer i både børsnoterte og private selskaper. Ved vurdering av Ferd Capitals investeringsmuligheter er det de selskapsspesifikke forhold som er det avgjørende for om investeringen vurderes som attraktiv eller ikke.

Innen de finansielle investeringene er virksomhetene rettet mot å finne investerings-muligheter som er verdsatt i markedet slik at de har et gunstig avkastningspotensiale med akseptabel risiko.

Konsernets verdijusterte egenkapital
De siste 10 årene har Ferd hatt en avkastning på 18,0 milliarder kroner, tilsvarende en årlig avkastning på 12,6 prosent. Ferds avkastning vurderes i forhold til hvilken absolutt avkastning som er oppnådd over tid, og hvordan dette står i forhold til den risiko som er tatt.


alt

 

De siste 10 årene har Ferd hatt en avkastning på 18,0 milliarder kroner, tilsvarende en årlig avkastning på 12,6 prosent.

Ferd har en bredt diversifisert portefølje av unoterte og noterte egenkapitalinvesteringer, alternative investeringer og eiendom. Ferds egenkapitalinvesteringer gir god spredning mellom ulike sektorer, geografi og selskapenes livssyklus. Ferd Capitals portefølje utgjør i underkant av 40 prosent av Ferds verdijusterte egenkapital.

Enkelte av porteføljeselskapene i Ferd Capital utviklet seg godt i 2014, men verdiutviklingen i Aibel og Elopak var svak. Ferd Invests nordiske aksjeportefølje hadde en avkastning på 14 prosent, 1 prosentpoeng svakere enn avkastning for referanseindeksen. Ferd Special Investments oppnådde gode absolutte resultater.

Enkelte av porteføljeselskapene i Ferd Capital utviklet seg godt i 2014, men verdiutviklingen i Aibel og Elopak var svak.

Den relative avkastningen for Ferd Hedgefond var tilfredsstillende i 2014. Hedgefond-porteføljen hadde en avkastning på 4 prosent, mens Ferds eiendomsportefølje oppnådde en avkastning på 15 prosent. Den gode avkastningen for Ferd Eiendom kom som et resultat av både god avkastning på enkeltprosjekter og den generelle markedsutviklingen for eiendom i fjor.

Resultat for Ferd AS
Ferd AS er et investeringsselskap med investeringer i et bredt spekter av aktivaklasser. Ferd AS har kontorer på Lysaker i Bærum kommune. I et investeringsselskap er måling til virkelig verdi sentralt og Ferd presenterer derfor et regnskap som viser virkelig verdi av investeringene, inklusiv Ferd AS' datterselskaper.

Driftsresultatet for Ferd AS ble 584 millioner kroner som er en reduksjon på 4 906 millioner kroner sammenlignet med 2013. I tillegg til forholdene nevnt ovenfor er den viktigste årsaken til resultatet i 2014 svak avkastning fra investeringene i Private Equity fondene.

Netto kontantstrøm for 2014 fordeler seg med -250 millioner kroner fra operasjonelle aktiviteter, - 3 millioner kroner fra investeringsaktiviteter og 350 millioner kroner fra finansieringsaktiviteter.

For øvrige kommentarer knyttet til utviklingen i resultatet vises det til egne avsnitt om forretningsområdene nedenfor.

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift, og styret bekrefter i samsvar med regnskapsloven § 3-3a at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Resultat og kontantstrøm for Ferd (Ferd AS konsern)
Driftsinntektene ble 14,0 milliarder kroner i 2014 tilsvarende som i 2013.  I 2013 inntektsførte Ferd 3,0 milliarder kroner knyttet til verdiutviklingen på aksjer og andeler, mens i 2014 utgjorde inntektene 0,6 milliarder kroner på de finansielle investeringene.

Salgsinntektene økte fra 11,0 milliarder kroner i 2013 til 13,1 milliarder kroner i 2014.

Servis omsetning er inkludert for hele 2014, mens i 2013 var omsetningen fra Servi Group med fra august. Elopak hadde driftsinntekter i 2014 på 6,5 milliarder kroner, en økning på 0,5 milliarder kroner fra året før. Økningen skyldes en svakere kronekurs og litt høyere omsetning, Elopaks omsetning er i euro. Mestergruppen hadde økning på 0,2 milliarder kroner i 2014 sammenlignet med året før. I tillegg kommer 0,9 milliarder kroner i omsetning fra Interwell som er konsolidert fra januar 2014.

Ferd er opptatt av innovasjon, og konsernets forskning og utvikling foregår primært i datterselskapene, hvor det i løpet av 2014 er kostnadsført nesten 150 millioner kroner relatert til utvikling. I tillegg kommer en rekke utviklingstiltak som er aktivert som immaterielle eiendeler, totalt mer enn en halv milliard i aktiverte utviklingsutgifter og nye patenter og rettigheter.

Konsernets finansresultat ble 3 millioner kroner mot fjorårets negative finansresultat på -512 millioner kroner. Forbedringen skyldes primært valutaeffekter.

Ferd har normalt lav effektiv skattesats fordi en stor del av resultatene er fra aksjeinntekter. Gevinster på aksjeinvesteringene innenfor fritaksmetoden er ikke skattepliktige for Ferd. I 2014 er det imidlertid realisert mange skattepliktige gevinster, og effektiv skattesats utgjør 34,1 prosent. Skattekostnaden i 2014 utgjør 490 millioner kroner mot en kostnad på 267 millioner kroner året før.

Netto kontantstrøm for 2014 fordeler seg med 928 millioner kroner fra operasjonelle aktiviteter, - 1 389 millioner kroner fra investeringsaktiviteter og 428 millioner kroner fra finansieringsaktiviteter. Den viktigste forklaringen til den positive kontantstrømmen fra finansieringsaktiviteten er opptrekk av gjelden i morselskapet Ferd AS.

Strategi
Den overordnede visjonen for Ferd er å ”skape varige verdier og sette tydelige spor”.

Ferds forretningsidé innebærer at konsernet skal ha en kombinasjon av investeringer hvor Ferd har eierposisjoner som gir betydelig innflytelse, og finansielle porteføljer som gir en diversifisering for Ferd. Den økonomiske verdien som skal maksimeres over tid, er størrelsen på den verdijusterte egenkapitalen.

Eier og styrets forhold til risiko er et av de viktigste rammevilkårene for virksomheten i Ferd. Det definerer Ferds risikobærende evne, et uttrykk for det maksimale risikonivå vi kan legge opp til i sammensetningen av Ferds totalportefølje. Ferds risikovilje, som angir hvor stor andel av vår risikobærende evne som utnyttes, vil variere over tid basert på tilfang av interessante investeringsmuligheter og vurdering av de generelle markedsforholdene.

Styret vurderer regelmessig Ferds risikokapasitet. Vurderingen av hvordan Ferds kapital er allokert er en av styrets viktigste oppgaver fordi risiko og avkastning i stor grad bestemmes av hvilke aktiva Ferd investerer i. Allokering av ny kapital eller reallokering av kapital mellom forretningsområdene gir et bevisst forhold til anvendelse av konsernets kapitalbase og risikobærende evne.

Kapitalallokeringen i Ferd skal være kjennetegnet av en høy egenkapitaleksponering og god risikospredning. En god risikospredning styrker Ferds mulighet til å kunne opprettholde egenkapitaleksponeringen, også når andre aktører opplever knapphet på kapital. I tillegg vil vi med god likviditet kunne utvise handlekraft i dårlige tider.

Ferds egenkapitalinvesteringer fremstår som en godt diversifisert portefølje, og verdi­utviklingen i sum viser en relativt høy samvariasjon med utviklingen på norske og internasjonale aksjebørser. Ferd Eiendom og Ferd Hedgefond bidrar til å redusere risiko for konsernet, disse investeringene har lavere forventet risiko enn aksjer.

Allokeringen skal være i tråd med eiers vilje og evne til å ta risiko. Dette legger føringer på hvor stor andel av egenkapitalen som kan være investert i aktivaklasser som har høy risiko for verdifall. Dette måles og følges opp løpende ved hjelp av stresstester. Verdifallsrisikoen i starten av 2015 er litt lavere enn gjennomsnittet for 2014 og gjennomsnittlig verdifallsrisiko for de siste 5 årene.

Ferd har som mål å opprettholde en god kredittverdighet som skal sikre handlefrihet og finansiering på kort varsel til en lav finansieringskostnad. Målet er at Ferds hovedbank-forbindelser skal gi Ferd en kredittverdighet tilsvarende ”Investment grade”. For å skjerme Ferds øvrige egenkapital for risiko finansieres investeringer i Ferd Capital og Ferd Eiendom som separate prosjekter, uten garanti fra Ferd. Både bankene og Ferd har likviditet i fokus. Ferd har alltid hatt solid margin til de likviditetskrav vi styrer etter internt og de krav vi har forpliktet oss til gjennom låneavtalen på morselskapsnivå. Ferd legger til grunn at avkastningen fra finansielle investeringer skal bidra til å dekke løpende renteutgifter. Det er også viktig at balansen er likvid og at muligheten til å realisere aktiva samsvarer godt med løpetiden på gjelden.

Ferd har et bevisst forhold til valutaeksponering. Vi legger til grunn at Ferd alltid vil ha en viss andel av egenkapitalen investert i euro, amerikanske dollar og svenske kroner og sikrer derfor normalt ikke valutaeksponering til norske kroner. Dersom eksponeringen i en valuta er vurdert som for høy eller lav, reguleres valutaeksponeringen gjennom å ha lån på morselskapsnivå i den respektive valuta, eller ved bruk av derivater.

Ferd har lite investert i rentebærende papirer. Den renterisiko som oppstår i forbindelse med eventuelle innlån, håndteres av konsernets internbank.

Se for øvrig egen artikkel om strategien til Ferd

Eierstyring og selskapsledelse
Ferd er et relativt stort konsern, med én kontrollerende eier. Styret i Ferd Holding AS har likevel ansvar og myndighet likt det som er tilfelle i selskaper med spredt eier­skap.

Ikke alle deler av norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er like treffende for et familieeiet selskap som Ferd, men Ferd følger anbefalingen der det er relevant og nyttig. Se for øvrig egen artikkel om eierstyring og selskapsledelse. Styret i Ferd Holding hadde syv styremøter i 2014.

Ferd Capital
Ferd Capital baserer seg i liten grad på overordnede makroøkonomiske forventninger. Ved vurdering av Ferd Capitals investeringsmuligheter er det de selskapsspesifikke forhold som er det avgjørende for om investeringen vurderes som attraktiv eller ikke. Ferd Capital kjøpte seg opp til en eierandel på 10,1 prosent i det børsnoterte seismikk- selskapet Petroleum Geo-Services i desember 2014 og ble med dette største eier. Ferd Capital ønsker å bidra aktivt til å utvikle selskapet videre. I januar 2014 økte Capital eierandelen i Interwell fra 34 til 58 prosent.

Ferd Capitals eierandeler i venture virksomheter ble i 2014 solgt til Verdane Capital VIII K/S. Salget medførte at Ferd Capital ikke lengre har investeringer eid direkte av Ferd innenfor venturesegmentet.

Aibel
Aibel er et serviceselskap som jobber innen olje, gass og fornybar energi. Selskapet er et av de største norske serviceselskapene innenfor ingeniørtjenester, bygging, vedlikehold og modifikasjon av installasjoner for oppstrøm olje og gass.

Aibels omsetning var i 2014 på 8 554 millioner kroner, sammenlignet med 12 645 millioner kroner i 2013. EBITDA ble 184 millioner kroner, sammenlignet med 778 millioner kroner i 2013.

I starten av 2014 mottok Aibel signaler fra Statoil om at de ønsket å redusere volumet på rammekontraktene. I tillegg ville det bli reduksjoner eller utsettelser av nye modifikasjonsoppdrag. Et stort fall i oljeprisen gjennom andre halvår forsterket ytterligere utfordringene i markedet.

Aibel opplevde i fjor ca. 25 prosent nedgang i volum på vedlikeholds- og modifikasjonskontraktene sammenlignet med 2013. I markedet for nybygg var det også en vesentlig nedgang, noe som gjorde at 2014 ble et omstillingsår for selskapet. Aibel var et av de første selskapene i bransjen til å justere kapasitet, blant annet ved betydelig reduksjon av innleid personell og egne ansatte. For å bedre selskapets konkurransekraft er det arbeidet både med å øke effektiviteten og redusere kostnadene. Ferd bidro med 50 millioner kroner i ny egenkapital i juli for å styrke Aibels finansielle stilling.

Aibel forventer fortsatt et krevende marked i 2015, på litt lengre sikt forventes et bedre marked. Innen vedlikehold og modifikasjon vil det være et større behov på bakgrunn av aldrende og økende antall plattformer på norsk sokkel. I tillegg vil felt som Johan Sverdrup medføre betydelige investeringer på norsk sokkel i årene som kommer. Aibel fikk i februar 2015 tildelt kontrakten for bygging av dekket til boreplattformen på Johan Sverdrup-feltet.

Ambisjonen fremover er å benytte det utfordrende markedet for å styrke Aibels posisjon som et av de ledende serviceselskapene innen olje og gass på norsk sokkel gjennom å ytterligere forbedre konkurransekraften og posisjonere selskapet for ny vekst.

Elopak
Elopak er en leverandør av emballasjesystemer for flytende næringsmidler. Selskapet er en totalsystemleverandør som utvikler emballasjeløsninger for både ferske og aseptiske produkter.

Elopak opererer i utgangspunktet i en mindre syklisk bransje enn mange andre industrier, og burde således ikke oppleve dramatiske volumtap på grunn av endringer i konjunkturene. Innenfor markedet for juice er det likevel grunn til å forvente høyere variasjon i salget av kartonger. Dette er produkter der etterspørselen påvirkes av konsumentenes økonomi og valget mellom juice og konkurrerende produkter.

Elopaks omsetning i 2014 var 6 471 millioner kroner, sammenlignet med 5 967 millioner kroner i 2013. Økningen skyldes høyere gjennomsnittlig eurokurs i 2014 enn i 2013 og litt høyere omsetning. Elopaks omsetning i EUR ble 776 millioner sammenlignet med EUR 769 millioner i 2013.

EBITDA for Elopak ble 612 millioner kroner, mot 651 millioner kroner året før. Den viktigste årsaken til nedgangen er økte kostnader som følge av betydelig satsing på vekstinitiativer.

Elopak investerte i 2013 betydelige beløp i å etablere EloBrick TM (rull-matet aseptisk kartong) som eget forretningsområde, med tilhørende organisasjon og produksjons-fasiliteter. I 2014 har EloBrick-satsningen fortsatt, og utbyggingen av produksjons-kapasiteten er fullført. Den kommersielle utrullingen blant Elopaks kunder pågår nå for fullt. Elopak fortsatte også vekststrategien innen det aseptiske markedet. Den nye aseptiske fyllemaskinen er godkjent som system for juicekunder, og kommersielt salg har begynt.

I 2013 ble det besluttet å oppgradere og utvide produksjonskapasiteten i Canada, produksjonen vil flyttes til nye lokaler i Montreal. Byggingen av den nye fabrikken går hittil som forutsatt. Produksjonen vil flyttes fra midten av 2015, og den nye fabrikken vil nå full produksjonskapasitet i løpet av 2016.

Markedene for Elopaks produkter ventes å være relativt stabile sammenlignet med 2014. Det landet hvor det er størst usikkerhet om den økonomiske og politiske utviklingen i 2015 for Elopaks virksomhet er Russland.

Styret anser Elopak som godt posisjonert til å møte de utfordringene konsernet står overfor. Selskapet vil i 2015 fortsette sin vekststrategi innen det aseptiske segmentet.

Interwell
Interwell er en ledende norsk leverandør av høyteknologisk brønnverktøy til olje- og gassindustrien. Selskapets viktigste marked er norsk kontinentalsokkel. Interwell har de senere årene økt tilstedeværelse i flere viktige markeder internasjonalt både i Europa, Midtøsten og USA.

Til tross for at 2014 ble et år med oljeprisfall og kontantstrømutfordringer for oljeselskapene har Interwell hatt nok et år med sterk organisk vekst. Selskapet har hatt en betydelig vekst i både Midtøsten og USA samtidig som mer etablerte regioner har fortsatt med en god utvikling.

Omsetningen til Interwell ble 856 millioner kroner i 2014, en økning på 14 prosent sammenlignet med 2013. EBITDA for Interwell for 2014 ble 315 millioner kroner, en økning på 18 prosent sammenlignet med 2013.

Det er en betydelig usikkerhet i markedet gitt utviklingen i oljeprisen samt oljeselskapenes utfordrende kontantstrømsituasjon. Til tross for dette er Interwell godt posisjonert for ytterligere vekst. Interwell leverer i hovedsak tjenester mot intervensjonsmarkedet som historisk har vært mindre påvirket av syklikaliteten innen oljeservicemarkedet, og selskapets tjenester og produkter er med på å forbedre oljeselskapenes kontantstrøm. Selskapet har fått en internasjonal diversifisering og har dermed begrenset eksponering dersom en region skulle ha en svak utvikling.

Interwell ønsker å være teknologiledende innen sin nisje, og det vil være et stort fokus på kontinuerlig teknologiutvikling i årene fremover. I dagens marked vil det være kritisk for Interwell at teknologiutvikling er med på å ytterligere hjelpe oljeselskapene med å øke inntekter samt redusere kostnader.

TeleComputing
TeleComputing er en ledende tilbyder av komplette IT-tjenester til nordiske små og mellomstore kunder.

TeleComputing oppnådde en EBITDA på 224 millioner kroner i 2014 som er litt bedre enn året før. TeleComputings omsetning økte med 5 prosent i 2014, en veksttakt som er høyere enn markedet, men lavere enn selskapets langsiktige mål. Etter at også konsulentvirksomheten i TeleComputing opplevde økt etterspørsel i andre halvår 2014, er selskapet nå i en situasjon der samtlige forretningsområder økte omsetningen sammenlignet med 2013.

I 2014 har TeleComputing klart å fornye mange viktige kontrakter, samtidig som mange nye kunder har kommet til. Dette resulterer i en ordrebok som ved utgangen av 2014, er høyere enn noen gang tidligere. TeleComputing har som ambisjon å ha bransjeledende marginer; dette ble oppnådd også i 2014. Spesielt i Sverige er utviklingen positiv, der begge forretningsområdene har økt marginene.

Virksomhetene innen IT-drift ventes å ha god vekst også fremover, understøttet av en rekordhøy ordrebok. Selskapet er i det skandinaviske markedet unikt posisjonert til å hjelpe kundene til å dra fordeler av skybaserte IT-tjenester.

Mestergruppen
Mestergruppen er en ledende faghandelskjede for byggematerialer til den profesjonelle delen av markedet.

Byggevareomsetningen for Mestergruppen i 2014 var 2 698 millioner kroner, hvilket tilsvarer en økning på ca. 5 prosent sammenlignet med 2013. I 2014 har Mestergruppen fokusert på å forenkle og effektivisere organisasjonen.

Det er usikkerhet knyttet til markedsutviklingen for 2015. På mellomlang sikt forventes det at bransjen i gjennomsnitt vokser med den historiske trenden. Byggevarebransjen i Norge er konkurranse- og konjunkturutsatt og består av mange aktører. Mestergruppen skal fortsette å jobbe målrettet for å skape lønnsom vekst gjennom økt volum, samt mer effektiv drift og vareflyt gjennom hele verdikjeden. Ambisjonen til Mestergruppen er å styrke posisjonen som kostnadsledende i bransjen.

Swix Sport
Swix Sport utvikler, produserer og markedsfører produkter til sport og aktiv fritid markedet i Norge og internasjonalt.

Omsetningen økte fra 757 millioner kroner i 2013 til 813 millioner kroner i 2014. Etter at Swix overtok eget salg og distribusjon i det svenske markedet i 2013, har salget i Sverige vært meget bra, og resultatene fra virksomheten er sterke i 2014. I 2014 har Swix ca. 50 prosent av omsetningen utenfor Norge. Swix' virksomhet er organisert i to hoveddeler, Sport (Swix og Toko) og Outdoor (Ulvang og Lundhags) for å tydeliggjøre satsingen på outdoorsegmentet. Swix Sport fikk en EBITDA på 58 millioner kroner i 2014 mot 71 millioner kroner året før. Hovedårsaken til nedgangen var høyere driftskostnader enn året før, blant annet på grunn av kronesvekkelsen.

Helse- og naturopplevelsetrenden gir fortsatt gode vekstvilkår for sportsindustrien og Swix Sport. Gjennom økt fokus på outdoorsegmentet via Lundhags og Ulvang er målsetningen å jevne ut omsetningen over sesongene, samtidig som Swix skal opprett-holde sin posisjon som verdensledende innen deres segmenter innenfor vintersport.

Sportsmarkedet vil fortsatt preges av høy konkurranse der evnen til kontinuerlig innovasjon og effektiv distribusjon er sentralt for å ta markedsandeler.

Servi Group
Servi utvikler og produserer kundespesifikke hydraulikksystemer, sylindre og ventiler til offshore, maritim og landbasert industri.

I 2014 hadde Servi Group en rekordhøy omsetning på 883 millioner kroner sammenlignet med 855 millioner kroner i 2013, primært drevet av fortsatt høy aktivitet innenfor marine og offshore segmentet.

EBITDA for 2014 endte på 113 millioner kroner, sammenlignet med 76 millioner kroner året før. Uten engangsposter var resultatet til Servi i 2014 omtrent på nivå med 2013.

Servi er godt posisjonert for videre organisk vekst, men i 2015 er det forventet en svakere etterspørsel fra oljeindustrien. Innenfor øvrige segmenter opplever selskapet solid ordreinngang fra de største kundene og fortsatt positiv utvikling. Selskapet har etablert en ny organisasjon i Houston som har gitt et bedre utgangspunkt for å tiltrekke nye kunder i det amerikanske markedet. I tillegg vil det gi Servi en mulighet til å følge eksisterende kunder i Norge inn i det amerikanske markedet.

Servis mål er å være markedsleder og den foretrukne hydraulikkpartneren. For å opprettholde denne posisjonen er nærhet til kundene samt kontinuerlig teknologi og tjenesteutvikling viktig.

Ferd Invest
Ferd Invest investerer i børsnoterte nordiske aksjeselskaper. Ambisjonen er å oppnå en avkastning som er høyere enn en nordisk aksjeindeks. Investeringsteamet fokuserer ikke på allokeringer mellom land og sektorer eller innholdet i referanseindeksen.

Ferd Invest fikk et driftsresultat på 657 millioner kroner i 2014 mot et driftsresultat på 1 471 millioner kroner året før. 2014 ble nok et år med positiv avkastning på de nordiske børsene. Oppgangen var svakere enn i 2013, men de nordiske børsene steg med mellom 21 prosent i Danmark og 5 prosent i Norge i lokal valuta. Målt i norske kroner ble oppgangen enda kraftigere i 2014.

 

alt


Markedsverdien til Ferd Invests portefølje steg i løpet av 2014 med 13,9 prosent, noe som var 1,3 prosentpoeng mindre enn Invests referanseindeks. Invests beste investeringer i 2014 var Outokumpu, Autoliv, Kone og Novo Nordisk. De svakeste investeringene var i energisektoren og blant selskaper med eksponering mot russisk økonomi.

Ved utgangen av 2014 hadde porteføljen en markedsverdi på 5,2 milliarder kroner. Investeringene er fordelt på de tre skandinaviske børsene, i tillegg til Helsinki børsen. De største investeringene ved årsskiftet var Opera Software, Autoliv, Kone OY, Assa Abloy og Hexagon. Disse investeringene utgjorde ca. 40 prosent av porteføljen ved årsskiftet.

Ferd Hedgefond
Målet med hedgefondporteføljen i Ferd er å oppnå tilfredsstillende risikojustert avkastning over tid, både sammenlignet med markedet og i absolutt forstand. I sammensetningen av porteføljen er det viktig å velge fond der avkastningen i liten grad er avhengig av de samme risikofaktorene, slik at man oppnår god risikospredning.

For å bidra til risikospredning for Ferds samlede portefølje har hedgefondporteføljen normalt et lavt innslag av fond med sterk eksponering mot aksjemarkedet.

For 2014 endte porteføljen opp 3,5 prosent, 0,4 prosentpoeng foran referanseindeksen som porteføljen måles mot. Avkastningen ble 103 millioner kroner. Ved utgangen av 2014 hadde porteføljen en markedsverdi på 2,9 milliarder kroner.

I 2013 var det moderate endringer i porteføljen, mens 2014 ble et aktivt år med mange tilpasninger. Ferd Hedgefond har gjennom året arbeidet med å konsentrere porteføljen ved å redusere antall fond. Antall fond har blitt redusert fra 26 til 20, og konsentrasjonen blant de ti største posisjonene har også økt i løpet av året.

Målsetningen er fremdeles å ha en godt diversifisert portefølje, men hvor Ferd Hedgefond skal få høyere uttelling for gode valg av forvaltere.

Ferd Special Investments
Investeringsmandatet for "Special Investments" ble opprettet våren 2010 og ble et eget forretningsområde høsten 2012. Siktemålet er å utnytte investeringsmuligheter som Ferd har de rette forutsetningene både for å vurdere og å eie, men som faller utenfor konsernets øvrige mandater.

Fellesnevneren er finansielle investeringer med et godt forhold mellom avkastnings-potensial og risiko. Det legges vekt på å identifisere en god nedsidebeskyttelse. Hittil har dette vært mulig i annenhåndsmarkedet for hedgefond, der ubalanser mellom antall kjøpere og selgere av slike fondsandeler har gitt Ferd anledning til å handle til under antatt verdi.

I 2014 var avkastningen 225 millioner kroner, som tilsvarer ca. 10 prosent.

Porteføljen hadde god avkastning i 2014, hovedsakelig som følge av utbetalinger fra fondene i porteføljen. Ved årsslutt var porteføljen verdsatt til 2,3 milliarder kroner.

Ferd Eiendom
2014 ble et godt år for Ferd Eiendom. Ferd Eiendoms driftsresultat ble 254 millioner kroner, sammenlignet med 80 millioner kroner i 2013. Markedsutviklingen for aktiva-klassen eiendom var god i 2014, blant annet på grunn av ytterligere rentenedganger og mer utlånsvillige banker. Hovedårsakene til resultatet i 2014 var god avkastning på et utviklingsprosjekt på Lysaker utenfor Oslo og utviklingen for Ferd Eiendoms to europeiske eiendomsfond.

Ferd Eiendoms verdijusterte egenkapital ble målt til 1,9 milliarder kroner ved årsskiftet og avkastningen på porteføljen ble 15 prosent i 2014.  

Tiedemannsbyen omfatter totalt rundt 1 200 leiligheter, og prosjektet skal gjennomføres over en periode på ti til femten år. Hvorav de første ca. 600 leilighetene oppføres av Tiedemannsbyen DA, mens de neste 320 av Tiedemannsfabrikken AS. Tiedemannsfabrikken AS eies 50/50 av Ferd Eiendom og Selvaag Bolig, samarbeidet med Selvaag Bolig startet i 2014.

Ferd Eiendom har i 2014 hatt et kontorbygg under bygging for Aibel i Bergen. Bygget ferdigstilles første halvår 2015 og ble i februar 2015 besluttet lagt ut for salg.

Vi tror utleiemarkedet vil bli mer krevende i 2015 og da særlig i områder med høy eksponering mot oljerelatert virksomhet. For leieprisene tror vi på en flat utvikling i sentrale strøk og svak nedgang i prisene i randsonene.

2014 ble et meget godt år for boligmarkedet med høy prisvekst, særlig i de store byene. Selv om igangsettingen av nye boliger øker og arbeidsledigheten forventes å stige noe, tror vi boligmarkedet fortsatt vil dra nytte av nokså stabile utsikter for norsk økonomi og lave renter.

Ferd Sosiale Entreprenører
Ferd Sosiale Entreprenører (FSE) investerer i sosiale entreprenører som reflekterer Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor.

FSE har valgt en fokusert strategi for hva som inngår i definisjonen sosialt entreprenørskap. De sosiale entreprenørene må bidra til å løse et samfunnsproblem samtidig som det må være sannsynlig at de vil oppnå økonomisk selvstendighet i løpet av en 3 til 6 års periode. FSE støtter hovedsakelig sosiale entreprenører som arbeider for barn og unge.

Styret i Ferd Holding AS har satt av inntil 25 millioner kroner årlig til arbeidet med sosialt entreprenørskap. I tillegg bidrar ansatte fra Ferds andre forretningsområder og datterselskaper med kompetanse i form av dedikert tid til styrearbeid og annen oppfølging av de sosiale entreprenørene.

Sosialt entreprenørskap er et område i sterk vekst internasjonalt og med en stadig økende interesse i Norge. FSE opplever stor pågang fra andre aktører som ønsker å lære av deres erfaringer og samarbeide om mulige prosjekter. FSE har valgt å prioritere miljøer og personer der de mener det er et stort potensiale for en positiv utvikling for sosialt entreprenørskap.

Helse, miljø, sikkerhet og likestilling
De siste årene har vi sett økende vektlegging av miljømessige forhold i de industrialiserte land. Ingen av Ferds virksomheter har utslipp som krever konsesjon og utslipps-kontroller. Ferd er opptatt av at selskapene vi eier skal drive bærekraftig og være miljøbevisste.

I fjor fortsatte Elopaks satsning på miljø. Som et ledd i målsetningen om å erstatte alle ikke-fornybare råmaterialer med fornybare alternativ, lanserte Elopak i desember 2014 en ny forpakning basert på fornybar polyethylene i coating materiale og skrukork. Dette er en milepæl i arbeidet med å redusere det miljømessige fotavtrykket og et stort skritt i retning av å gjøre forpakningen 100 prosent fornybar. I tillegg har Elopak iverksatt flere tiltak for å forbedre energieffektiviteten i produksjonen samt innfasingen av en strategi om kjøp av miljøvennlig energi. Øvrige selskaper i konsernet tilstreber å begrense påvirkning av det ytre miljøet i så stor grad som økonomisk forsvarlig, med kildesortering av avfall og forsvarlig håndtering av spesialavfall som oppstår i produksjonsprosessene.

Ved utgangen av 2014 hadde Ferd konsernet 4 578 ansatte, inklusiv de ansatte i Aibel var antall ansatte 9 746 i 2014. Kvinneandelen i Ferd konsernet var på 27 prosent. I Ferd konsernet var sykefraværet i 2014 på 3,5 prosent. Arbeidsmiljøet i Ferd AS anses som godt. Ved utgangen av 2014 hadde Ferd AS 38 ansatte, 23 menn og 15 kvinner. Styret i Ferd AS består av en kvinne og fire menn. Det har i løpet av året ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i Ferd AS. I konsernet har det ikke forekommet noen ulykker med dødelig utfall, men enkelte mindre arbeidsulykker som har medført arbeidsfravær av kortere lengde har forekommet.

Selskapets policy er å likebehandle kvinner og menn. Dette skjer gjennom lik lønn for likt arbeid og at det ved nyansettelser vektlegges kompetanse, erfaring og forutsetninger for å dekke de krav stillingen krever. Selskapet bestreber seg på å være en attraktiv arbeidsgiver for alle ansatte, uansett kjønn, funksjonsevne, religion, livssyn, etnisitet og nasjonal opprinnelse.

Resultatdisponering
Av årets totalresultat på 534 millioner kroner foreslås 20 millioner kroner avgitt som konsernbidrag, og 514 millioner kroner overføres til annen egenkapital.


Bærum 24. april 2015
I styret for Ferd AS

 
alt

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2015 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS