2014 Årsrapport

Sosiale Entreprenører

Hovedresultater i 2014

  • Årlig konferanse med 350 deltakere
  • Verdiene som skapes i FSEs portefølje langt overgår de bedriftsøkonomiske resultatene – konstatert i rapport fra Vista Analyse
  • Nåverdien av å flytte en ungdom "fra utenfor arbeid til arbeid i 35 år” estimeres til NOK  11,6 millioner
  • Forandringsfabrikkens proffer bidrar til positiv endring sammen med Barnevernsansatte i 14 kommuner
  • Lyk-Z og døtre ferdigstiller sin nettbaserte plattform for ledertreningsprogram FROG Online Identity
  • Monsterbedriften har til nå revet 6500 bad
  • 275 000 barn har Trivselsleder på skolen i 2014
  • Forskerfabrikken har etter 10 år gått i pluss for første gang
  • Forskerfabrikken går i pluss etter å ha gjennomført 150 sommerskoler
  • InTempo har i 2014 168 barnehager på kundelisten

2014 var også året myndighetene for alvor viste oss interesse.

2014 oppsummert
2014 var året NOK 11,6 millioner ble måltallet for verdien av å få en ungdom ut av NAVkø og tilbake til utdanning eller jobb.  2014 var også året myndighetene for alvor viste oss interesse. Både Statsminister, Arbeidsminister og UD ba om møter. 2014 er året vi fylte 5.

Vi ser tilbake på fem års offisiell drift av Ferd Sosiale Entreprenører med glede og mye læring.  Vi har stor glede av det vi har vært med på.  I 1014 har vi 10 porteføljebedrifter med oss.  Denne porteføljen har bevist at de leverer verdier til samfunnet. Det kan du lese mer om i rapporten fra Vista Analyse (lenke) Vista Analyserapporten 2014 er utfyllende. Denne rapporten gir en vurdering av effekt og verdi av arbeidet utført av vår portefølje. Vi er glade for åpenheten våre entreprenører har vist i forbindelse med dette arbeidet. Gjennom dette arbeidet har vi blant annet fått nye felles måltall på verdien av å få unge tilbake til skole eller jobb. For hver eneste ungdom vi får tilbake i varig aktivitet tjener samfunnet 11,6 millioner kroner. Undringen vi føler går på hvorfor det er så vanskelig å få med flere til å investere på samme måte.

For hver eneste ungdom vi får tilbake i varig aktivitet tjener samfunnet 11,6 millioner kroner.

Markedet

For fem år siden var det tilnærmet ingen som visste hva sosialt entreprenørskap var i Norge. I forbindelse med 5-årsdagen i høst gjennomførte vi en InFact undersøkelse for å se om vi kunne finne ut noe om status på kjennskap og kunnskap til begrepet sosialt entreprenørskap. Litt over 30 % av de spurte kjenner til begrepet. Av disse svarer nesten 60% at Sosialt Entreprenørskap er "Nyskapende løsninger på samfunnsproblemer". Funnene i denne undersøkelsen viser også at Ferd Sosiale Entreprenører er best kjent hos menn over 65 år i Østlandsområdet. Det siste overrasker litt. Det samme gjør det faktum at de fleste har fått med seg hva dette er via media. Og ikke først og fremst sosiale medier som vi trodde var vår hovedarena.

I 2014 har vi tydelig merket den voksende interessen for feltet, også innenfor det offentlige. Vi har hatt dialog med Arbeidsminister, Kunnskapsminister, Kulturminister og UD. I tillegg fikk vi henvendelse fra Statsministeren som gjerne ville høre mer om feltet og fikk et flott besøk hos Forskerfabrikken som ble vist på NRK Super-nytt.  Vi er stolte av at vi blir spurt, og glade for at vi har erfaring nok til å kunne dele.


Porteføljen
Per 31.12 var vi aktivt involvert med ti sosiale entreprenører og har tro på at vi sammen skal skape både vekst i sosiale resultater og en bærekraftig økonomi i disse selskapene. I løpet av disse fem årene har vi investert i seksten selskaper. Fire av disse har nådd sitt mål om å bli så solide at de ikke lenger trenger støtten fra Ferd. Ett selskap måtte legge seg pent ned på grunn av endrede rammer fra det offentlige, mens to selskap har gått ut av porteføljen uten den store veksten men med fortsatt positiv aktivitet. Dette er en portefølje å være stolt av, og resultater vi mener også bekrefter at Ferds innsats gir god effekt.

Vi gleder oss spesielt over måloppnåelse for Forskerfabrikken som i 2014 har holdt over 150 sommerskoler i naturfag for 4000 barn og andre kurs for til sammen 14000 barn landet rundt. "Jeg angrer ikke et gram" uttalte en av deltagerne. For første gang på ti år hadde selskapet et økonomisk overskudd, som gir trygget for videre vekst og utvikling av nyskapende og inspirerende kurs. Fra nyttår ble de en av våre Alumni-bedrifter, og vi takker for et lærerikt og morsomt samarbeid i over 6 år. Vi kan varmt anbefale dem som samarbeidspartner, det gir synergier!

Trivselsleder når ut til over 1000 skoler i Norge, Danmark, Sverige og Island. Gründerne bak Trivselsleder har også etablert et nytt konsept som vi har stor tro på; Lærervikaren. Pøbelprosjektet får unge i arbeid på stadig nye steder, spesielt på Sør- og Østlandet. Kjør for livet leverer gode resultater der de har etablert motorklubbkveldene sine og møter stor interesse i Sverige. InTempo har fått 168 barnehager på BRAVO-kundelisten og har introdusert seg i Danmark.

Forandringsfabrikken feiret i 2014 sitt 10 års jubileum. De har gjennom sin metode fått frem viktige unge stemmer direkte til hjelpesystemene og har bidratt konkret til endring av Barnevernsloven. Nå er de i full gang med å endre måten Barnevernet jobber på, i tett samarbeid med tjenesten selv. "Jeg er ikke lenger en del av problemet, nå er jeg en del av løsningen, derfor er det så godt å være BarnevernsProff", sa Victoria fra scenen i Cinemateket under 10 års markeringen.

"Jeg er ikke lenger en del av problemet, nå er jeg en del av løsningen, derfor er det så godt å være BarnevernsProff".

Lyk-z og døtre har i 2014 ferdigstilt sin nettbaserte plattform for ledertreningsprogrammet FROG Online Identity. Gjennom samlinger og egen innsats blir ungdom effektivt bevisstgjort egne valg og muligheter. Selskapet har i 2014 jobbet hardt med å sertifisere nok kursholdere for å kunne skalere i Norge. Behovet blant de unge er stor, og i 2015 lanseres de også i Spania.

Gjennom året 2014 har vi mottatt og behandlet over 380 henvendelser og tatt opp to nye entreprenører i porteføljen:

Monsterbedriften – som også ble Årets Sosiale Entreprenør 2014. Monsterbedriften river bad, men bygger mennesker. Monsterbedriften rekrutterer flesteparten av sine medarbeidere blant personer som har erfaring fra rus og kriminelle miljøer. Og de ansatte får ikke bare jobb, men også et varmt bedriftsmiljø å tilhøre og flere får også muligheten til å bo sammen i lokale Monsterbo.

Seema AS jobber for å øke mangfoldet i det norske arbeidsmarkedet. De lærer bedrifter og ledere å utnytte mangfoldet positivt og bidra til å få flere flerkulturelle kvinner inn i leder- og mellomlederposisjoner. Dette gjøres blant annet ved å rekruttere unge kvinner med høyere utdanning til et toårig talentprogram og mentorordning.

Alumni-porteføljen
Målet med alle våre investeringer er at virksomhetene skal stå på egne ben i løpet av en 3 til 6 års periode. De som havner i Alumni-porteføljen er de som klarer seg på egen hånd, eller de vi ikke lenger ser at vi kan hjelpe til den ønskede utviklingen. Vi ønsker imidlertid fortsatt å ha kontakt med dem alle og få jevnlig oppdatering på resultater og utvikling. I 2014 var det Gladiator med produktet Aball1 som gikk over i Alumni-porteføljen. De andre i porteføljen er Gatemagasinet Asfalt, Ungt Entreprenørskap og Unicus. Det disse virksomhetene har oppnådd er vi utrolig stolte av.

Konferansen Sosialt Entreprenørskap 2014
Vi arrangerte i februar 2014 vår femte konferanse om Sosialt Entreprenørskap. Idéen bak konferansen er å samle et bredt spekter av aktører i Norge, for å se nærmere på hvordan vi sammen kan styrke feltet Sosialt Entreprenørskap. Vi vil at dette skal være en møteplass for dialog på tvers av roller, bransjer og fagkunnskap. Vi presenterte også en oversikt over den samfunnsøkonomiske gevinsten fra hele vår portefølje. Dette var et faglig kvantesprang for oss. Vista Analyse har nå bidratt til å gi oss tall for samfunnets produktivitetsgevinst ved å få en enkelt ungdom ut av NAV systemet og tilbake på sporet.  Vi fikk belyst nye mulighet for offentlig innkjøp ved Scotlands Finansminister John Swinney. Fra scenen snakket også arbeids- og sosialminister Eriksson entusiastisk om å ta i bruk sosiale entreprenører og få på plass innkjøp og anbud som gir rom for entreprenører og nyskaping.

Åpent hus
Johan, Katinka og Øyvind har også i år holdt utallige faglige foredrag og presentasjoner i inn- og utland. Vi har i tillegg invitert til "Åpent hus" 5 ganger i 2014. Det er et to-timers møte i Ferds lokaler på Lysaker, som vi inviterer til via nett og sosiale medier. Her kan hvem som helst komme og møte oss, høre om sosialt entreprenørskap og stille spørsmål. Til sammen deltok 76 personer i 2014.

Organisasjon
Forretningsområdet har i 2014 hatt tre fast ansatte, hvorav en i langtids sykemelding første halvår. Det har vært innleid rundt ett og et halvt årsverk i løpet av året. Rundt halvparten av dette har vært direkte leveranser til porteføljebedriftene av økonomikompetanse, fra en "CFO for hire"-funksjon.

Fremtidsutsikter
Sosialt entreprenørskap er et område i sterk vekst internasjonalt og med en stadig økende interesse også i Norge. Ferd SE opplever stor pågang fra andre aktører som ønsker å lære av våre erfaringer og samarbeide om mulige prosjekter. Vi deler aktivt fra det vi har lært både gjennom foredrag og møter med aktuelle aktører. Vi har valgt å prioritere miljøer og personer der vi mener det er et stort potensiale for handling og effekt, i en positiv retning for sosialt entreprenørskap.

Les mer om Ferd Sosiale Entreprenører og deres portefølje her.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2015 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS