2014 Årsrapport

NOTE 6
RISIKOSTYRING - INVESTERINGSAKTIVITETER
     
                   
Det har i perioden ikke vært vesentlige endringer knyttet til selskapets risikostyring.
 
                   
VERDIFALLSRISIKO OG ALLOKERING AV KAPITAL
 
Ferds allokering av kapitalen må være i tråd med eiers risikotoleranse. Et mål på denne risikotoleranse er hvor stort verdifall målt i kroner eller prosent eier aksepterer i tilfelle markedene Ferd er eksponert mot skulle oppleve kraftige og raske fall. Ferds totalportefølje skal normalt ha maksimalt 35 prosent verdifallsrisiko. Verdifallsrisikoen legger føringer på hvor stor andel av egenkapitalen som kan være investert i aktiva med høy risiko for verdifall. Dette måles og følges opp ved hjelp av stresstester. Tapsrisikoen blir vurdert som et mulig samlet verdifall uttrykt i kroner og som prosent av egenkapitalen. Ferds langsiktighet gjør at eier kan akseptere store svingninger i verdijustert egenkapital.
 
                   
KATEGORIER AV FINANSIELL RISIKO
 
Likviditetsrisiko
 
Ferd har et sterkt fokus på likviditet. Ferd legger til grunn at avkastningen fra finansielle investeringer skal bidra til å dekke løpende renteutgifter.  Det er derfor viktig at Ferds balanse er likvid og at muligheten til å realisere aktiva samsvarer godt med løpetiden på gjelden. Ferd stiller krav om at under normale markedsforhold skal minst 4 milliarder kroner av de finansielle investeringene bestå av aktiva som kan realiseres i løpet av et kvartal.  Dette ivaretas først og fremst gjennom investeringer i børsnoterte aksjer og hedgefond. Forøvrig henvises til informasjon om Ferds lånefasiliteter, herunder oversikt over forfallsstruktur på gjelden i note 16.
 
                   
Valutarisiko
 
Ferd har et bevisst forhold til valutaeksponering. Vi legger til grunn at Ferd alltid vil ha en viss andel av egenkapitalen investert i euro, amerikanske dollar og svenske kroner, og sikrer derfor normalt ikke valutaeksponering til norske kroner. Dersom eksponeringen i en valuta er vurdert som for høy eller lav reguleres valutaeksponeringen gjennom å ha lån på morselskapsnivå i den respektive valuta, eller ved bruk av derivater.
 
                   
Ferd har følgende utestående valutaderivater på morselskapsnivå per 31.12.14:
 
         
Valutakjøp
Valutasalg
 
Beløp i NOK 1 000
       
Valuta
Beløp
Valuta
Beløp
 
         
NOK
2 992 335
USD
- 400 000
 
         
NOK
1 831 789
EUR
- 200 000
 
                   
SENSITIVITETSANALYSE, VERDIFALLSRISIKO INVESTERINGSVIRKSOMHET
 
Stresstesten er basert på en inndeling av Ferds egenkapital i ulike aktivaklasser, som utsettes for verdifall som følger:
- Norske aksjemarkedet faller 30 prosent
 
- Internasjonale aksjemarkeder faller 20 prosent
 
- Eiendom faller 10 prosent
 
- Kronekursen styrkes 10 prosent
 
                   
For å nyansere beregningene gjøres det en vurdering av om Ferds investeringer antas å falle mer eller mindre enn markedet. Det legges for eksempel til grunn at de unoterte investeringene i et stresstestscenario har et verdifall på 1,0- 1,3 ganger det norske aksjemarkedet.
 
                   
Beløp i NOK 1 000
           
2014
2013
 
Kursrisiko: Norske aksjer faller 30 %
           
-4 200 000
-4 500 000
 
Kursrisiko: Internasjonale aksjer faller 20 %
           
-1 700 000
-1 600 000
 
Kursrisiko: Eiendom faller 10 %
           
- 300 000
- 200 000
 
Valutarisiko: Kronekursen styrkes med 10 %
           
-1 100 000
-1 100 000
 
Sum verdifall i verdijustert egenkapital
           
-7 300 000
-7 400 000
 
                   
Verdifall i % av verdijustert egenkapital
           
30%
31%
 

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2015 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS