2014 Årsrapport

NOTE 8
SKATTER
 
     
Beløp i NOK 1 000
2014
2013
Skattekostnad består av
   
Betalbar inntektsskatt
43 884
 
Endring i utsatt skatt
95 395
146 737
Skatt relatert til tidligere år
765
31 736
Skatteeffekt av netto avgitt konsernbidrag
112 683
 
Skattekostnad
252 727
178 473
     
Betalbar skatt i balansen
   
Beløp i NOK 1 000
2014
2013
Årets betalbare skatt
43 884
 
Betalbar skatt fra tidligere år
2 457
32 228
Betalbar skatt i balansen
46 341
32 228
     
Avstemming fra nominell til effektiv skattesats
   
Beløp i NOK 1 000
2014
2013
     
Resultat før skattekostnad
787 492
5 164 811
Forventet skattekostnad etter nominell skattesats (27 %)
212 623
1 446 147
Ikke skattepliktige gevinster/tap og utdelinger på verdipapirer
- 438 059
- 187 854
Urealiserte verdiendringer på verdipapirer
580 273
-1 112 420
Justering av skatt tidligere perioder
765
31 736
Effekt av endring i skattesats
 
- 4 743
Justering av utsatt skatt tidligere perioder *)
- 106 804
 
Skatteeffekten av andre permanente forskjeller
3 929
5 607
Skattekostnad
252 727
178 473
Effektiv skattesats
32,1 %
3,5 %
 
 
 
Utsatt skatt
   
Beløp i NOK 1 000
2014
2013
Fordringer
- 9 213
- 6 791
Aksjer og andeler
384 636
200 624
Varige driftsmidler
4 343
5 197
Avsetninger
4 583
 
Netto pensjoner
- 6 658
- 5 556
Fremførbart underskudd *)
- 154 563
- 65 420
Balanseført verdi 31.12, utsatt skatteforpliktelse
223 128
128 054
     
Endring i netto balanseført utsatt skatt
   
Beløp i NOK 1 000
2014
2013
Balanseført verdi 1.1.
128 054
- 20 320
Resultatført i perioden
95 395
146 737
Innfusjonert (se note 19)
 
- 1 048
Skatt ført mot totalresultatet (estimatavvik, pensjoner)
- 321
2 685
Balanseført verdi 31.12
223 128
128 054
     
*) Som følge av endret rettstilstand for suksesshonorar (carried interest) i PE-fond endres Ferds skattegrunnlag fra slike investeringer. Beskatningen for perioden tilbake til 2007 vil bli endret med økt fradrag som resultat. Dette økte fradraget blir først hensyntatt i skattegrunnlaget når Ferd får endelig vedtak fra skattemyndighetene.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2015 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS