2014 Årsrapport

NOTE 17
TRANSAKSJONER OG MELLOMVÆRENDER MED SELSKAP I SAMME KONSERN
       
Ferd AS har følgende utlån og mellomværender mot andre foretak i samme konsern:
       
Beløp i NOK 1 000
2014
 
2013
Fordringer
     
Kortsiktige fordringer mot foretak i samme konsern
724 687
 
66 907
Sum fordringer
724 687
 
66 907
       
Gjeld
     
Kortsiktig gjeld til foretak i samme konsern
909 732
 
83 064
Sum gjeld
909 732
 
83 064
       
Alle konserninterne mellomværender forrentes med 6 mnd NIBOR + 1,5%-poeng.
Langsiktige lån forrentes til antatte markedsbetingelser.
       
Beløp i NOK 1 000
2014
 
2013
Tjenester fakturert til konsernselskaper
     
Stabstjenester
8 847
 
8 169
Eiendomsforvaltning
16 174
 
10 628
Sum inntekter
25 022
 
18 798
       
Renter på konserninterne lån og mellomværender
     
Renteinntekt
6 582
 
47 576
Rentekostnader
- 1 269
   
Netto renteinntekter
5 313
 
47 576

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2015 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS