2014 Årsrapport

Konsernsjefen har ordet

For 2015 kan jeg ikke love annet enn at vi vil både ha evne og vilje til å utnytte de mulighetene som vi får, men vi vil være tålmodige og kun investere hvis vi ser et attraktivt potensiale for verdiutvikling.

2014 ble preget av det kraftige fallet i oljeprisen, rekordlave renter og svak kronekurs. Dette fikk naturlig nok stor innvirkning på Ferd, og avkastningen ble 700 millioner kroner, tilsvarende ca 2,9 prosent noe som er betydelig svakere enn det vi har hatt de seneste to årene. De fleste av Ferds forretningsområder og porteføljeselskaper oppnådde likevel gode resultater, men totalresultatet ble trukket ned av Aibel og Elopak.

Aibels volum på vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter falt med 25 prosent i 2014 sammenlignet med året før, og selskapets resultat ble som følge av dette sterkt redusert. Det har vært imponerende å se hvordan Aibels ledelse og ansatte har møtt den vanskelige markedssituasjonen. Kraftige omstillingstiltak og ny gjennomføringsmodell har styrket Aibels produktivitet og konkurransekraft og har fått anerkjennelse fra Aibels kunder. 24. februar i år offentliggjorde Statoil at Aibel, i sterk konkurranse med en rekke andre leverandører, hadde vunnet kontrakten for prosjektering, innkjøp og bygging av dekket til boreplattformen på Johan Sverdrup-feltet.  Et bedre bevis på Aibels gjennomføringsmodell og konkurransekraft kunne selskapet ikke fått.  Ferd har støttet Aibel med det vi har kunnet bidra med. Det er også hyggelig å kunne konstatere at samarbeidet med vår partner Ratos har fungert meget godt i en utfordrende tid.

Elopak har i året som er gått, vist fin fremgang i sine vekstprosjekter.  Den egenutviklede aseptiske fyllemaskinen er nå til uttesting hos kunder for fylling av melk, volumene for rullematede materiale for forpakning av aseptiske produkter øker kraftig hos ledende kunder og ekspansjonen i Nord-Amerika går som planlagt. Selskapets resultat ble imidlertid svakere i 2014 enn i 2013 som følge av høye utviklingskostnader, kraftig konkurranse i Europa og fall i det europeiske markedet for fersk og aseptisk juice.

Tilbakegangen i Aibel og Elopak har gjort at vi har vurdert verdien av Ferds investeringer i disse selskapene lavere ved utgangen av 2014 enn det vi gjorde året før. De andre selskapene i Ferd Capitals portefølje har alle vist god fremgang med økte driftsinntekter.

Ferd Eiendom oppnådde en avkastning på 15 prosent i 2014. God gjennomføring av de store utviklingsprosjektene, salg av leiligheter som ble godt mottatt i markedet, sammen med et generelt sterkt eiendomsmarked bidro til resultatet. Ferd Invest har et nordisk mandat og oppnådde en avkastning noe lavere enn referanseindeksen. Inklusiv valutagevinst ble avkastningen 15 prosent, og Ferd Invest hadde således glede av et sterkt marked i Sverige og Danmark. Ferd Hedgefond har gjennom 2014 konsentrert sin portefølje om færre fond. Det innebærer litt høyere risiko, men med en høyere forventet avkastning. I 2014 fikk Ferd Hedgefond en avkastning noe bedre enn referanseindeksen. Ferd Special Investments gjennomfører en omlegging av investeringsstrategien. Avkastningen i 2014 ble 10 prosent. Ferd Sosiale Entreprenører har inngått avtale med tre nye entreprenører i 2014. Utviklingen i porteføljen av entreprenører har gjennomgående vært god, og det er blitt skapt store sosiale resultater.

Ferds visjon er å skape varige verdier og sette tydelige spor. Hvordan vi skal greie å virkeliggjøre visjonen om å skape varige verdier, er selvfølgelig noe vi bruker mye tid til å tenke gjennom. Det uvanlig lave rentenivået i Norge og internasjonalt må vi regne med vil vare i lang tid fremover. Vi opplever sterk konkurranse om de gode investeringene noe som skyldes at det er mye egenkapital i markedet som jager avkastning og risikopremiene presses nedover. Fremmedkapital er også rikelig tilgjengelig til svært attraktive betingelser, i hvert fall for gode låntagere. I et slikt marked er det altså vi skal skape god risikojustert avkastning til våre eiere.

Vi opplever sterk konkurranse om de gode investeringene noe som skyldes at det er mye egenkapital i markedet som jager avkastning og risikopremiene presses nedover.

For å greie denne oppgaven må vi være bevisste på hvilke fortrinn Ferd har og hvordan vi best kan utnytte disse til å skape avkastning. Å være eiet av en familie som har et langsiktig perspektiv på virksomheten, gir oss betydelige fortrinn. Vi har en stabil kapitalbase, vi har forutsigbare rammebetingelser og vi har fleksibilitet til å investere kun når vi mener vi har verdiskapende investeringsmuligheter. For å kunne utnytte fortrinnene må vi ha dyktige medarbeidere som skjønner verdien av fortrinnene våre. Samtidig må Ferd være finansielt sterk med god soliditet og likviditet slik at vi ikke kan bli nødt til å gjøre verdiødeleggende tilpasninger hvis markedet skulle gå imot oss. Tvert i mot skal vi kunne utnytte de muligheter som svake markeder gir en aktør som Ferd.

Å være eiet av en familie som har et langsiktig perspektiv på virksomheten, gir oss betydelige fortrinn.  

Våre analyser viser at det er gjennom å finne nye investeringsområder, endre investeringsstrategier i tråd med markedsutviklingen og aktivt eierskap at Ferd har skapt de største verdiene. I 2014 har det for flere av våre porteføljeselskaper vært nødvendig å iverksette dyptgripende omstillingstiltak, enten det skyldes endringer i markedet som i Aibel eller pga interne forhold som i Mestergruppen. Det er selskapenes ledelse som er ansvarlige for å gjennomføre omstillinger, men Ferd som eier har et ansvar for å bidra og å legge forholdene til rette for at resultatene blir gode. Som en aktiv eier, har vi også ansvar for å bidra med idéer til organiske og strukturelle vekstinitiativ. I 2014 har vi lykkes godt med å skape verdier gjennom utøvelse av aktivt eierskap.

Våre analyser viser at det er gjennom å finne nye investeringsområder, endre investeringsstrategier i tråd med markedsutviklingen og aktivt eierskap at Ferd har skapt de største verdiene.  

Høsten 2014 investerte Ferd ca. 800 millioner kroner i en 10-prosent eierandel i det børsnoterte seismikkselskapet PGS.  Investeringen ble gjort etter en grundig analyse både av sektoren og av selskapets konkurranseposisjon basert på offentlig tilgjengelig informasjon.  Børsen representerer et stort mulighetsområde hvor Ferd som en investor med erfaring både på og utenfor børs, har forutsetninger for å gjøre gode investeringer.  Gjennom å være en konstruktiv aksjonær som er opptatt av god virksomhetsstyring, tror vi også at Ferd vil bli oppfattet positivt av selskapets øvrige aksjonærer.  Videre har vi vedtatt et nytt investeringsmandat for å investere i globale fond med avkastningsforventninger som er høyere enn det Ferd Hedgefond har investert i. I 2015 vil to av våre forretningsområder få nye ledere.  Det er en god foranledning til å tenke gjennom om det er riktig å gjøre strategiske tilpasninger for å kunne utnytte Ferds fortrinn enda bedre.

For 2015 kan jeg ikke love annet enn at vi vil både ha evne og vilje til å utnytte de mulighetene som vi får, men vi vil være tålmodige og kun investere hvis vi ser et attraktivt potensiale for verdiutvikling.

For 2015 kan jeg ikke love annet enn at vi vil både ha evne og vilje til å utnytte de mulighetene som vi får, men vi vil være tålmodige og kun investere hvis vi ser et attraktivt potensiale for verdiutvikling.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2015 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS