2014 Årsrapport

NOTE 15
PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER
     
                 
FERDS PENSJONSORDNINGER
 
Ferd har etablert pensjonsordninger i samsvar med norske lovkrav. De ansatte deltar i en innskuddsbasert pensjonsordning for lønn under 12G.
 
                 
For lønn over 12 G har Ferd etablert en pensjonsordning som innebærer at de ansatte opptjener en pensjonsrettighet hvert år. Samtidig med etableringen ble ordningen lukket for nyansatte. Rettigheten består av en andel av lønnen over 12 G, samt en avkastningskomponent som avhenger av den ansattes valgte risikoprofil. Pensjonsordningen har mange fellestrekk med en innskuddsordning, men ettersom Ferd ikke gjennomfører løpende utbetalinger til et fond, men har valgt å sitte med avkastningsrisikoen selv, skal ordningen regnskapsmessig klassifiseres som en ytelseseordning. Ferd har innregnet forpliktelsen som en pensjonsforpliktelse og kostnadsfører de løpende innskuddene og den løpende avkastningen etter hvert som de pådras. Forpliktelsen er ikke neddiskontert.
 
                 
Konsernledelsen har dessuten en førtidspensjonsordning som gir de anledning til å gå av fra fylte 65 år. Dette er også en ytelsesordning.
 
                 
Frem til og med 2013 har alle ansatte vært medlem av en ytelsesbasert pensjonsordning for lønn opp til 12 ganger Folketrygdens grunnbeløp (G). Ytelsesbaserte pensjonsordninger gir de ansatte rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser. Forpliktelsen er et estimat for fremtidige ytelser som ansatte har opptjent basert på antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ytelsene neddiskonteres til nåverdi og balanseført forpliktelse reduseres med virkelig verdi av pensjonsmidler for fondsbaserte pensjonsordninger. Endring i forutsetninger, medlemsbestand og avvik mellom estimert og faktisk lønnsøkning og avkastning på midler medfører aktuarielle gevinster og tap. Aktuarielle gevinster og tap innregnes i totalresultatet. Den ytelsesbaserte ordningen ble avsluttet 31.12.2013. Utstedelser av fripoliser er gjennomført i 2014. Effekten av planendringen er resultatført i 2013.
 
                 
Økonomiske forutsetninger per 31. desember
 
           
2014
2013
 
Diskonteringsrente
         
2,70%
3,30%
 
Forventet lønnsvekst
         
3,25%
3,75%
 
Fremtidig forventet pensjonsregulering
         
1,75%
1,75%
 
Forventet regulering av G
         
3,00%
3,50%
 
                 
YTELSESBASERTE PENSJONSORDNINGER
 
Spesifikasjon av innregnet forpliktelse
 
Beløp i NOK 1 000
         
2014
2013
 
Nåverdi av ikke-fondsbaserte pensjonsforpliktelser
         
24 659
20 579
 
Nåverdi av helt eller delvis fondsbaserte pensjonsforpliktelser
         
 
62 716
 
Sum nåverdi av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser
         
24 659
83 295
 
Virkelig verdi av pensjonsmidler
         
 
62 716
 
Sum ytelsesbasert forpliktelse som er innregnet i balansen
         
24 659
20 579
 
                 
Bevegelse i forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger
 
Beløp i NOK 1 000
         
2014
2013
 
Forpliktelse for ytelsesbaserte pensjonsordninger per 01.01
         
83 295
130 590
 
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
         
2 004
10 326
 
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
         
1 257
4 361
 
Estimatavvik på pensjonsforpliktelsen
         
1 190
- 13 054
 
Planendringer
           
- 35 855
 
Utbetalte ytelser
         
- 63 087
- 13 073
 
Forpliktelser for ytelsesbaserte pensjonsordninger per 31.12.
         
24 659
83 295
 
                 
Bevegelse i virkelig verdi på pensjonsmidler for ytelsesbaserte pensjonsordninger
 
Beløp i NOK 1 000
         
2014
2013
 
Virkelig verdi på pensjonsmidler per 01.01.
         
62 716
60 920
 
Forventet avkastning på pensjonsmidler
           
1 303
 
Estimatavvik på pensjonsmidlene
           
- 3 464
 
Bidrag fra arbeidsgiver
           
7 433
 
Administrasjonskostnader
           
- 51
 
Utbetalte ytelser
         
- 62 716
- 3 425
 
Virkelig verdi på pensjonsmidler per 31.12.
         
 
62 716
 
                 
Pensjonsmidler innbefatter følgende
 
Beløp i NOK 1 000
         
2014
2013
 
Egenkapitalinstrumenter
           
9 059
 
Statsobligasjoner
           
7 058
 
Bedriftsobligasjoner
           
12 687
 
Andre gjeldsinstrumenter, herunder strukturert gjeld
           
25 340
 
Eiendomsinvesteringer
           
7 191
 
Bankinnskudd
           
1 381
 
Sum pensjonsmidler
         
 
62 716
 
                 
Estimatavvik innregnet i totalresultat
 
Beløp i NOK 1 000
         
2014
2013
 
Årets estimatavvik på pensjonsforpliktelsen (ytelsesbaserte ordninger)
         
- 1 190
13 054
 
Årets estimatavvik på pensjonsmidler (ytelsesbaserte ordninger)
         
 
- 3 464
 
Netto resultatført estimatavvik for ytelsesbaserte ordninger
         
- 1 190
9 590
 
                 
Pensjonskostnad innregnet i resultatregnskap
 
Beløp i NOK 1 000
         
2014
2013
 
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
         
2 004
10 326
 
Planendringer
         
 
- 35 855
 
Administrasjonskostnader
         
 
51
 
Pensjonskostnad på innskuddsordninger
         
4 729
   
Sum pensjonskostnader innregnet i resultatregnskapet som lønnskostnader
         
6 733
- 25 478
 
                 
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
         
1 257
4 361
 
Forventet avkastning på pensjonsmidler
         
 
- 1 303
 
Sum pensjonskostnader innregnet i resultatregnskapet som rentekostnader
         
1 257
3 058
 

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2015 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS