2014 Årsrapport

NOTE 12
VARIGE DRIFTSMIDLER
   
           
2014
         
Beløp i NOK 1 000
Bygninger og tomter
 
Driftsløsøre og inventar
 
Sum
Anskaffelseskost 1.1.
3 118
 
19 902
 
23 020
Tilgang
802
 
3 903
 
4 705
Avgang
   
- 3 058
 
- 3 058
Anskaffelseskost 31.12.
3 920
 
20 747
 
24 667
           
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
 
 
14 938
 
14 938
Årets avskrivninger
   
1 554
 
1 554
Avgang avskrivninger
   
- 1 928
 
- 1 928
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
 
 
14 564
 
14 564
           
Balanseført verdi 31.12.
3 920
 
6 183
 
10 103
           
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
-
 
4-10 år
   
Avskrivningsplan
   
Lineær
   
           
Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler
6 159
 
 
   
           
2013
         
Beløp i NOK 1 000
Bygninger og tomter
 
Driftsløsøre og inventar
 
Sum
Anskaffelseskost 1.1.
3 080
 
22 066
 
25 146
Tilgang
38
 
1 646
 
1 684
Avgang
 
 
- 3 810
 
- 3 810
Anskaffelseskost 31.12.
3 118
 
19 902
 
23 020
           
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.
 
 
15 198
 
15 198
Årets avskrivninger
 
 
1 891
 
1 891
Avgang avskrivninger
 
 
- 2 151
 
- 2 151
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
 
 
14 938
 
14 938
           
Balanseført verdi 31.12.
3 118
 
4 964
 
8 082
           
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
-
 
4-10 år
   
Avskrivningsplan
   
Lineær
   

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2015 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS