2014 Årsrapport

NOTE 16
KORTSIKTIG RENTEBÆRENDE GJELD
     
Kortsiktig rentebærende gjeld fordelt på valuta
Beløp i NOK 1 000
Lånebeløp i NOK 2014
Lånebeløp i NOK 2013
NOK
500 000
-
USD
-
-
EUR
-
-
Kortsiktig rentebærende gjeld 31.12 til pålydende
500 000
-
Aktiverte opptrekkskostnader
-16 975
 
Balanseført verdi 31.12.
483 025
-
     
Ferd har en samlet lånefasilitet på 6 milliarder NOK. Opptrekkskostnader knyttet til fasiliteten er periodisert over løpetiden.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2015 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS