2014 Årsrapport

NOTE 3
DRIFTSSEGMENTER
             
                   
Ferd avlegger segmentrapportering i samsvar med IFRS 8. Ferd er et investeringsselskap og selskapets ledelse fatter beslutninger, følger opp og evaluerer beslutningene basert på verdiutviklingen og virkelig verdi på selskapets investeringer. Ferd skiller mellom forretningsområdene basert på investeringstype / mandat, kapitalallokering, ressursallokering og risikovurdering. Ferd har følgende 5 forretningsområder:
                   
Ferd Capital er en aktiv og langsiktig investor i privateide og børsnoterte selskaper. Dette innebærer at Ferd Capital både vurderer når man skal investere eller selge, og arbeider aktivt med selskapene i eierperioden for å sikre en best mulig verdiutvikling. Ferd Capital utøver aktivt eierskap ved å samarbeide med selskapenes ledelse og gjennom styrearbeid. Ferd Capital forvalter konsernets langsiktige aktive egenkapitalinvesteringer:
- Elopak (100 prosent eierandel) er en av verdens ledende leverandører av emballasjesystemer for flytende næringsmidler. Med en organisasjon og samarbeidspartnere i mer enn 40 land, selges og markedsføres selskapets produkter i over 100 land.
 
- Aibel (49 prosent eierandel) er en ledende leverandør til internasjonal oppstrøms olje- og gassindustri med fokus på norsk sokkel. Selskapet står for drift, vedlikehold og modifikasjoner av offshore- og landbaserte anlegg, og leverer også komplette produksjons- og prosessanlegg.
 
- TeleComputing (96 prosent eierandel) er en ledende leverandør av IT-tjenester til små og mellomstore bedrifter i Norge og Sverige. Selskapet leverer nettbaserte applikasjoner og kundetilpassede drifts- og outsourcingtjenester.
 
- Interwell (58 prosent eierandel) er en ledende norsk leverandør av høytekonologiske brønnverktøy til den internasjonale olje - og gassindustrien. Selskapets viktigste marked er norsk kontinentalsokkel, men har i de senere årene etablert en tilstedeværelse i flere viktige markeder internasjonalt.
 
- Swix Sport (100 prosent eierandel) utvikler, produserer og markedsfører skismøring, staver, tilbehør og tekstiler til sport og aktiv fritid. Selskapet har en omfattende virksomhet i Norge og utlandet.
 
- Mestergruppen (95 prosent eierandel) er en ledende aktør i det norske byggevaremarkedet med fokus på den profesjonelle delen av markedet. Selskapets virksomhet omfatter salg av byggevarer, tomte- og prosjektutvikling og hus- og hyttekjeder.
 
- Servi (100 prosent eierandel). Servi utvikler og produserer kundespesifikke hydraulikksystemer, sylindre og ventiler til offshore, maritim og landbasert industri.
 
- Petroleum Geo-Services (10,1 prosent eierandel). Petroleum Geo-Services (PGS) leverer blant annet seismikk, elektromagnetiske tjenester og reservoaranalyser til oljeselskaper som driver offshorevirksomhet over hele verden.
 
                   
Ferd Invest investerer i hovedsak i børsnoterte nordiske aksjeselskaper. Ambisjonen er å slå en nordisk aksjeindeks, men investeringsteamet fokuserer ikke på allokeringer mellom land og sektorer eller innholdet i referanseindeksen (MSCI Nordic Mid Cap Index). Ferd Invest er utelukkende opptatt av selskapene de investerer i og utviklingen i disse.
                   
Ferd Special Investments (SI) har et vidt mandat til å gjøre investeringer, men har hittil hovedsakelig kjøpt hedgefondandeler i annenhåndsmarkedet. SI gjør investeringer der Ferd ser muligheter innenfor denne nisjen.
                   
Ferd Hedgefond foretar investeringer i ulike typer hedgefond som forvaltes av hedgefondmiljøer i utlandet. Målsetningen er å oppnå attraktiv risikojustert avkastning, både i absolutt forstand og relativt til hedgefondindeksen (HFRI FoF: Conservative Index).
                   
Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor med ansvar for konsernets eiendomssatsing. Utvikling skjer i hovedsak innenfor boligprosjekter, utvikling og bygging av nye kontorbygg og utvikling av lager/kombinasjonsbygg. Ferd Eiendom gjennomfører prosjekter alene eller i samarbeid med utvalgte partnere. Det gjøres også rene finansielle eiendomsinvesteringer.
                   
Øvrig virksomhet består hovedsakelig av investeringer i eksternt forvaltede private equity fond, som har mindre behov for løpende daglig oppfølging og derfor overvåkes av ledelsen. I Øvrig virksomhet inngår også enkelte finansielle instrumenter ledelsen kan benytte for å justere den samlede risikoeksponering. I tillegg inngår kostnader til selskapets ledelse, stab og internbank.
                   
Ferd Special Investments og Ferd Hedgefond er investert i USD. Valutaomregningseffekter på investeringene regnskapsføres på Øvrig virksomhet gjennom bruk av valutaderivater.
                 
Beløp i NOK 1 000
 
Ferd AS
Ferd Capital
Ferd Invest
Ferd Special Investments
Ferd Hedgefond
Ferd Eiendom
Øvrig virksomhet
Resultat 2014
               
Driftsinntekter
 
736 789
-1 265 018
665 319
144 695
96 213
274 100
821 480
Driftskostnader
 
- 153 015
- 49 929
- 8 734
- 6 553
- 8 293
- 20 323
- 59 183
Driftsresultat
 
583 775
-1 314 946
656 585
138 142
87 920
253 777
762 298
                 
Balanse 31.12.14
               
Investeringer i datterselskaper
 
10 824 395
8 614 104
 
37 582
 
2 130 528
42 181
Investeringer klassifisert som omløpsmidler
 
13 466 817
931 482
5 645 278
1 875 527
2 869 671
130
2 144 729
Bankinnskudd / trekk på konsernkonto
 
371 542
769 191
11 390
- 53 711
- 157 173
248 456
- 446 611
Øvrige eiendeler
 
1 536 480
2 334
3 903
383 210
146 557
138 795
861 681
Sum eiendeler
 
26 199 234
10 317 111
5 660 572
2 242 608
2 859 054
2 517 909
2 601 980
                 
Beløp i NOK 1 000
 
Ferd AS
Ferd Capital
Ferd Invest
Ferd Special Investments
Ferd Hedgefond
Ferd Eiendom
Øvrig virksomhet
Resultat 2013
               
Driftsinntekter
 
5 667 474
2 448 792
1 489 658
573 629
196 366
89 265
869 763
Driftskostnader
 
- 177 658
- 62 682
- 18 455
- 21 153
- 4 894
- 9 278
- 61 196
Driftsresultat
 
5 489 816
2 386 111
1 471 203
552 476
191 472
79 987
808 567
                 
Balanse 31.12.13
               
Investeringer i datterselskaper
 
11 403 639
9 468 879
 
44 547
 
1 304 661
585 551
Investeringer klassifisert som omløpsmidler
 
12 539 232
158 290
4 985 020
1 992 851
2 227 204
130
3 175 738
Bankinnskudd / trekk på konsernkonto
 
274 870
1 190 694
53 737
184 636
30 896
238 910
-1 424 003
Øvrige eiendeler
 
275 473
29 211
1 235
144 604
25 300
47 889
27 234
Sum eiendeler
 
24 493 214
10 847 074
5 039 992
2 366 638
2 283 400
1 591 591
2 364 520

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2015 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS