2014 Årsrapport

Oppstilling over endring i egenkapitalen

Oppstilling over endring i egenkapitalen
         
                   
2013
                 
                   
Beløp i NOK 1 000
   
Aksjekapital
(se note 14)
Overkurs
Annen innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital
Annen egenkapital
Sum annen egenkapital
Sum
egenkapital
                   
Egenkapital 1.1.2013
   
183 268
3 057 406
809 905
4 050 579
15 792 234
15 792 234
19 842 813
           
 
   
 
Totalresultat 2013
           
4 993 244
4 993 244
4 993 244
           
 
   
 
Eiertransaksjoner
         
 
   
 
Utbetalt tilleggsutbytte *)
           
- 700 000
- 700 000
- 700 000
Egenkapitaleffekt av fusjon (se note 19)
     
- 19 856
- 19 856
- 19 856
Totalt eiertransaksjoner
           
- 719 856
- 719 856
- 719 856
Egenkapital 31.12.2013
   
183 268
3 057 406
809 905
4 050 579
20 065 622
20 065 622
24 116 201
                   
*) Ferd AS har i desember 2013 delt ut et tilleggsutbytte til Ferd Holding AS. Utbyttet er i sin helhet benyttet til oppgjør av et mellomværende mellom selskapene.
                   
2014
                 
                   
Beløp i NOK 1 000
   
Aksjekapital
(se note 14)
Overkurs
Annen innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital
Annen egenkapital
Sum annen egenkapital
Sum
egenkapital
                   
Egenkapital 1.1.2014
   
183 268
3 057 406
809 905
4 050 579
20 065 622
20 065 622
24 116 201
           
 
   
 
Totalresultat 2014
           
533 896
533 896
533 896
           
 
   
 
Eiertransaksjoner
         
 
   
 
Foreslått avgitt konsernbidrag
           
- 20 148
- 20 148
- 20 148
Utbetalt tilleggsutbytte *)
           
- 150 000
- 150 000
- 150 000
Totalt eiertransaksjoner
           
- 170 148
- 170 148
- 170 148
Egenkapital 31.12.2014
   
183 268
3 057 406
809 905
4 050 579
20 429 370
20 429 370
24 479 949
                   
*) Ferd AS har i mai 2014 delt ut et tilleggsutbytte til Ferd Holding AS. Utbyttet er i sin helhet benyttet til oppgjør av et mellomværende mellom selskapene.
NOTE 1
GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER
   
               
Generell informasjon
Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50, Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt eierskap i sterke selskaper med internasjonalt potensial, og finansiell virksomhet gjennom investeringer i et bredt spekter av aktivaklasser.
               
Ferd er eiet av Johan H. Andresen med familie. Andresen er styrets leder.
               
Selskapets regnskaper for 2014 ble vedtatt av styret 24. april 2015.
               
Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet
Ferd AS avlegger selskapsregnskapet i samsvar med Regnskapslovens § 3-9 og Forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.
               
Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene
Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelse av selskapsregnskapet. Regnskapsprinsippene er konsistente for like transaksjoner i alle presenterte perioder, dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen.
               
Investeringer i datterselskaper
Datterselskaper er selskaper der morselskapet Ferd AS AS direkte eller indirekte har kontroll. Ferd har "Kontroll" over en investering dersom Ferd har beslutningsmakt over foretaket som det er investert i, er eksponert for eller har rettigheter til variabel avkastning fra foretaket, og samtidig har mulighet til å bruke denne beslutningsmakt over foretaket til å påvirke den variable avkastningen.
               
Datterselskaper klassifiseres som anleggsmiddel i balansen og måles til virkelig verdi. Verdiendringer på datterselskapene, løpende avkastning som utbytter og gevinst eller tap ved realisasjon av datterselskaper føres som netto driftsinntekt i resultatet.
               
Investeringer i tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet
Tilknyttede selskaper er selskaper der Ferd har betydelig, men ikke kontroll. Betydelig innflytelse innebærer at Ferd tar del i strategiske avgjørelser om selskapets økonomi og drift uten å ha kontroll over disse avgjørelsene. Betydelig innflytelse foreligger normalt for investeringer der Ferd har mellom 20 og 50 prosent av stemmeberettiget kapital.
               
Felleskontrollert virksomhet foreligger når virksomheten er regulert ved avtale som krever enstemmighet mellom deltakerne ved strategiske, finansielle og operasjonelle beslutninger.
               
Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet klassifiseres som anleggsmiddel i balansen og måles til virkelig verdi. Verdiendringer på investeringene, løpende avkastning som utbytter og gevinst eller tap ved realisasjon av investeringene føres som netto driftsinntekt i resultatet.
               
Salgsinntekter
Selskapets salgsinntekter stammer i hovedsak fra levering av tjenester til andre selskaper i samme konsern og andre nærstående parter. Inntekter ved tjenestesalg regnskapsføres etter hvert som tjenesten utføres, så fremt fremdrift i leveransen og tilhørende inntekter og kostnader kan måles pålitelig.
               
Salgsinntekter vurderes til virkelig verdi av vederlaget og presenteres netto etter fradrag for rabatter, merverdiavgift og andre typer offentlige avgifter. Salgsinntekter presenteres som Andre inntekter i resultatet.
               
Omregning av utenlandsk valuta
Regnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som er den funksjonelle valuta til Ferd AS. Transaksjoner i utenlandsk valuta i innregnes og måles i NOK på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til NOK basert på balansedagens kurs. Gevinst og tap som følge av valutakursendringer innregnes i resultatet.
               
Klassifisering av finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter utgjør en vesentlig del av Ferds balanse og er av vesentlig betydning for selskapets finansielle stilling og resultat. Finansielle eiendeler og forpliktelser innregnes i balansen når selskapet blir part i instrumentets kontraktsmessige forpliktelser og rettigheter. Alle finansielle instrumenter henføres til en av følgende kategorier, i samsvar med IAS 39, ved første gangs innregning:
1) Finansielle instrumenter som vurderes til virkelig verdi og endringer i verdi inngår i resultatet
2) Utlån og fordringer
3) Finansielle forpliktelser
 
Finansielle instrumenter klassifiseres som eiet for handelsformål og inngår i kategori 1 dersom de primært er anskaffet for å oppnå fortjeneste fra kortsiktige kurssvingninger. Derivater klassifiseres til handelsformål og som omløpsmidler. Balanseført verdi av rentederivater balanseføres som Renteinvesteringer.
               
Klassifisering av finansielle instrumenter til virkelig verdi med verdiendringer i resultatet i samsvar med IAS 39 kan også gjøres i henhold til "virkelig verdi opsjonen" i IAS 28.18. Instrumentet må ved førstegangs innregning vurderes til virkelig verdi med verdiendringer i resultatet og tilfredsstille visse kriterier. Det sentrale grunnlag for anvendelse av ”virkelig verdi opsjonen” er at en gruppe finansielle eiendeler og forpliktelser forvaltes på grunnlag av virkelig verdi og at ledelsen vurderer inntjeningen etter samme prinsipp.
               
Utlån og fordringer er ikke-derivative finansielle eiendeler med faste eller bestemte betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmidler,med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. Utlån og fordringer presenteres som kundefordringer, andre fordringer samt bankinnskudd i balansen.
               
Finansielle forpliktelser som ikke faller inn i kategorien eiet til handelsformål og som ikke vurderes til ”virkelig verdi over resultatet” er klassifisert som andre forpliktelser. Leverandørgjeld og andre forpliktelser blir klassifisert som kortsiktig dersom gjelden forfaller innen ett år eller inngår i den ordinære driftssyklusen. Gjeld som har oppstått ved bruk av Ferds lånefasilitet presenteres som langsiktig gjeld dersom Ferd både har mulighet til og intensjon om å rullere gjelden mer enn 12 måneder.
               
Innregning, måling og presentasjon av finansielle instrumenter i resultat og balanse
Kjøp og salg av finansielle instrumenter regnskapsføres på avtaletidspunktet, som er den dagen selskapet forplikter seg til å kjøpe eller selge instrumentet. Finansielle instrumenter fjernes fra balansen når de avtalte rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller overføres til en annen part. Tilsvarende fjernes finansielle instrumenter fra balansen når selskapet i hovedsak har overført risiko og gevinstpotensialet ved eierskapet.
               
Finansielle instrumenter til ”virkelig verdi over resultatet” innregnes ved anskaffelse til verdi notert i markedet på balansedagen eller beregnet på grunnlag av målbare markedsforhold på balansedagen. Transaksjonsutgiftene resultatføres. I påfølgende perioder måles instrumentene til virkelig verdi i henhold til markedsverdi eller ved bruk av anerkjente beregningsmetoder. Verdiendringer innregnes i resultatet.
               
Utlån og fordringer måles ved første gangs innregning til virkelig verdi tillagt direkte transaksjonskostnader. I senere perioder måles eiendelene og forpliktelsene til amortisert kost ved bruk av effektiv rentes metode, fratrukket eventuelt verdifall. Avsetning for verdifall gjøres for faktiske og mulige tap på krav. Ferd gjennomgår regelmessig utestående fordringer og utarbeider estimater for tap som danner grunnlag for de regnskapsmessige avsetningene. Tap ved verdifall på utlån og fordringer innregnes i resultatet.
               
Finansielle forpliktelser klassifisert som andre forpliktelser måles til amortisert kost ved bruk av effektiv rentes metode.
               
Gevinst og tap ved realisasjon av finansielle instrumenter, endringer i virkelig verdi samt renteinntekt resultatføres i den perioden de oppstår. Utbytteinntekter innregnes når selskapet har juridisk krav på utbyttet. Netto inntekter knyttet til de finansielle instrumentene klassifiseres som driftsinntekter i resultatet.
               
Finansielle derivater og sikring
Ferd benytter finansielle derivater for å redusere det økonomiske tapet ved ugunstige bevegelser i valutakurser eller renter. Derivatene blir regnskapsført som finansielle instrumenter til virkelig verdi og verdiendringer inngår i resultatet. Ferd praktiserer ikke sikringsbokføring i selskapsregnskapet.
               
Skatter
Skattekostnaden i resultatet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Skatt på poster ført mot Andre inntekter og kostnader i oppstillingen av totalresultatet (OCI) er også ført mot totalresultatet. Skatt på poster knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen.
               
Betalbar skatt for perioden blir beregnet i samsvar med de lover og regler som er vedtatt av skattemyndighetene på balansedagen. Betalbar skatt for perioden beregnes basert på skattegrunnlaget, som avviker fra Resultat før skatt på grunn av resultatposter som kommer til inntekt eller fradrag i en annen periode (midlertidige forskjeller) eller resultatposter som aldri kommer til beskatning (permanente forskjeller).
               
Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi av eiendeler og gjeld samt skattevirkninger av underskudd til fremføring på balansedagen.
               
Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattepliktig inntekt vil foreligge slik at de skattereduserende midlertidige forskjellene kan utnyttes. Ved beregning av utsatt skatt og utsatt skattefordel benyttes vedtatte skattesatser ved slutten av rapporteringsperioden og nominelle beløp. Utsatt skatt og utsatt skattefordel innregnes netto når det foreligger juridisk rett til å motregne eiendeler og forpliktelser, og selskapet er i stand til og har til hensikt å gjøre opp skatteforpliktelsen netto.
               
Varige driftsmidler
Investering i varige driftsmidler måles til anskaffelseskost, med fradrag for akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet. Påfølgende utgifter knyttet til driftsmiddelet balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler vil tilflyte selskapet og utgiften kan måles pålitelig, mens løpende vedlikehold resultatføres.
               
Varige driftsmidler avskrives systematisk over eiendelens utnyttbare levetid, normalt lineært. Dersom det finnes indikasjoner på at et driftsmiddel har falt i verdi, blir driftsmiddelet testet for nedskrivninger.
               
Nedskrivninger
Varige driftsmidler vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at framtidig inntjening ikke kan forsvare balanseført verdi.
               
Ved vurdering av verdifall, beregnes eller estimeres først eiendelens gjenvinnbare beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av eiendelens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter og bruksverdi. Virkelig verdi fratrukket salgsutgifter er det beløp som kan oppnås ved salg av en eiendel i en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter, med fradrag for salgsutgifter. Bruksverdi er nåverdien av fremtidige kontantstrømmer som forventes å skapes av fra en eiendel eller en kontantgenererende enhet.
               
Dersom balanseført verdi overstiger gjenvinnbart beløp, resultatføres differansen som nedskrivning. Nedskrivninger reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.
               
Leieavtaler
Leieavtaler behandles enten som operasjonelle eller finansielle leieavtaler basert på det reelle innholdet i avtalene. Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap blir overført til leietaker, klassifiseres som finansielle leieavtaler. Ferd AS har for tiden kun leieavtaler klassifisert som operasjonelle.
               
Leievederlaget i operasjonelle leieavtaler resultatføres løpende og klassifiseres som andre driftskostnader.
               
Kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, andre kortsiktige og lett omsettelige investeringer med inntil 3 måneder løpetid. Bundne midler inngår også her. Trekk på kassekreditt er i balansen presentert som kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner. I kontantstrømoppstillingen er trekk på kassekreditt inkludert i kontanter og kontantekvivalenter. Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, andre kortsiktige og lett omsettelige investeringer med inntil 3 måneder løpetid. Bundne midler inngår også her. Trekk på kassekreditt er i balansen presentert som kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner. I kontantstrømoppstillingen er trekk på kassekreditt inkludert i kontanter og kontantekvivalenter.
               
Pensjonskostnader og pensjonsmidler/-forpliktelser
Ytelsesbaserte ordninger
En ytelsesplan er en pensjonsordning som definerer den pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonen fastsettes normalt som en andel av den ansattes lønn. Selskapets netto forpliktelse fra ytelsesbaserte pensjonsordninger er beregnet separat for hver plan. Forpliktelsen beregnes av aktuar og er et estimat på framtidige ytelser som ansatte har opptjent på balansedagen som følge av deres tjeneste i inneværende og tidligere perioder. Ytelsene er neddiskontert til nåverdi redusert med virkelig verdi av pensjonsmidler.
               
Den delen av periodens netto pensjonskostnad som består av årets pensjonsopptjening, avkortning og oppgjør av pensjonsordninger, planendringer samt periodisert arbeidsgiveravgift, inkluderes i lønnskostnader i den perioden den ansatte har jobbet og dermed opptjent pensjonsrettighetene, mens netto rentekostnad på pensjonsforpliktelsen fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene, resultatføres som finanskostnader i samme periode. Positive og negative estimatavvik føres som andre inntekter og kostnader i totalresultatet i den perioden de er identifisert.
               
Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid når endringene ikke er innvunnet umiddelbart. Gevinster eller tap på avkortning eller oppgjør av en ytelsesbasert pensjonsordning innregnes i resultatet når avkortningen eller oppgjøret inntreffer. En avkortning inntreffer når selskapet vedtar en vesentlig reduksjon av antall ansatte som omfattes av en ordning eller endrer vilkårene for en ytelsesbasert pensjonsordning slik at en vesentlig del av nåværende ansattes fremtidige opptjening ikke lenger kvalifiserer til ytelser eller bare kvalifiserer til reduserte ytelser.
               
Innskuddsbaserte ordninger
Forpliktelser til å yte innskudd til innskuddsbaserte pensjonsordninger innregnes som kostnader i resultatet når de ansatte har ytt tjenester som gir dem rett til innskuddet.
               
Avsetninger
Selskapet regnskapsfører avsetninger når det eksisterer en forpliktelse som følge av tidligere hendelser, det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsens størrelse kan måles pålitelig. Beløpet som innregnes som regnskapsmessig avsetning er beste estimat på balansedagen for vederlaget som vil kreves for å gjøre opp forpliktelsen, diskontert til nåverdi dersom effekten av diskontering er vesentlig.
               
Utbytte
Utbytte og utdeling av konsernbidrag som foreslås av styret, klassifiseres som kortsiktig gjeld i regnskapet, i samsvar med unntaksregelen i "Forskrift om forenklet regnskapsstandard" § 3-1,1. ledd nr 4, gitt i medhold av Regnskapslovens § 3-9.
               
Driftssegmenter
Ferd avlegger segmentrapportering i samsvar med IFRS 8. Ferd er et investeringsselskap og selskapets ledelse fatter beslutninger, følger opp og evaluerer beslutningene basert på verdiutviklingen og virkelig verdi på selskapets investeringer. Ferd skiller mellom forretningsområdene basert på investeringstype / mandat, kapitalallokering, ressursallokering og risikovurdering.
               
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Dette innebærer at man i oppstillingen tar utgangspunkt i selskapets resultat før skattekostnad for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis den ordinære driften, investeringsvirksomheten og finansieringsvirksomheten.
               
Nærstående parter
Parter anses å være nærstående hvis en part har kontroll, felles kontroll eller betydelig innflytelse ovenfor den annen part. Parter er også nærstående dersom de er underlagt tredje persons eller foretaks felles kontroll, eventuelt hvor den ene parten er underlagt betydelig innflytelse og den andre felles kontroll. En person eller et nært medlem av en persons familie er nærstående dersom vedkommende har kontroll, felles kontroll eller betydelig innflytelse over foretaket. Selskaper kontrollert eller under felles kontroll av nøkkelpersoner i ledelsen anses også som nærstående parter. Alle transaksjoner mellom nærstående parter gjennomføres i henhold til etablerte avtaler og prinsipper.
               
Nye regnskapsstandarder etter IFRS
Regnskapet er avlagt etter standarder utgitt av International Accounting Standards Board (IASB) og International Financial Reporting Standards - Interpretations Commitee (IFRIC) som har ikrafttredelse for regnskapsår som starter 1.1.2014 eller tidligere.
               
Nye og reviderte standarder som er tatt i bruk av Ferd med virkning fra regnskapsåret 2014:
IFRS 10 Konsernregnskap
IFRS 10 erstatter de delene av IAS 27 Konsernregnskap og separate finansregnskap som omhandler konsoliderte regnskaper, og SIC-12 Konsolidering – foretak med særskilt formål.
               
Implementeringen av IFRS 10 påvirker ikke selskapsregnskapet til Ferd AS.
               
IFRS 12 Opplysninger om interesser i andre foretak
IFRS 12 gjelder for foretak som har interesser i selskaper som konsolideres, og selskaper som ikke konsolideres, men som foretaket er involvert i. IFRS 12 forener opplysningskravene for datterselskaper, felles kontrollerte virksomheter, tilknyttede foretak og ikke-konsoliderte strukturerte enheter, og samler kravene i én regnskapsstandard.
               
Ferd har tatt i bruk IFRS 12, men det har ingen vesentlige konsekvenser for selskapsregnskapet til Ferd AS.
               
Nye og reviderte standarder som ikke tatt i bruk av Ferd:
IFRS 9 Finansielle instrumenter
IFRS 9 vil erstatte dagens IAS 39. Prosjektet er delt opp i flere faser. Første fase omhandler klassifikasjons- og målereglene. Klassifikasjons- og målereglene for finansielle forpliktelser i IAS 39 videreføres i all hovedsak. Bruk av amortisert kost og virkelig verdi videreføres som grunnlag for måling. Konkrete definerte instrumenter får krav om måling til amortisert kost eller til virkelig verdi med verdiendringer ført mot utvidet resultat. Alle øvrige instrumenter skal måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultat.
               
Fase 2 omhandler nedskrivning av finansielle instrumenter, og med endringene følger en vridning fra å gjøre avsetninger for påløpte tap til forventede tap. Med den nye standarden er det altså ikke lenger behov for en konkret tapshendelse for at det skal gjøres avsetning for kredittap. Det skal gjøre avsetninger for estimerte tap og endringer i disse estimatene skal også løpende resultatføres. Endringen vil særlig ha konsekvenser for banker og utlånsvirksomheter, men også Ferd-konsernet, som har betydelige fordringer fra salg av varer og tjenester forventes berørt til en viss grad.
               
Fase 3 omhandler sikringsbokføring, og reglene i IFRS 9 er betydelig mer fleksible enn i IAS 39. Flere typer instrumenter kvalifiserer som sikringsinstrumenter, flere typer risiko kan sikres, og ikke minst er de strenge effektivitetskravene i IAS 39 lempet på. I stedet for å teste effektiviteten er det i IFRS 9 innført et prinsipp om en kvalitativ økonomisk sammenheng mellom sikringsinstrument, sikringsobjekt og risiko. Til gjengjeld er det innført flere notekrav knyttet til foretakets sikringsstrategi.
               
Implementeringsdato for IFRS 9 er satt for regnskaper som starter 1.1.2018, men EU har ikke godkjent bruk av standarden ennå. Ferd avventer foreløpig IFRS 9, men vil anvende IFRS 9 når den blir pliktig.
               
IFRS 15 Inntektsføring
IFRS 15 er en felles standard for regnskapsføring av inntekter fra kunder og erstatter IAS 18 Driftsinntekter, IAS 11 Anleggskontrakter, IFRIC 13 Kundelojalitetsprogrammer, IFRIC 15 Avtaler om bygging av fast eiendom, IFRIC 18 Overføring av eiendeler fra kunder og SIC 31 Byttehandel vedrørende reklametjenester. IFRS 15 omhandler kun inntekter fra kontrakter med kunder. Inntekter knyttet til gjelds- og egenkapitalinstrumenter som tidligere var omfattet av IAS 18, er nå lagt under IAS 39 (og IFRS 9 når implementert).
               
Hovedprinsippet i IFRS 15 er at innregning av inntekter skal gjøres på en slik måte at inntektsføringen gir et riktig bilde av hvordan vederlag for leveranse av varer og tjenester tilflyter foretaket. IFRS 15 innfører en fem-trinns modell for inntektsføring, hvor kundekontrakter skal identifiseres og dekomponeres i separate leveringsforpliktelser som skal prises og innregnes separat.
               
Standarden har fått ikrafttredelse for regnskapsår som begynner 1. januar 2017, men standarden er foreløpig ikke godkjent av EU. Ferd AS har som investeringsforetak svært begrenset med inntekter fra kundekontrakter og vil sannsynligvis ikke påvirkes av implementeringen av standarden.
               
Endringer i IAS 16 og IAS 38, klargjøring av akseptable avskrivningsmetoder
Det er foretatt endringer i IAS 16 og IAS 38 for å forby bruk av inntektsbaserte avskrivningsmetoder. Avskrivninger av eiendeler skal representere forbruk av de økonomiske fordelene som følger av en eiendel og de er i all hovedsak uavhengig av den inntekt som genereres av den samme eiendelen. Det er derfor gitt et forbud mot inntektsbaserte avskrivningsmetoder,med unntak for enkelte immaterielle eiendeler der det foreligger veldig sterk korrelasjon mellom inntekt og forbruk. Endringen har fått virkning fra 1.1.2016, men antas å ikke ha konsekvenser for Ferd AS som kun avskriver eiendeler basert på den lineære metode.
NOTE 2
ESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER
   
               
Ledelsen har benyttet estimater og forutsetninger ved utarbeidelsen av regnskapet. Dette gjelder for eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og noteopplysninger. Estimater og forutsetninger som er lagt til grunn for verdsettelse er basert på historisk erfaring og andre faktorer som vurderes å være relevante for estimatet på balansedagen. Estimatene kan avvike fra faktiske resultater. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hovedpostene hvor estimater vil ha stor innvirkning på regnskapsførte verdier er omtalt under. Metode for estimering av virkelig verdi på finansielle eiendeler er også beskrevet under.
               
Ferd er av den oppfatning at estimatene på virkelig verdi reflekterer rimelige estimater og forutsetninger for alle vesentlige faktorer som partene i en uavhengig transaksjon forventes å vektlegge, inkludert de faktorer som har innvirkning på forventet kontantstrøm, og av graden av risiko forbundet med disse.
               
Fastsettelse av virkelig verdi på finansielle eiendeler
Ferds balanse består av en stor andel finansielle eiendeler som bokføres til virkelig verdi. Måling til virkelig verdi av de finansielle eiendelene vil i ulik grad være påvirket av estimater og forutsetninger knyttet til blant annet fremtidige kontantstrømmer, avkastningskrav og rentenivå. Det er størst usikkerhet knyttet til fastsettelse av virkelig verdi på de unoterte finansielle eiendelene.
               
Noterte aksjer og andeler
Virkelig verdi av finansielle eiendeler som omsettes i aktive og likvide markeder fastsettes til noterte markedspriser på balansedagen (markedets offisielle sluttkurs), og verdifastsettelsen innebærer således begrenset estimatusikkerhet.
               
Unoterte aksjer og andeler
Posten "Unoterte aksjer og andeler" består av unoterte aksjer og investeringer i Private Equity fond. Virkelig verdi estimeres ved hjelp av anerkjente verdsettelsesmodeller. Bruken av disse modellene krever innleggelse av data som dels består av noterte markedspriser (eksempelvis renter) og dels estimater om fremtidig utvikling, samt vurderinger vedrørende en rekke faktorer som eksisterer på balansedagen.
               
Hedgefond
Hedgefondene er eksternt forvaltet. Ferd mottar månedlige, kvartalsvise eller halvårlige estimater på virkelig verdi fra forvalterne. Estimatene blir etterprøvd av uavhengige administratorer. I tillegg utøves det en rimelighetsvurdering av fondenes samlede avkastning mot referanseindekser. Rapportert verdi på hedgefondene som forvaltes i SI-porteføljen må dessuten normalt justeres for en antatt likviditetsrabatt.
               
Renteinvesteringer
Virkelig verdi av renteinvesteringer verdsettes ut fra noterte markedskurser. Dersom det ikke finnes markedskurser på renteinvesteringen, verdsettes renteinvesteringen i samsvar med prismodeller basert på gjeldende rentekurve og eksterne kredittratinger.
               
Derivater
Virkelig verdi av derivater verdsettes ut fra noterte markedskurser. Der markedskurs ikke er tilgjengelig, beregnes verdien utfra gjeldende rentekurve og andre relevante faktorer.
               
Fastsettelse av virkelig verdi på datterselskaper med eiendommer
Ferd har datterselskaper med eiendommer som verdsettes til virkelig verdi. Virkelig verdi fastsettes til neddiskontert verdi av fremtidige kontantstrømmer og estimatet vil være påvirket av forventede fremtidige kontantstrømmer og avkastningskrav. Hovedprinsippene for fastsettelse av kontantstrømmer og avkastningskrav er beskrevet under.
               
Fremtidige kontantstrømmer baseres på følgende forhold:
 
Eksisterende kontrakter
Forventet fremtidig utleie
Forventet ledighet
               
Avkastningskravet fastsettes til risikofri rente tillagt risikopremie for eiendommen.
               
Risikopremien baseres på:
 
Beliggenhet
Standard
Forventet markedsutvikling
Leienivå sammenlignet med resten av markedet
Kvalitet på leietakers soliditet
Eiendomsspesifikk kunnskap
               
Dersom det er gjort transaksjoner av sammenlignbare eiendommer nært opp mot balansedagen, benyttes disse verdien som en kryssreferanse for verdsettelsen.
               
Næringseiendommer som ikke er utleid og eiendommer som inngår i utbyggingsprosjekter verdsettes normalt ved uavhengig takst.
               
Fastsettelse av virkelig verdi på finansielle datterselskaper og datterselskaper eid av forretningsområdet Ferd Capital
Ferd AS eier finansielle og industrielle investeringer indirekte gjennom datterselskaper som er holdingselskaper for disse investeringene. Virkelig verdi av disse datterselskapene er verdsatt til bokført verdi av egenkapitalen, for deretter å justere for ikke bokførte verdiendringer på de underliggende investeringene. De underliggende investeringene er verdsatt etter de samme prinsipper og metoder som Ferd AS' direkteinvesteringer.
               
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
Beregning av pensjonsforpliktelse innebærer bruk av skjønn og estimater på en rekke økonomiske og demografiske forutsetninger. Det henvises til note 15 for en nærmere beskrivelse av hvilke forutsetninger som er lagt til grunn. Endringer i forutsetninger kan medføre betydelige endringer i balanseførte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.
NOTE 3
DRIFTSSEGMENTER
             
                   
Ferd avlegger segmentrapportering i samsvar med IFRS 8. Ferd er et investeringsselskap og selskapets ledelse fatter beslutninger, følger opp og evaluerer beslutningene basert på verdiutviklingen og virkelig verdi på selskapets investeringer. Ferd skiller mellom forretningsområdene basert på investeringstype / mandat, kapitalallokering, ressursallokering og risikovurdering. Ferd har følgende 5 forretningsområder:
                   
Ferd Capital er en aktiv og langsiktig investor i privateide og børsnoterte selskaper. Dette innebærer at Ferd Capital både vurderer når man skal investere eller selge, og arbeider aktivt med selskapene i eierperioden for å sikre en best mulig verdiutvikling. Ferd Capital utøver aktivt eierskap ved å samarbeide med selskapenes ledelse og gjennom styrearbeid. Ferd Capital forvalter konsernets langsiktige aktive egenkapitalinvesteringer:
- Elopak (100 prosent eierandel) er en av verdens ledende leverandører av emballasjesystemer for flytende næringsmidler. Med en organisasjon og samarbeidspartnere i mer enn 40 land, selges og markedsføres selskapets produkter i over 100 land.
 
- Aibel (49 prosent eierandel) er en ledende leverandør til internasjonal oppstrøms olje- og gassindustri med fokus på norsk sokkel. Selskapet står for drift, vedlikehold og modifikasjoner av offshore- og landbaserte anlegg, og leverer også komplette produksjons- og prosessanlegg.
 
- TeleComputing (96 prosent eierandel) er en ledende leverandør av IT-tjenester til små og mellomstore bedrifter i Norge og Sverige. Selskapet leverer nettbaserte applikasjoner og kundetilpassede drifts- og outsourcingtjenester.
 
- Interwell (58 prosent eierandel) er en ledende norsk leverandør av høytekonologiske brønnverktøy til den internasjonale olje - og gassindustrien. Selskapets viktigste marked er norsk kontinentalsokkel, men har i de senere årene etablert en tilstedeværelse i flere viktige markeder internasjonalt.
 
- Swix Sport (100 prosent eierandel) utvikler, produserer og markedsfører skismøring, staver, tilbehør og tekstiler til sport og aktiv fritid. Selskapet har en omfattende virksomhet i Norge og utlandet.
 
- Mestergruppen (95 prosent eierandel) er en ledende aktør i det norske byggevaremarkedet med fokus på den profesjonelle delen av markedet. Selskapets virksomhet omfatter salg av byggevarer, tomte- og prosjektutvikling og hus- og hyttekjeder.
 
- Servi (100 prosent eierandel). Servi utvikler og produserer kundespesifikke hydraulikksystemer, sylindre og ventiler til offshore, maritim og landbasert industri.
 
- Petroleum Geo-Services (10,1 prosent eierandel). Petroleum Geo-Services (PGS) leverer blant annet seismikk, elektromagnetiske tjenester og reservoaranalyser til oljeselskaper som driver offshorevirksomhet over hele verden.
 
                   
Ferd Invest investerer i hovedsak i børsnoterte nordiske aksjeselskaper. Ambisjonen er å slå en nordisk aksjeindeks, men investeringsteamet fokuserer ikke på allokeringer mellom land og sektorer eller innholdet i referanseindeksen (MSCI Nordic Mid Cap Index). Ferd Invest er utelukkende opptatt av selskapene de investerer i og utviklingen i disse.
                   
Ferd Special Investments (SI) har et vidt mandat til å gjøre investeringer, men har hittil hovedsakelig kjøpt hedgefondandeler i annenhåndsmarkedet. SI gjør investeringer der Ferd ser muligheter innenfor denne nisjen.
                   
Ferd Hedgefond foretar investeringer i ulike typer hedgefond som forvaltes av hedgefondmiljøer i utlandet. Målsetningen er å oppnå attraktiv risikojustert avkastning, både i absolutt forstand og relativt til hedgefondindeksen (HFRI FoF: Conservative Index).
                   
Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor med ansvar for konsernets eiendomssatsing. Utvikling skjer i hovedsak innenfor boligprosjekter, utvikling og bygging av nye kontorbygg og utvikling av lager/kombinasjonsbygg. Ferd Eiendom gjennomfører prosjekter alene eller i samarbeid med utvalgte partnere. Det gjøres også rene finansielle eiendomsinvesteringer.
                   
Øvrig virksomhet består hovedsakelig av investeringer i eksternt forvaltede private equity fond, som har mindre behov for løpende daglig oppfølging og derfor overvåkes av ledelsen. I Øvrig virksomhet inngår også enkelte finansielle instrumenter ledelsen kan benytte for å justere den samlede risikoeksponering. I tillegg inngår kostnader til selskapets ledelse, stab og internbank.
                   
Ferd Special Investments og Ferd Hedgefond er investert i USD. Valutaomregningseffekter på investeringene regnskapsføres på Øvrig virksomhet gjennom bruk av valutaderivater.
                 
Beløp i NOK 1 000
 
Ferd AS
Ferd Capital
Ferd Invest
Ferd Special Investments
Ferd Hedgefond
Ferd Eiendom
Øvrig virksomhet
Resultat 2014
               
Driftsinntekter
 
736 789
-1 265 018
665 319
144 695
96 213
274 100
821 480
Driftskostnader
 
- 153 015
- 49 929
- 8 734
- 6 553
- 8 293
- 20 323
- 59 183
Driftsresultat
 
583 775
-1 314 946
656 585
138 142
87 920
253 777
762 298
                 
Balanse 31.12.14
               
Investeringer i datterselskaper
 
10 824 395
8 614 104
 
37 582
 
2 130 528
42 181
Investeringer klassifisert som omløpsmidler
 
13 466 817
931 482
5 645 278
1 875 527
2 869 671
130
2 144 729
Bankinnskudd / trekk på konsernkonto
 
371 542
769 191
11 390
- 53 711
- 157 173
248 456
- 446 611
Øvrige eiendeler
 
1 536 480
2 334
3 903
383 210
146 557
138 795
861 681
Sum eiendeler
 
26 199 234
10 317 111
5 660 572
2 242 608
2 859 054
2 517 909
2 601 980
                 
Beløp i NOK 1 000
 
Ferd AS
Ferd Capital
Ferd Invest
Ferd Special Investments
Ferd Hedgefond
Ferd Eiendom
Øvrig virksomhet
Resultat 2013
               
Driftsinntekter
 
5 667 474
2 448 792
1 489 658
573 629
196 366
89 265
869 763
Driftskostnader
 
- 177 658
- 62 682
- 18 455
- 21 153
- 4 894
- 9 278
- 61 196
Driftsresultat
 
5 489 816
2 386 111
1 471 203
552 476
191 472
79 987
808 567
                 
Balanse 31.12.13
               
Investeringer i datterselskaper
 
11 403 639
9 468 879
 
44 547
 
1 304 661
585 551
Investeringer klassifisert som omløpsmidler
 
12 539 232
158 290
4 985 020
1 992 851
2 227 204
130
3 175 738
Bankinnskudd / trekk på konsernkonto
 
274 870
1 190 694
53 737
184 636
30 896
238 910
-1 424 003
Øvrige eiendeler
 
275 473
29 211
1 235
144 604
25 300
47 889
27 234
Sum eiendeler
 
24 493 214
10 847 074
5 039 992
2 366 638
2 283 400
1 591 591
2 364 520
NOTE 4
INNTEKTER FRA FINANSIELLE INVESTERINGER
 
           
Beløp i NOK 1 000
 
Utbytter og konsernbidrag fra finansielle investeringer *)
Urealiserte verdiendringer på finansielle investeringer
Netto gevinster ved salg av finansielle investeringer
Sum
           
Investeringer i datterselskaper
 
765 179
-1 904 662
 
-1 139 483
Noterte aksjer og andeler
 
156 786
- 414 465
972 475
714 795
Unoterte aksjer og andeler
 
 
- 46 840
13 517
- 33 322
Hedgefond
 
28 869
749 608
389 638
1 168 115
Sum 2014
 
950 834
-1 616 359
1 375 630
710 105
           
Beløp i NOK 1 000
 
Utbytter og konsernbidrag fra finansielle investeringer *)
Urealiserte verdiendringer på finansielle investeringer
Netto gevinster ved salg av finansielle investeringer
Sum
           
Investeringer i datterselskaper
 
152 627
2 473 235
 
2 625 863
Noterte aksjer og andeler
 
110 698
1 091 666
352 266
1 554 631
Unoterte aksjer og andeler
 
1 491
408 887
42 158
452 536
Hedgefond
 
6 764
833 463
163 319
1 003 546
Renteinvesteringer
 
- 3 160
- 19 540
32 746
10 047
Sum 2013
 
268 421
4 787 712
590 490
5 646 622
           
*) Utdelinger fra fondsinvesteringer bokføres hovedsakelig mot kostpris på investeringene, og resultatføres ikke.
           
NOTE 5
FINANSIELLE INSTRUMENTER OG BRUK AV VIRKELIG VERDI
FINANSIELLE INSTRUMENTER OG BRUK AV VIRKELIG VERDI
                 
Ferds prinsipper ved måling til virkelig verdi, generelt
Ferd benytter den verdsettelsesmetode som ansees å gi det mest representative estimatet på en antatt salgsverdi. Et slikt salg forutsettes gjennomført i en velordnet transaksjon på balansedagen. Dette innebærer at for alle eiendeler der det finnes observerbar markedsinformasjon, eller der det nylig er gjennomført en transaksjon, benyttes disse kurser (markedsmetoden). Når en kurs for en identisk eiendel ikke er observerbar, beregnes virkelig verdi ved hjelp av en annen verdsettingsmetode. Ved verdsettingen benytter Ferd relevante og observerbare data i størst mulig grad.
                 
For alle investeringer der verdien fastsettes ved bruk av en annen verdsettingsmetode enn markedsmetoden, gjøres det analyser av endringen i verdi fra periode til periode. Det gjennomføres grundige analyser på flere nivåer, både av overordnet i forretningsområdet, av Ferds konsernledelse og til slutt av Ferds styre. Det utarbeides sensitivitetsanalyser for de mest sentrale og kritiske inndata i verdsettingsmodellen, og i enkelte tilfeller foretas kontrollberegninger av verdsettelsen ved bruk av alternative verdsettingsmetoder for å bekrefte den beregnede verdi.
                 
Ferd er konsekvent i bruken av verdsettingsmetode, og endrer normalt ikke prinsippene for verdsettelsen. Endring av prinsipper vil gi lav pålitelighet i rapporteringen og svekket sammenlignbarhet fra periode til periode. Prinsipp for verdsettelse og bruk av verdsettingsmetode fastsettes for investeringen før den gjennomføres og endres kun unntaksvis og bare dersom endringen fører til en måling som under omstendighetene er mer representativ for virkelig verdi
                 
Verdsettelsesmetoder
Verdien av datterselskaper er fastsatt ved ta utgangspunkt i selskapenes bokførte egenkapital og justere for ikke bokførte verdiendringer. Underliggende investeringer verdsettes etter samme prinsipper som investeringer eid direkte i Ferd AS, som beskrevet nedenfor.
                 
Investeringer i børsnoterte aksjer verdsettes ved bruk av markedsmetoden. Børskurs for siste gjennomførte transaksjon på markedsplassen legges til grunn.
                 
Investeringer i unoterte aksjer som blir forvaltet internt, verdsettes normalt basert på en inntjeningsmultippel. Ved beregning av verdi (Enterprise Value - EV) benyttes for eksempel EV / EBITDA, EV / EBITA, EV / EBIT og EV / (EBITDA - CAPEX). Ferd innhenter relevante multipler for sammenlignbare selskaper. Multiplene for porteføljeselskapene justeres dersom forutsetningene ikke er like med peer group. Slike forutsetninger kan bestå av kontrollpremie, likviditetsrabatt, vekstforutsetninger, marginer eller tilsvarende. Selskapets resultat som benyttes i verdsettelsen normaliseres for engangseffekter. Til slutt beregnes egenkapitalverdi ved å gjøre fradrag for netto rentebærende gjeld. Dersom det har skjedd en uavhengig transaksjon i verdipapiret, benyttes denne normalt som grunnlag for vår verdsettelse.
                 
Verdsettelse av investeringer i eksternt forvaltede private equity- og hedgefond er basert på rapportert verdi fra fondene (NAV). Ferd gjør en kritisk vurdering av om rapportert NAV kan legges til grunn.
                 
Special Investments har kjøpt hedgefond i annenhåndsmarkedet, ofte med en betydelig rabatt i forhold til rapportert verdi fra fondene (NAV). Ved måling av disse hedgefondene innhentes anslag fra flere eksterne meglere for å vurdere hvilken rabatt disse hedgefondene omsettes til, sammenlignet med siste rapporterte NAV. Ferd gjør en vurdering av megleranslagene, anslår beste estimat for rabatt og benytter dette estimatet ved verdsettelse av hedgefondene.
                 
Utleieeiendommer er verdsatt ved diskontering av fremtidige forventede kontantstrømmer. Verdien av eiendommer som inngår i byggeprosjekter vurderes løpende til antatt salgsverdi. Verdien oppnår ofte et skifte ved oppnådde milepæler. Periodevis sammenlignes våre beregnede verdier mot uavhengige takster.
                 
Nedenfor følger en oversikt over bokført verdi og virkelig verdi av selskapets finansielle instrumenter samt hvordan disse er behandlet i regnskapet. Tabellen er utgangspunkt for den videre informasjonen om selskapets finansielle risiko og henviser til påfølgende noter.
                 
       
Finansielle instrumenter målt til virkelig verdi over resultatet
Finansielle instrumenter målt til amortisert kost
   
Beløp i NOK 1 000
   
Utlån og fordringer
Finansiell forpliktelse
SUM
Virkelig
verdi
   
Anleggsmidler
               
Investeringer i datterselskaper
     
10 824 395
   
10 824 395
10 824 395
Andre langsiktige fordringer
       
841
 
841
841
Sum 2014
     
10 824 395
841
 
10 825 236
10 825 236
Sum 2013
     
11 403 639
42 663
 
11 446 302
11 446 302
                 
Omløpsmidler
               
Kortsiktige fordringer mot selskap i samme konsern
 
724 687
 
724 687
724 687
Andre kortsiktige fordringer
     
34 964
765 884
 
800 849
800 849
Noterte aksjer og andeler
     
6 622 552
   
6 622 552
6 622 552
Unoterte aksjer og andeler
     
2 215 184
   
2 215 184
2 215 184
Hedgefond
     
4 629 081
   
4 629 081
4 629 081
Bankinnskudd
       
371 542
 
371 542
371 542
Sum 2014
     
13 501 782
1 862 113
 
15 363 895
15 363 895
Sum 2013
     
12 539 232
499 598
 
13 038 830
13 038 830
                 
Kortsiktig gjeld
               
Kortsiktig rentebærende gjeld
         
500 000
500 000
500 000
Leverandørgjeld
         
1 611
1 611
1 611
Offentlige avgifter
         
6 926
6 926
6 926
Gjeld til selskap i samme konsern
       
909 732
909 732
909 732
Annen kortsiktig gjeld
     
3 079
 
20 782
23 862
23 862
Sum 2014
     
3 079
 
1 439 052
1 442 132
1 442 132
Sum 2013
         
196 153
196 153
196 153
                 
Virkelig verdi hierarki - Finansielle eiendeler og forpliktelser
Ferd inndeler eiendeler og forpliktelser målt til virkelig verdi i balansen i et hierarki basert på grunnlaget for verdsettelsen. Hierarkiet har følgende nivåer:
                 
Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler uten justeringer. Et aktivt marked kjennetegnes ved at det gjøres transaksjoner i markedet i verdipapiret med tilstrekkelig hyppighet og volum. Prisinformasjonen skal være løpende oppdatert og representere forventet salgsvederlag. Kun børsnoterte aksjer blir vurdert som nivå 1 investeringer.
                 
Nivå 2: På nivå 2 klassifiseres investeringer hvor det finnes noterte priser, men markedene tilfredsstiller ikke kravene for å regnes som aktive. I tillegg vurderes investeringer hvor verdsettelsen i sin helhet kan avledes fra verdien av andre noterte priser, herunder verdi på underliggende verdipapirer, rentenivå, valutakurs eller lignende. Finansielle derivater som renteswaper og valutaterminer vurderes også som nivå 2 investeringer. Ferds hedgefondportefølje vurderes å tilfredsstille kravene til nivå 2. Disse fondene består av sammensatte porteføljer av aksjer, rentepapirer, råvarer og andre omsettelige derivater. For slike fond rapporteres verdi (NAV) løpende og den rapporterte NAV benyttes ved transaksjoner i fondet.
                 
Nivå 3: Alle Ferds øvrige investeringer vurderes på nivå 3. Dette gjelder investeringer der all informasjon eller deler av informasjonen om verdi ikke kan observeres i markedet. Ferd benytter også verdsettelsesmodeller for investeringer der aksjen har liten eller ingen omsetning. Verdipapirer som verdsettes basert på noterte priser eller rapportert verdi (NAV), men hvor det må gjøres vesentlige justeringer vurderes også på nivå 3. For Ferd gjelder dette private equity investeringer og fondsinvesteringer gjort av Special Investments der rapportert NAV må justeres for rabatter. En avstemming i bevegelsen av eiendelene på nivå 3 er vist i en egen tabell.
                 
Ferd allokerer hver enkelt investering til sitt respektive nivå i hierarkiet ved anskaffelse. Overføringer fra et nivå til et annet skjer kun unntaksvis og utelukkende dersom det er skjedd endringer av betydning for nivåinndelingen ved den finansielle eiendelen. Dette kan skje eksempelvis ved at en unotert aksje har blitt børsnotert eller tilsvarende. En overføring mellom nivåene vil i så tilfelle gjøres når Ferd er blitt kjent med endringen.
                 
Tabellen viser hvilket nivå i verdsettelseshierarkiet de ulike målemetodene for konsernets finansielle eiendeler målt til virkelig verdi vurderes å befinne seg:
Beløp i NOK 1 000
       
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sum 2014
Investeringer i datterselskaper
           
10 824 395
10 824 395
Andre kortsiktige fordringer
         
34 964
 
34 964
Noterte aksjer og andeler
       
6 622 552
   
6 622 552
Unoterte aksjer og andeler
         
 
2 215 184
2 215 184
Hedgefond
         
2 869 671
1 759 410
4 629 081
Annen kortsiktig gjeld
         
- 3 079
 
- 3 079
Sum 2014
       
6 622 552
2 901 556
14 798 989
24 323 097
                 
Beløp i NOK 1 000
       
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sum 2013
Investeringer i datterselskaper
           
11 403 639
11 403 639
Noterte aksjer og andeler
       
5 241 213
 
 
5 241 213
Unoterte aksjer og andeler
         
 
2 922 904
2 922 904
Hedgefond
       
 
2 360 531
2 001 380
4 361 911
Renteinvesteringer
       
 
13 205
 
13 205
Sum 2013
       
5 241 213
2 373 736
16 327 923
23 942 871
                 
Avstemming av bevegelsen i eiendeler på nivå 3
Beløp i NOK 1 000
 
IB 01.01.14
Kjøp / emisjon
Salg og utbetalinger fra investeringer
Overføringer til og fra nivå 3
Urealiserte gevinster og tap, innregnet i resultatet
Gevinst og tap innregnet i resultatet
UB 31.12.14
Investeringer i datterselskaper
 
11 403 639
1 325 568
- 150
 
-1 904 662
 
10 824 395
Unoterte aksjer og andeler
 
2 922 904
153 471
- 647 684
 
- 93 388
- 120 119
2 215 184
Hedgefond
 
2 001 380
91 680
- 901 293
 
567 643
 
1 759 410
Sum
 
16 327 923
1 570 719
-1 549 127
 
-1 430 407
- 120 119
14 798 989
                 
Beløp i NOK 1 000
 
IB 01.01.13
Kjøp / emisjon
Salg og utbetalinger fra investeringer
Overføringer til og fra nivå 3
Urealiserte gevinster og tap, innregnet i resultatet
Gevinst og tap innregnet i resultatet
UB 31.12.13
Investeringer i datterselskaper
 
8 610 741
450 360
- 130 697
 
2 473 235
 
11 403 639
Unoterte aksjer og andeler
 
5 619 273
221 876
-3 364 254
 
409 528
36 481
2 922 904
Hedgefond
 
1 461 746
503 209
- 631 165
 
386 655
280 935
2 001 380
Sum
 
15 691 760
1 175 445
-4 126 116
 
3 269 418
317 416
16 327 923
                 
Oversikt over benyttede inndata og sensitivitetsanalyse
Nedenfor presenteres en oversikt over de mest sentrale forutsetninger benyttet ved måling av virkelig verdi av Ferds investeringer, allokert til nivå 3 i hierarkiet. Vi viser også hvor sensitive verdien av investeringene er for endringer i forutsetningene.
                 
Beløp i NOK 1 000
 
Balanseført verdi per 31.12.14
Benyttede og implisitte
EBITDA multipler
Verdi, dersom multippel reduseres med 10 prosent
Verdi, dersom multippel økes med 10 prosent
Benyttet diskonterings-rente
Verdi, dersom renten økes med 1 prosentpoeng
Verdi, dersom renten reduseres med 1 prosentpoeng
Investering i Ferd Eiendom AS 1)
 
2 130 528
     
7,5% - 9,0%
1 797 528
2 574 428
Øvrige investeringer i datterselskaper
 
8 693 867
7,4 - 10,7
7 387 867
9 999 867
     
Unoterte private equity fond 2)
 
969 759
7,2 - 13,0
822 402
1 117 116
     
Øvrige unoterte aksjer og andeler 2)
 
1 245 425
           
                 
Beløp i NOK 1 000
 
Balanseført verdi per 31.12.14
     
Estimerte rabatter ihht megler (intervall)
Verdi dersom rabatten økes med 10 prosent
Verdi dersom rabatten reduseres med 10 prosent
Hedgefond 3)
 
1 759 410
     
11 % - 80 %
1 574 997
1 898 598
                 
1) Ca 52 % av Ferd Eiendom AS' portefølje er utleieeiendommer og sensitive for endring i diskonteringsrente.
2) Ca 44 % av verdien av unoterte aksjer og andeler er sensitive for endring i multippel. De øvrige investeringene er verdsatt basert på rapportert NAV uten at Ferd har mulighet til å regne på senstiviteten, selv om multipler sannsynligvis er benyttet ved fastsettelsen av NAV.
3) Ca 72 % av hedgefondene på nivå 3 er sensitive for endring i rabatt. Disse investeringene er utelukkende gjort av forretningsområdet Special Investments.
NOTE 6
RISIKOSTYRING - INVESTERINGSAKTIVITETER
     
                   
Det har i perioden ikke vært vesentlige endringer knyttet til selskapets risikostyring.
 
                   
VERDIFALLSRISIKO OG ALLOKERING AV KAPITAL
 
Ferds allokering av kapitalen må være i tråd med eiers risikotoleranse. Et mål på denne risikotoleranse er hvor stort verdifall målt i kroner eller prosent eier aksepterer i tilfelle markedene Ferd er eksponert mot skulle oppleve kraftige og raske fall. Ferds totalportefølje skal normalt ha maksimalt 35 prosent verdifallsrisiko. Verdifallsrisikoen legger føringer på hvor stor andel av egenkapitalen som kan være investert i aktiva med høy risiko for verdifall. Dette måles og følges opp ved hjelp av stresstester. Tapsrisikoen blir vurdert som et mulig samlet verdifall uttrykt i kroner og som prosent av egenkapitalen. Ferds langsiktighet gjør at eier kan akseptere store svingninger i verdijustert egenkapital.
 
                   
KATEGORIER AV FINANSIELL RISIKO
 
Likviditetsrisiko
 
Ferd har et sterkt fokus på likviditet. Ferd legger til grunn at avkastningen fra finansielle investeringer skal bidra til å dekke løpende renteutgifter.  Det er derfor viktig at Ferds balanse er likvid og at muligheten til å realisere aktiva samsvarer godt med løpetiden på gjelden. Ferd stiller krav om at under normale markedsforhold skal minst 4 milliarder kroner av de finansielle investeringene bestå av aktiva som kan realiseres i løpet av et kvartal.  Dette ivaretas først og fremst gjennom investeringer i børsnoterte aksjer og hedgefond. Forøvrig henvises til informasjon om Ferds lånefasiliteter, herunder oversikt over forfallsstruktur på gjelden i note 16.
 
                   
Valutarisiko
 
Ferd har et bevisst forhold til valutaeksponering. Vi legger til grunn at Ferd alltid vil ha en viss andel av egenkapitalen investert i euro, amerikanske dollar og svenske kroner, og sikrer derfor normalt ikke valutaeksponering til norske kroner. Dersom eksponeringen i en valuta er vurdert som for høy eller lav reguleres valutaeksponeringen gjennom å ha lån på morselskapsnivå i den respektive valuta, eller ved bruk av derivater.
 
                   
Ferd har følgende utestående valutaderivater på morselskapsnivå per 31.12.14:
 
         
Valutakjøp
Valutasalg
 
Beløp i NOK 1 000
       
Valuta
Beløp
Valuta
Beløp
 
         
NOK
2 992 335
USD
- 400 000
 
         
NOK
1 831 789
EUR
- 200 000
 
                   
SENSITIVITETSANALYSE, VERDIFALLSRISIKO INVESTERINGSVIRKSOMHET
 
Stresstesten er basert på en inndeling av Ferds egenkapital i ulike aktivaklasser, som utsettes for verdifall som følger:
- Norske aksjemarkedet faller 30 prosent
 
- Internasjonale aksjemarkeder faller 20 prosent
 
- Eiendom faller 10 prosent
 
- Kronekursen styrkes 10 prosent
 
                   
For å nyansere beregningene gjøres det en vurdering av om Ferds investeringer antas å falle mer eller mindre enn markedet. Det legges for eksempel til grunn at de unoterte investeringene i et stresstestscenario har et verdifall på 1,0- 1,3 ganger det norske aksjemarkedet.
 
                   
Beløp i NOK 1 000
           
2014
2013
 
Kursrisiko: Norske aksjer faller 30 %
           
-4 200 000
-4 500 000
 
Kursrisiko: Internasjonale aksjer faller 20 %
           
-1 700 000
-1 600 000
 
Kursrisiko: Eiendom faller 10 %
           
- 300 000
- 200 000
 
Valutarisiko: Kronekursen styrkes med 10 %
           
-1 100 000
-1 100 000
 
Sum verdifall i verdijustert egenkapital
           
-7 300 000
-7 400 000
 
                   
Verdifall i % av verdijustert egenkapital
           
30%
31%
 
NOTE 7
AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAPER MED EIERANDEL OVER 10 %
     
 
Forretningskontor  
Eierandel
Datterselskap
   
Elopak AS
Røyken
100,0 %
FC Well Invest AS
Bærum
100,0 %
FC-Invest AS
Bærum
100,0 %
Ferd Aibel Holding AS
Bærum
100,0 %
1912 Top Holding AS
Bærum
100,0 %
Ferd Eiendom AS
Bærum
100,0 %
Ferd Malta Holdings Ltd
Malta
100,0 %
Ferd MG Holding AS
Bærum
100,0 %
Ferd Sosiale Entreprenører AS
Bærum
100,0 %
Norse Crown Company Ltd. AS
Bærum
100,0 %
Swix Sport AS
Oslo
100,0 %
     
Anleggsaksjer og -andeler > 10 % eierandel
   
Herkules Capital I AS
 
40,0 %
     
Omløpsaksjer og andeler > 10 % eierandel
   
Energy Ventures AS
 
31,8 %
Energy Ventures IS
 
19,1 %
Energy Ventures II AS
 
26,0 %
Energy Ventures II KS
 
22,1 %
Energy Ventures III AS
 
25,0 %
Energy Ventures III GP LP
 
25,0 %
Energy Ventures III LP
 
18,7 %
Herkules Private Equity Fund I (LP-I) Limited
 
76,1 %
Herkules Private Equity Fund II (LP-I) Limited
 
74,5 %
Herkules Private Equity Fund III (LP-I) Limited
 
25,1 %
Intera Fund I
 
12,0 %
Marical Inc
 
22,4 %
NMI AS
 
12,5 %
NMI Fund III
 
31,3 %
NMI Global
 
12,5 %
NMI Frontier
 
12,5 %
NRP Fleetfinance IV D.I.S
 
20,0 %
Petroleum Geo-Services ASA
 
10,1 %
SPV Herkules II LP
 
81,5 %
NOTE 8
SKATTER
 
     
Beløp i NOK 1 000
2014
2013
Skattekostnad består av
   
Betalbar inntektsskatt
43 884
 
Endring i utsatt skatt
95 395
146 737
Skatt relatert til tidligere år
765
31 736
Skatteeffekt av netto avgitt konsernbidrag
112 683
 
Skattekostnad
252 727
178 473
     
Betalbar skatt i balansen
   
Beløp i NOK 1 000
2014
2013
Årets betalbare skatt
43 884
 
Betalbar skatt fra tidligere år
2 457
32 228
Betalbar skatt i balansen
46 341
32 228
     
Avstemming fra nominell til effektiv skattesats
   
Beløp i NOK 1 000
2014
2013
     
Resultat før skattekostnad
787 492
5 164 811
Forventet skattekostnad etter nominell skattesats (27 %)
212 623
1 446 147
Ikke skattepliktige gevinster/tap og utdelinger på verdipapirer
- 438 059
- 187 854
Urealiserte verdiendringer på verdipapirer
580 273
-1 112 420
Justering av skatt tidligere perioder
765
31 736
Effekt av endring i skattesats
 
- 4 743
Justering av utsatt skatt tidligere perioder *)
- 106 804
 
Skatteeffekten av andre permanente forskjeller
3 929
5 607
Skattekostnad
252 727
178 473
Effektiv skattesats
32,1 %
3,5 %
 
 
 
Utsatt skatt
   
Beløp i NOK 1 000
2014
2013
Fordringer
- 9 213
- 6 791
Aksjer og andeler
384 636
200 624
Varige driftsmidler
4 343
5 197
Avsetninger
4 583
 
Netto pensjoner
- 6 658
- 5 556
Fremførbart underskudd *)
- 154 563
- 65 420
Balanseført verdi 31.12, utsatt skatteforpliktelse
223 128
128 054
     
Endring i netto balanseført utsatt skatt
   
Beløp i NOK 1 000
2014
2013
Balanseført verdi 1.1.
128 054
- 20 320
Resultatført i perioden
95 395
146 737
Innfusjonert (se note 19)
 
- 1 048
Skatt ført mot totalresultatet (estimatavvik, pensjoner)
- 321
2 685
Balanseført verdi 31.12
223 128
128 054
     
*) Som følge av endret rettstilstand for suksesshonorar (carried interest) i PE-fond endres Ferds skattegrunnlag fra slike investeringer. Beskatningen for perioden tilbake til 2007 vil bli endret med økt fradrag som resultat. Dette økte fradraget blir først hensyntatt i skattegrunnlaget når Ferd får endelig vedtak fra skattemyndighetene.
NOTE 9
LØNNSKOSTNADER OG GODTGJØRELSER
         
Beløp i NOK 1 000
   
2014
2013
Lønn
   
46 508
107 099
Sosiale avgifter
   
17 717
17 464
Pensjonskostnader (se note 15)
   
6 733
- 25 478
Andre ytelser
   
3 457
2 227
Sum
   
74 415
101 312
         
Gjennomsnittlig antall årsverk
   
38
39
         
Lønn og honorarer til konsernsjef
       
         
Beløp i NOK 1 000
Lønn
Bonus
Naturalytelser
Pensjon
John Giverholt
3 300
3 276
186
1 062
         
Konsernsjefens bonusordning er begrenset oppad til 6,0 mill. Bonus er basert på oppnådde resultater i konsernet.
         
Konsernsjefen omfattes av Ferds kollektive pensjonsordninger for lønn under 12 G og oppebærer med det rett til en innskuddsordning. Konsernsjefen har dessuten en ytelsesordning for pensjonsgrunnlaget som er høyere enn 12 G men oppad begrenset til ca 2,2 mill, samt en førtidspensjonsordning som gir mulighet til å fratre ved oppnådd 65 års alder.
         
Konsernsjefen har rett til 9 måneders etterlønn dersom han må fratre sin stilling.
         
Honorarer til styret
Det er ikke utbetalt særskilt honorar for styreverv i Ferd AS.
NOTE 10
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
         
Beløp i NOK 1 000
 
2014
 
2013
Leie av bygninger o.l.
 
6 159
 
5 850
Honorarer til advokater, konsulenter og revisor
 
25 045
 
29 374
Reisekostnader
 
1 876
 
1 635
Tap og endring i nedskrivning på fordringer
 
26 035
 
13 444
Andre kostnader
 
17 932
 
24 151
Sum
 
77 046
 
74 455
NOTE 11
KOSTNADSFØRTE HONORAR TIL REVISORER
     
Oversikt over honorar til selskapets revisor, revisjons- og rådgivningsselskapet Ernst & Young AS:
     
Beløp i NOK 1 000
2014
2013
Revisjonshonorar
1 140
1 111
Andre attestasjonstjenester
 
18
Andre tjenester utenfor revisjon
64
1 520
Sum
1 204
2 649
     
Andre tjenester utenfor revisjon er i hovedsak due diligence tjenester samt bistand til oversettelse av årsregnskap. Alle beløp er eks mva.
NOTE 12
VARIGE DRIFTSMIDLER
   
           
2014
         
Beløp i NOK 1 000
Bygninger og tomter
 
Driftsløsøre og inventar
 
Sum
Anskaffelseskost 1.1.
3 118
 
19 902
 
23 020
Tilgang
802
 
3 903
 
4 705
Avgang
   
- 3 058
 
- 3 058
Anskaffelseskost 31.12.
3 920
 
20 747
 
24 667
           
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
 
 
14 938
 
14 938
Årets avskrivninger
   
1 554
 
1 554
Avgang avskrivninger
   
- 1 928
 
- 1 928
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
 
 
14 564
 
14 564
           
Balanseført verdi 31.12.
3 920
 
6 183
 
10 103
           
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
-
 
4-10 år
   
Avskrivningsplan
   
Lineær
   
           
Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler
6 159
 
 
   
           
2013
         
Beløp i NOK 1 000
Bygninger og tomter
 
Driftsløsøre og inventar
 
Sum
Anskaffelseskost 1.1.
3 080
 
22 066
 
25 146
Tilgang
38
 
1 646
 
1 684
Avgang
 
 
- 3 810
 
- 3 810
Anskaffelseskost 31.12.
3 118
 
19 902
 
23 020
           
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
 
 
15 198
 
15 198
Årets avskrivninger
 
 
1 891
 
1 891
Avgang avskrivninger
 
 
- 2 151
 
- 2 151
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
 
 
14 938
 
14 938
           
Balanseført verdi 31.12.
3 118
 
4 964
 
8 082
           
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
-
 
4-10 år
   
Avskrivningsplan
   
Lineær
   
NOTE 13
BANKINNSKUDD
     
Blant balanseførte bankinnskudd inngår følgende bundne midler:
     
Beløp i NOK 1 000
2014
2013
Skattetrekkskonto
4 558
5 669
NOTE 14
AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
       
Aksjekapitalen i selskapet per 31.12.14 består av 183.267.630 aksjer med pålydende NOK 1,-.
       
Eierstruktur
     
 
Aksjonærene i selskapet per 31.12.14 var:  
Antall aksjer
Eierandel
Ferd Holding AS
 
183 267 630
100,00%
       
Ferd AS er datterselskap av Ferd Holding AS som igjen er datterselskap av Ferd JHA AS. Ferd deler forretningskontor med Ferd Holding AS og Ferd JHA AS på Lysaker i Bærum. For konsernregnskapet til Ferd JHA AS, ta kontakt med Ferd.
       
Aksjer eid indirekte av daglig leder og styremedlemmer i Ferd AS:
Rolle
Stemmeandel
Eierandel
Johan H. Andresen
Styrets leder
69,94%
15,20%
       
Barna til Johan H. Andresen eier 84,8 % av Ferd AS indirekte gjennom aksjeeie i Ferd Holding AS.
NOTE 15
PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER
     
                 
FERDS PENSJONSORDNINGER
 
Ferd har etablert pensjonsordninger i samsvar med norske lovkrav. De ansatte deltar i en innskuddsbasert pensjonsordning for lønn under 12G.
 
                 
For lønn over 12 G har Ferd etablert en pensjonsordning som innebærer at de ansatte opptjener en pensjonsrettighet hvert år. Samtidig med etableringen ble ordningen lukket for nyansatte. Rettigheten består av en andel av lønnen over 12 G, samt en avkastningskomponent som avhenger av den ansattes valgte risikoprofil. Pensjonsordningen har mange fellestrekk med en innskuddsordning, men ettersom Ferd ikke gjennomfører løpende utbetalinger til et fond, men har valgt å sitte med avkastningsrisikoen selv, skal ordningen regnskapsmessig klassifiseres som en ytelseseordning. Ferd har innregnet forpliktelsen som en pensjonsforpliktelse og kostnadsfører de løpende innskuddene og den løpende avkastningen etter hvert som de pådras. Forpliktelsen er ikke neddiskontert.
 
                 
Konsernledelsen har dessuten en førtidspensjonsordning som gir de anledning til å gå av fra fylte 65 år. Dette er også en ytelsesordning.
 
                 
Frem til og med 2013 har alle ansatte vært medlem av en ytelsesbasert pensjonsordning for lønn opp til 12 ganger Folketrygdens grunnbeløp (G). Ytelsesbaserte pensjonsordninger gir de ansatte rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser. Forpliktelsen er et estimat for fremtidige ytelser som ansatte har opptjent basert på antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ytelsene neddiskonteres til nåverdi og balanseført forpliktelse reduseres med virkelig verdi av pensjonsmidler for fondsbaserte pensjonsordninger. Endring i forutsetninger, medlemsbestand og avvik mellom estimert og faktisk lønnsøkning og avkastning på midler medfører aktuarielle gevinster og tap. Aktuarielle gevinster og tap innregnes i totalresultatet. Den ytelsesbaserte ordningen ble avsluttet 31.12.2013. Utstedelser av fripoliser er gjennomført i 2014. Effekten av planendringen er resultatført i 2013.
 
                 
Økonomiske forutsetninger per 31. desember
 
           
2014
2013
 
Diskonteringsrente
         
2,70%
3,30%
 
Forventet lønnsvekst
         
3,25%
3,75%
 
Fremtidig forventet pensjonsregulering
         
1,75%
1,75%
 
Forventet regulering av G
         
3,00%
3,50%
 
                 
YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER
 
Spesifikasjon av innregnet forpliktelse
 
Beløp i NOK 1 000
         
2014
2013
 
Nåverdi av ikke-fondsbaserte pensjonsforpliktelser
         
24 659
20 579
 
Nåverdi av helt eller delvis fondsbaserte pensjonsforpliktelser
         
 
62 716
 
Sum nåverdi av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser
         
24 659
83 295
 
Virkelig verdi av pensjonsmidler
         
 
62 716
 
Sum ytelsesbasert forpliktelse som er innregnet i balansen
         
24 659
20 579
 
                 
Bevegelse i forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger
 
Beløp i NOK 1 000
         
2014
2013
 
Forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger per 01.01
         
83 295
130 590
 
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
         
2 004
10 326
 
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
         
1 257
4 361
 
Estimatavvik på pensjonsforpliktelsen
         
1 190
- 13 054
 
Planendringer
           
- 35 855
 
Utbetalte ytelser
         
- 63 087
- 13 073
 
Forpliktelser for ytelsesbaserte pensjonsordninger per 31.12.
         
24 659
83 295
 
                 
Bevegelse i virkelig verdi på pensjonsmidler for ytelsesbaserte pensjonsordninger
 
Beløp i NOK 1 000
         
2014
2013
 
Virkelig verdi på pensjonsmidler per 01.01.
         
62 716
60 920
 
Forventet avkastning på pensjonsmidler
           
1 303
 
Estimatavvik på pensjonsmidlene
           
- 3 464
 
Bidrag fra arbeidsgiver
           
7 433
 
Administrasjonskostnader
           
- 51
 
Utbetalte ytelser
         
- 62 716
- 3 425
 
Virkelig verdi på pensjonsmidler per 31.12.
         
 
62 716
 
                 
Pensjonsmidler innbefatter følgende
 
Beløp i NOK 1 000
         
2014
2013
 
Egenkapitalinstrumenter
           
9 059
 
Statsobligasjoner
           
7 058
 
Bedriftsobligasjoner
           
12 687
 
Andre gjeldsinstrumenter, herunder strukturert gjeld
           
25 340
 
Eiendomsinvesteringer
           
7 191
 
Bankinnskudd
           
1 381
 
Sum pensjonsmidler
         
 
62 716
 
                 
Estimatavvik innregnet i totalresultat
 
Beløp i NOK 1 000
         
2014
2013
 
Årets estimatavvik på pensjonsforpliktelsen (ytelsesbaserte ordninger)
         
- 1 190
13 054
 
Årets estimatavvik på pensjonsmidler (ytelsesbaserte ordninger)
         
 
- 3 464
 
Netto resultatført estimatavvik for ytelsesbaserte ordninger
         
- 1 190
9 590
 
                 
Pensjonskostnad innregnet i resultatregnskap
 
Beløp i NOK 1 000
         
2014
2013
 
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
         
2 004
10 326
 
Planendringer
         
 
- 35 855
 
Administrasjonskostnader
         
 
51
 
Pensjonskostnad på innskuddsordninger
         
4 729
   
Sum pensjonskostnader innregnet i resultatregnskapet som lønnskostnader
         
6 733
- 25 478
 
                 
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
         
1 257
4 361
 
Forventet avkastning på pensjonsmidler
         
 
- 1 303
 
Sum pensjonskostnader innregnet i resultatregnskapet som rentekostnader
         
1 257
3 058
 
NOTE 16
KORTSIKTIG RENTEBÆRENDE GJELD
     
Kortsiktig rentebærende gjeld fordelt på valuta
Beløp i NOK 1 000
Lånebeløp i NOK 2014
Lånebeløp i NOK 2013
NOK
500 000
-
USD
-
-
EUR
-
-
Kortsiktig rentebærende gjeld 31.12 til pålydende
500 000
-
Aktiverte opptrekkskostnader
-16 975
 
Balanseført verdi 31.12.
483 025
-
     
Ferd har en samlet lånefasilitet på 6 milliarder NOK. Opptrekkskostnader knyttet til fasiliteten er periodisert over løpetiden.
NOTE 17
TRANSAKSJONER OG MELLOMVÆRENDER MED SELSKAP I SAMME KONSERN
       
Ferd AS har følgende utlån og mellomværender mot andre foretak i samme konsern:
       
Beløp i NOK 1 000
2014
 
2013
Fordringer
     
Kortsiktige fordringer mot foretak i samme konsern
724 687
 
66 907
Sum fordringer
724 687
 
66 907
       
Gjeld
     
Kortsiktig gjeld til foretak i samme konsern
909 732
 
83 064
Sum gjeld
909 732
 
83 064
       
Alle konserninterne mellomværender forrentes med 6 mnd NIBOR + 1,5%-poeng.
Langsiktige lån forrentes til antatte markedsbetingelser.
       
Beløp i NOK 1 000
2014
 
2013
Tjenester fakturert til konsernselskaper
     
Stabstjenester
8 847
 
8 169
Eiendomsforvaltning
16 174
 
10 628
Sum inntekter
25 022
 
18 798
       
Renter på konserninterne lån og mellomværender
     
Renteinntekt
6 582
 
47 576
Rentekostnader
- 1 269
   
Netto renteinntekter
5 313
 
47 576
NOTE 18
BETINGEDE OG IKKE BALANSEFØRTE FORPLIKTELSER
     
Garantiansvar og ikke balanseførte forpliktelser
Beløp i NOK 1 000
2014
2013
Forpliktelser til å yte egenkapitalinnskudd i datterforetak og andre foretak
343 500
 
Ikke utbetalt, men kommittert kapital til fondsinvesteringer
620 401
748 054
Sum
963 901
748 054
     
Betingede forpliktelser og tvister
Ferd AS er ikke part i noen rettssaker for tiden.
     
Hendelser etter balansedagen
Ferd AS har etter balansedagen avgitt ytterligere garantier overfor tredjepart for inntil 350 MNOK. Garantien kan bli gjort gjeldende dersom den Ferd har garantert for ikke oppfyller sine leveringsforpliktelser. Garantien har en varighet på inntil fire år.
NOTE 19
FUSJON
           
               
Ferd AS har per 29.8.13 innfusjonert de heleide datterselskapene Ferd Capital Partners AS, Det Oversøiske Compagnie og Kapole II AS. Fusjonen er gjennomført etter reglene om forenklet mor-datterfusjon i Aksjeloven, og det er ikke utstedt vederlag. Som følge av at overdragende selskap var heleid datterselskap av overtakende, er fusjonen regnskapsført etter reglene om konsernkontinuitet.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2015 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS