2014 Årsrapport

NOTE 18
BETINGEDE OG IKKE BALANSEFØRTE FORPLIKTELSER
     
Garantiansvar og ikke balanseførte forpliktelser
Beløp i NOK 1 000
2014
2013
Forpliktelser til å yte egenkapitalinnskudd i datterforetak og andre foretak
343 500
 
Ikke utbetalt, men kommittert kapital til fondsinvesteringer
620 401
748 054
Sum
963 901
748 054
     
Betingede forpliktelser og tvister
Ferd AS er ikke part i noen rettssaker for tiden.
     
Hendelser etter balansedagen
Ferd AS har etter balansedagen avgitt ytterligere garantier overfor tredjepart for inntil 350 MNOK. Garantien kan bli gjort gjeldende dersom den Ferd har garantert for ikke oppfyller sine leveringsforpliktelser. Garantien har en varighet på inntil fire år.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2015 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS