2014 Årsrapport

NOTE 9
LØNNSKOSTNADER OG GODTGJØRELSER
         
Beløp i NOK 1 000
   
2014
2013
Lønn
   
46 508
107 099
Sosiale avgifter
   
17 717
17 464
Pensjonskostnader (se note 15)
   
6 733
- 25 478
Andre ytelser
   
3 457
2 227
Sum
   
74 415
101 312
         
Gjennomsnittlig antall årsverk
   
38
39
         
Lønn og honorarer til konsernsjef
       
         
Beløp i NOK 1 000
Lønn
Bonus
Naturalytelser
Pensjon
John Giverholt
3 300
3 276
186
1 062
         
Konsernsjefens bonusordning er begrenset oppad til 6,0 mill. Bonus er basert på oppnådde resultater i konsernet.
         
Konsernsjefen omfattes av Ferds kollektive pensjonsordninger for lønn under 12 G og oppebærer med det rett til en innskuddsordning. Konsernsjefen har dessuten en ytelsesordning for pensjonsgrunnlaget som er høyere enn 12 G men oppad begrenset til ca 2,2 mill, samt en førtidspensjonsordning som gir mulighet til å fratre ved oppnådd 65 års alder.
         
Konsernsjefen har rett til 9 måneders etterlønn dersom han må fratre sin stilling.
         
Honorarer til styret
Det er ikke utbetalt særskilt honorar for styreverv i Ferd AS.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2015 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS