2014 Årsrapport

NOTE 4
INNTEKTER FRA FINANSIELLE INVESTERINGER
 
           
Beløp i NOK 1 000
 
Utbytter og konsernbidrag fra finansielle investeringer *)
Urealiserte verdiendringer på finansielle investeringer
Netto gevinster ved salg av finansielle investeringer
Sum
           
Investeringer i datterselskaper
 
765 179
-1 904 662
 
-1 139 483
Noterte aksjer og andeler
 
156 786
- 414 465
972 475
714 795
Unoterte aksjer og andeler
 
 
- 46 840
13 517
- 33 322
Hedgefond
 
28 869
749 608
389 638
1 168 115
Sum 2014
 
950 834
-1 616 359
1 375 630
710 105
           
Beløp i NOK 1 000
 
Utbytter og konsernbidrag fra finansielle investeringer *)
Urealiserte verdiendringer på finansielle investeringer
Netto gevinster ved salg av finansielle investeringer
Sum
           
Investeringer i datterselskaper
 
152 627
2 473 235
 
2 625 863
Noterte aksjer og andeler
 
110 698
1 091 666
352 266
1 554 631
Unoterte aksjer og andeler
 
1 491
408 887
42 158
452 536
Hedgefond
 
6 764
833 463
163 319
1 003 546
Renteinvesteringer
 
- 3 160
- 19 540
32 746
10 047
Sum 2013
 
268 421
4 787 712
590 490
5 646 622
           
*) Utdelinger fra fondsinvesteringer bokføres hovedsakelig mot kostpris på investeringene, og resultatføres ikke.
           

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2015 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS